390/1961

Given i Helsingfors den 8 juli 1961.

Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 94 § och 112 § 2 mom. lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54), sistnämnda lagrum sådant det lyder i lagen den 5 november 1959 (403/59), erhålla följande ändrade lydelse:

94 §.

Det ankommer på väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att för varje år i efterhand fastställa de ersättningar, vilka kommunerna enligt vad ovan i detta kapitel stadgats böra erlägga. Ersättningarna skola inbetalas till länsstyrelsen inom sextio dagar, räknat från den tidpunkt, då kommunen erhöll kännedom om väg- och vattenbyggnadsstyrelsens beslut. Till länsstyrelsen bör sändas förteckning över de ersättningar den skall indriva.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställer jämväl de i detta kapitel avsedda ersättningar, som staten skall utgiva till kommunerna. Dessa ersättningar utbetalas till kommunerna genom väg- och vattenbyggnadsstyrelsens försorg inom sextio dagar, räknat från dagen för fastställandet av ersättningarna.

Är kommun väghållare, skall staten i förskottsersättning för bestridande av utgifterna för vägs byggande till kommunens förfogande ställa medel i den mån arbetet fortskrider enligt plan, som godkänts av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Ersättning, som av statens medel tillkommer kommun för underhåll av väg, utbetalas till kommunen under det löpande underhållsåret.

Beslut, varigenom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställt i denna paragraf omförmäld ersättning, skall i tjänsteväg bringas till kommunens kännedom.

Fördröjes utbetalningen av i denna paragraf avsedd ersättning, den i 3 mom. nämnda förskottsersättningen undantagen, skall den till utbetalning av ersättningen förpliktade i ränta erlägga sex procent om året för varje fullt belopp av etthundra mark, räknat från den dag, då utbetalningen senast borde hava erlagts, fram till betalningsdagen.

112 §.

Beslut om byggande eller förbättring av kommunal- eller byväg förfaller, ifall icke vägarbetet påbörjats före den 1 januari 1964. Har vägarbetet påbörjats, skall den äldre lagen lända till efterrättelse, såvitt icke annat följer av vad i 3 § lagen angående införande av denna lag är stadgat.

Helsingfors den 8 juli 1961.

Republikens President
Urho Kekkonen.

T f. minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Arvo Korsimo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.