500/1960

Given i Helsingfors den 22 december 1960.

Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 91 § lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54) erhålla följande ändrade lydelse:

91 §.

Därest statsrådet icke annorlunda förordnar, är kommun icke berättigad att i fråga om väg inom stadsplaneområde erhålla ersättning av statsmedel för de utgifter, vilka åsamkas kommunen enligt stadgandena i 9 kapitlet, eller för ersättningar, som utgivits med anledning av i denna lag förutsatt expropriation. Jämväl då staten är väghållare åligger kommun att gentemot staten svara för gäldandet av sagda ersättningar, såvitt ej statsrådet annorlunda besluter.

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller icke i 36 § 1 mom. 5 punkten byggnadslagen (370/58) avsedd väg, som betjänar genomfarts- eller infartstrafik.

Åsamkas staten såsom väghållare merkostnader till följd av att väg enligt kommunens beslut bygges efter högre standard än som betingas av samfärdselns behov, skall kommunen erlägga dessa kostnader.

Helsingfors den 22 december 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Arvo Korsimo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.