539/1960

Given i Helsingfors den 30 december 1960.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av socialministern ändras 22, 23 och 40 §§ samt 52 § 1 mom. och 75 § folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56), av dem 40 § sådan den ändrad lyder i förordningen den 30 december 1959 (543/59), samt fogas till förstnämnda förordning en ny 21 a § som följer:

21 a §.

Folkpensionsanstalten har en utjämningsfond för ändring av grunddelarna i enlighet mod 63 § 2 mom. folkpensionslagen. Till fonden överföres det årliga överskottet och därmed täckes uppkommet underskott, första gången i bokslutet för år 1961. Fonden gottskrives ränta enligt medelränteavkastningen av samtliga investeringar.

Vid de försäkringstekniska beräkningarna för ändring av grunddelarna beaktas utjämningsfondens belopp såsom pensionsanstaltens inkomst.

22 §.

Pensionsanstalten skall årligen före utgången av april månad tillställa socialministeriet en beräkning rörande de i 62 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda understödsdelar, för vilka staten följande år skall svara.

Pensionsanstalten bör år 1965 före utgången av september månad och därefter med fem års mellanrum hos socialministeriet göra framställning om ändring av grunddelarna enligt 63 § 2 mom. folkpensionslagen och till framställningen foga försäkringstekniska uträkningar. Statsrådet fastställer grunddelarnas belopp före den 1 december, innan en ny femårsperiod ingår.

Pensionsanstalten skall tillställa socialministeriet för kontrollen av i 1 och 2 mom. avsedda beräkningar nödiga uppgifter.

23 §.

Pensionsanstalten skall till socialministeriet anmäla beloppet av den i 64 § folkpensionslagen avsedda betalningen, vilket belopp må vara grundad på uppskattning, senast fem dagar före utbetalningen av pensionerna. Betalningen skall av socialministeriet erläggas till pensionsanstalten senast dagen före utbetalningsdagen.

Pensionsanstalten skall inom månaden efter utbetalningsmånaden lämna socialministeriet rapport om statens andel av de understödsdelar, som erlagts under inbetalningsmånaden, samt underrätta kommunerna om deras andel av kostnaderna för understödsdelar. Till äventyrs påkallade rättelser i avräkning göras vid första uppgörelse efter det att ärendet angående rättelsen slutbehandlats.

Staten och kommunerna böra erlägga sin andel före den 15 den andra månaden efter utbetalningsmånaden.

40 §.

Har försäkrad, som på grund av sin ålder borde erlägga försäkringspremie, under inkomståret eller del därav befunnits vara arbetsoförmögen eller har han erhållit ålderdomsunderstöd, tillställer pensionsanstalten honom intyg däröver att fogas till skattedeklarationen. Pensionsanstalten må även insända intyget direkt till skattedirektören i det skattedistrikt, till vilket den försäkrades hemkommun hör.

Hävdar försäkrad, att försäkringspremie icke skall påföras honom, emedan han befunnits vara arbetsoförmögen eller har erhållit ålderdomsunderstöd, må premie icke påföras honom om han företer i 1 mom. avsett intyg eller av pensionsanstalten införskaffat utlåtande.

52 §.

Ansökan om begravningsbidrag skall inlämnas till distriktsombudsmannen i den kommun, där den avlidne varit bosatt. Till ansökningen skall fogas ämbetsbetyg, upptagande personuppgifter om den avlidne, hans efterlevande make eller avlidna make samt deras barn och adoptivbarn under 16 år.


75 §.

Då debiteringen av statens och kommunernas andelar innefattar tilläggspensioner, understöd och understödsdelar, som utbetalats med stöd av den tidigare lagen om folkpensionering, tidigare stadganden i den gällande folkpensionslagen, lagarna om ålderdomsunderstöd eller invaliditetsunderstöd, tillämpas på debitering och redovisning stadgandena i 88 § folkpensionslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1961, dock sålunda, att 23 § 2 och 3 mom. i förordningen tillämpas först räknat från den 1 juli 1962. För år 1961 och första halvåret 1962 verkställes avräkning mellan staten och folkpensionsanstalten före den 15 den tredje månaden efter utbetalningsmånaden. Kommun bör inom samma tid erlägga sin andel av kostnaderna till pensionsanstalten.

Helsingfors den 30 december 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Vieno Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.