23/1961

Given i Helsingfors den 20 januari 1961.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 158 § 1 och 2 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) samt fogas till förordningens 12 § 2 mom. en ny 6 punkt och till 149 § ett nytt 2 mom. som följer:

12 §.

På byggnadsnämnd ankommer:


6) att draga försorg om övervakningen av den byggnadsverksamhet, som understödes enligt jorddispositionslagstiftningen och annan kolonisationslagstiftning, såsom därom är stadgat.

149 §.

Vad i 1 mom. är sagt om ställande av säkerhet, gäller icke finska staten eller dess inrättning, ej heller kommun eller kommunalförbund.

158 §.

Över ansökan, som avser beviljande av tillstånd för landskommuner att anställa gemensam byggnadsinspektör eller kommuns befriande från skyldighet att upprätthålla byggnadsinspektörstjänst, skall länsstyrelsen införskaffa kolonisationsstyrelsens utlåtande. Utslaget skall delgivas kolonisationsstyrelsen.

Till landskommun erlägges för de utgifter, vilka förorsakas av byggnadsinspektörs avlöning, statsbidrag i den mån avlöningen ej bör anses vara uppenbarligen onödigt hög. Såsom utgifter för resekostnader och dagtraktamenten beaktas högst de kostnader, vilka utgå enligt för tiden gällande bestämmelser angående innehavares av statstjänst eller -befattning resekostnadsersättning och dagtraktamente. Sköter byggnadsinspektör även andra åligganden, erlägges statsbidrag för nämnda utgifter endast till den del, som hänför sig till byggnadsinspektörs åligganden. Finnas två byggnadsinspektörer, erlägges statsbidraget för avlöning av båda i den mån en andra byggnadsinspektör ej bör anses vara uppenbart obehövlig. Är byggnadsinspektör gemensam för kommuner, erlägges statsbidrag åt varje kommun enligt dess andel.Enligt de grunder, om vilka är stadgat i 137 § byggnadslånen den 16 augusti 1958, jämförd med 10 § 4 och 5 mom., sådana nämnda lagrum lyda i lagen den 30 december 1960 (536/60), samt ovan i 158 § 2 mom., erlägges statsbidrag åt landskommun första gången för år 1961.

Helsingfors den 20 januari 1961.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
för inrikesärendena Eemil Luukka.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.