94/1962

Given i Helsingfors den 26 januari 1962.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, som hänföra sig till socialministeriets verksamhetsområde, ändras 43 och 44 §§ folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56), 44 § sådan den ändrad lyder i förordningen den 30 december 1959 (543/59), som följer:

43 §.

Pensionsanstalten skall årligen före den 1 februari till finansministeriet insända förteckningar, av vilka framgår, vilket belopp länsstyrelse har att erlägga åt pensionsanstalten för varje kommun såsom månadsrat av de i 9 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda förskottsbetalningarna. Förskottsbetalningarna avrundas till närmaste fulla tusenmarksbelopp.

44 §.

De i 9 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda förskottsbetalningarna skola erläggas genom postgiro.

Skall senare tillägg göras till eller rättelse i den andel, som enligt 9 § 3 mom. folkpensionslagen har erlagts till folkpensionsanstalten, skall det återstående beloppet erläggas eller det för mycket erlagda beloppet avdragas i samband med nästa förskottsbetalning.

Arbetsgivares på grund av sjömansinkomst erlagda folkpensionspremier antecknas i den i 14 § 1 mom. lagen om sjömansskatt (208/58) föreskrivna sjömansskattelängden och redovisas årligen till folkpensionsanstalten i samband med den i samma paragrafs 2 mom. avsedda redovisningen.


Denna förordning tillämpas från den 1 januari 1962.

Helsingfors den 26 januari 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Mauno Jussila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.