511/1961

Given i Helsingfors den 24 november 1961.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 11 § 4, 5 och 6 punkterna lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, 4 och 5 punkterna sådana de lyda i lagen den 6 maj 1955 (218/55) samt 6 punkten sådan den lyder i lagen den 23 december 1959 (479/59), överföres den nuvarande 6 punkten till en ny 7 punkt samt ändras 13 § 2 mom. sagda lag, sådant detta lagrum lyder i lagen den 8 juni 1956 (332/56), som följer:

11 §.

Från erläggande av stämpelskatt för expedition äro befriade:


4) person, som med stöd av lagen den 6 maj 1955 om fri rättegång (212/55) blivit beviljad fri rättegång, såvitt fråga är om intyg över beviljande av sagda förmån och om expeditioner i ärende, för vilket fri rättegång beviljats, samt om överexekutors utslag angående verkställighet, så ock för sådan person tillförordnat rättegångsbiträde i avseende å förordnandet till uppdraget samt intyg, som erfordras för lyftande av honom tillkommande arvode och ersättning;

5) person, som med stöd av 4 a § lagen om fri rättegång blivit befriad från erläggande av stämpelskatt och lösen, i avseende å expeditioner, som avses i sagda lagrum;

6) person, vars medellöshet är behörigen styrkt, i ärenden, som röra hans fördel och rätt, dock icke i tviste- eller brottmål, såframt ej annat följer av 4 eller 5 punkten; samt

7) kommuns styrelse och församling i ärenden, som beröra meddelande av förhandsbesked, som avses i 69 § beskattningslagen, liksom även för avskrifter, nämnda i 113 § 1 mom. beskattningslagen.

13 §.

Fria från ovan i 1 mom. föreskriven stämpelskatt äro:

duplett av handling;

i samma ärende utgiven, i 6 § avsedd expedition;

handlingar i ärenden, i vilka i 6 § stadgad stämpelskatt för expeditioner icke uppbäres; samt

handlingar vid begäran om fri rättegång.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962.

Helsingfors den 24 november 1961.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Minister
J. E. Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.