536/1960

Given i Helsingfors den 30 december 1960.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 137 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) och fogas till lagens 10 § nya 4 och 5 mom. som följer:

10 §.

För byggnadsrådgivning och -tillsyn skall i landskommun finnas en eller flere byggnadsnämnden underställda byggnadsinspektörer, vilkas tjänster äro antingen huvud- eller bisysslor. Byggnadsinspektörstjänst må dock kunna vara förenad med annan kommunal tjänst. Kommuner må även med tillstånd av länsstyrelsen hava gemensam byggnadsinspektör. Är byggnadsverksamheten i kommun så ringa, att byggnadsinspektörstjänst icke kan anses av behovet påkallad, må länsstyrelsen på ansökan befria kommunen från skyldighet att upprätthålla sådan tjänst.

Av byggnadsinspektör fordras teknikerexamen på husbyggnadslinjen vid teknisk skolas byggnadsavdelning eller motsvarande tidigare examen eller högre examen på byggnadslinjen vid annan läroanstalt.

137 §.

Till landskommun erlägges enligt grunder, om vilka närmare stadgas genom förordning, i statsbidrag för kostnader för byggnadsrådgivning och -tillsyn 50 procent av utgifterna för en eller högst två byggnadsinspektörers avlöning samt för resekostnader och dagtraktamenten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961.

Byggnadsinspektör skall, därest icke i 10 § 4 mom. avsedd befrielse beviljats, antagas före utgången av år 1962. Vad i 10 § 5 mom. är stadgat om byggnadsinspektörs kompetens, gäller icke byggnadsinspektör, som är i tjänst vid lagens ikraftträdande.

Innevarande mandatperiod för ordförande, ledamot och suppleant i byggnadsnämnd utgår med år 1960.

Helsingfors den 30 december 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Eemil Luukka.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.