466/1960

Given i Helsingfors den 4 november 1960.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 6 § 1 mom., 20 §, 26 § 1 mom., 27 § 1 och 3 mom., 30 och 33 §§, sådana 30 § och 33 § delvis ingå i lagen den 15 december 1956 (606/56), 45, 62, 63 och 64 §§ samt 76 § 1 mom. ävensom fogas till lagen en ny 22 a § och till lagens 88 § nya 3 och 4 mom. som följer:

6 §.

Försäkringspremie påföres icke försäkrad:

1) som vid inkomstårets utgång icke fyllt 16 år;

2) som vid inkomstårets ingång fyllt 63 år;

3) som under inkomståret eller del därav varit befunnen arbetsoförmögen enligt denna lag;

4) som under inkomståret eller del därav åtnjutit ålderdomsstöd; eller

5) som avlidit under inkomståret.


20 §.

I folkpension erlägges:

ålderdomspension till försäkrad, som fyllt 65 år;

invaliditetspension till försäkrad, som är varaktigt arbetsoförmögen och icke fyllt 65 år;

sjukpension, i fall som avses i 22 a §, till försäkrad, som är arbetsoförmögen till följd av långvarig sjukdom; eller

ålderdomsstöd till kvinnlig försäkrad, som fyllt 60, men icke 65 år, som icke är gift och ej åtnjuter invaliditets- eller sjukpension.

22 a §.

Sjukpension erlägges för viss tid till försäkrad, vars arbetsförmåga är så nedsatt som i 22 § stadgas och vars arbetsoförmåga alltjämt fortgår, ehuru den ännu icke kan anses som varaktig. Angående sjukpension gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i denna lag är stadgat om invaliditetspension.

26 §.

Pensions grunddel utgör 31 200 mark om året.


27 §.

Kommunerna indelas enligt levnadskostnadernas dyrhet i tre grupper, i vilka fulla beloppet av pensions understödsdel utgör om året:

i första eller dyraste kommungruppen 86 400 mk
i andra kommungruppen 75 600 mk och
i tredje kommungruppen 64 800 mk.

Pensions understödsdel utgår med fulla beloppet, då den försäkrades årsinkomst icke överskrider följande inkomstgränser:

i första kommungruppen 94 000 mk
i andra kommungruppen 84 000 mk och
i tredje kommungruppen 77 000 mk.


30 §.

Med årsinkomst, på grund varav rätt till pensions understödsdel fastställes, avses den verkliga inkomst, som vederbörande enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tiondedelen av det belopp, varmed värdet av hans egendom överstiger 2 000 000 mark eller, om han är gift, varmed värdet av makarnas gemensamma egendom överstiger 3 000 000 mark. Har någon överlåtit egendom åt annan utan vederlag eller mot oproportionerligt ringa ersättning och får han sitt uppehälle helt eller till en del av egendomens mottagare, må den till skäligt belopp uppskattade avkastningen av den överlåtna egendomen antingen helt eller delvis räknas såsom överlåtarens årsinkomst.

Såsom årsinkomst räknas icke pension, som utgår enligt denna lag, barnbidrag, som utgår enligt lagen om barnbidrag, familjebidrag, som utgår enligt lagen om familjebidrag, eller socialhjälp, underhåll eller bidrag, som utgår enligt lagen om socialhjälp. Underhåll på grund av underhållsskyldighet till följd av äktenskap, i lagen om barn utom äktenskap stadgat underhållsbidrag och frivilligt underhåll eller understöd på grund av släktskaps- eller svågerskapsförhållande eller av annan med sådant förhållande jämförlig orsak räknas icke såsom årsinkomst, försåvitt icke dess belopp, tillsammans med övriga i 1 mom. avsedda inkomster, nämnvärt överstiger beloppet av det underhåll, som jämlikt lagen om socialhjälp skall betalas åt anhörig.

33 §.

Avlider försäkrad, som icke åtnjuter ålderdoms-, invaliditets- eller sjukpension, erlägges till make och till barn, som icke fyllt 16 år, i begravningsbidrag ett belopp, som motsvarar grunddelens årliga belopp. Begravningsbidraget fördelas mellan dem såsom om skifte av kvarlåtenskap är stadgat. Har den försäkrade icke ovannämnda anhöriga, erlägges begravningsbidraget till dem, som dragit försorg om den avlidnes begravning, dock ej mera än kostnaderna för begravningen.

Vad i 1 mom. är stadgat skall äga tillämpning även i det fall, att pensionstagare avlider, innan grunddelen av hans pension förfallit till betalning för den tid av ett år, som omedelbart föregått dödsfallet. Härvid avdragas från begravningsbidraget de grunddelar av pensionen, som förfallit till betalning för sagda tid. Pensions grunddel anses förfallen till betalning även för tid, för vilken den enligt 24 eller 42 § av denna lag icke erlägges.

Avlider ovan i 1 mom. avsedd anhörig till avliden, innan begravningsbidrag beviljats, övergår hans rätt till bidraget till övriga i 1 mom. avsedda anhöriga. Finnas sådana icke, övergår rätten till dem, som dragit försorg om den avlidnes begravning.

Ansökan om begravningsbidrag skall, vid äventyr av rättighetens förlust, på sätt i förordning bestämmes göras inom ett år från den försäkrades dödsdag.

45 §.

Finnes grundat skäl att antaga, att pension borde indragas eller dess belopp nedsättas, eller fullgöres icke för justering av pensionsrätten i enlighet med 46 § ålagd skyldighet, må utbetalning av pension eller del därav inställas, tills ärendet slutligt avgjorts. Likaså må pensionsanstalten utan hinder av att ändringsansökan är anhängig temporärt erlägga pension eller höja pensions belopp, om en väsentlig förändring, som inverkar på den försäkrades rätt, inträffat i hans hälsotillstånd eller förhållanden i övrigt. Pensionsanstalten skall härvid omedelbart om sin åtgärd underrätta förstärkta styrelsen eller försäkringsdomstolen, beroende på var ärendet enligt 73 § är anhängigt.

62 §.

Staten, kommunerna och pensionsanstalten ansvara för var sin andel av kostnaderna för pensionernas understödsdelar. Kommunerna indelas för erläggande av sina andelar av kostnaderna enligt sin ekonomiska ställning i fem grupper, i vilka kommuns andel i kostnaderna är 9, 13, 17, 21 och 26 procent av kommunens kostnadsandelsgrund, beräknad på sätt i 2 mom. sägs. Pensionsanstaltens andel i kostnaderna är 15 procent av det sammanlagda beloppet erlagda understödsdelar, medan staten svarar för återstoden av kostnaderna för understödsdelarna.

Kommuns kostnadsandelsgrund utgöres av den andel av sammanlagda beloppet av de under varje månad i hela landet utbetalda understödsdelarna, som angives av det för kommunen fastställda vikttalet. Kommuns vikttal fastställes för treårsperioder sålunda, att det är lika stort som förhållandet mellan de under april månad av det år, som föregått treårsperioden, till de i kommunen bosatta pensionstagarna utbetalda understödsdelarnas sammanlagda belopp och de under samma april månad i hela landet till pensionstagarna utbetalda understödsdelarnas sammanlagda belopp.

Indelningen av kommunerna i de i 1 mom. avsedda grupperna verkställas av statsrådet för högst tre år i sänder. De i 2 mom. avsedda vikttalen fastställas av socialministeriet. Företages ändring av den kommunala indelningen eller föreligga andra vägande skäl, må fastställandet av vikttalen ske före utgången av den i 2 mom. stadgade treårsperioden.

63 §.

Kostnader, som åsamkas pensionsanstalten av pensioner, bidrag och annan verkställighet av denna lag, ävensom i 58 § avsedda utgifter bestridas, såframt ej annat följer av 62 §, med försäkringspremierna och avkastningen av pensionsanstaltens egendom.

Statsrådet skall för fem år i sänder, första gången räknat från ingången av år 1966, ånyo fastställa grunddelarnas belopp så, att pensionsanstaltens inkomster och under den sistförflutna femårsperioden uppkommet överskott enligt försäkringstekniska beräkningar framdeles komma att förslå för pensionsanstaltens utgifter.

64 §.

Statsverket skall senast dagen före utanordningen till pensionsanstalten erlägga 60 procent av beloppet av de understödsdelar, vilka skola utbetalas.

76 §.

Vid tillämpningen av denna lag anses såsom försäkrads barn även adoptivbarn samt makes och avliden makes barn och adoptivbarn samt sådant utom äktenskap fött barn, med avseende varå den försäkrades underhållsplikt fastställts genom domstols utslag eller vederbörligt avtal.


88 §.

Vid bestämmandet av den i 30 § avsedda årsinkomsten avrundas däri ingående inkomst- och avdragsbelopp till fulla belopp av ettusen mark sålunda, att avrundning sker nedåt, om det överskjutande beloppet understiger 500 mark, och uppåt, om det överskjutande beloppet är 500 mark eller mera.

Kräver lagens verkställighet justering av pensionerna, må utan hinder av tidigare stadganden vid tiden för justeringen gällande avrundningstadganden iakttagas, likväl sålunda, att pensions belopp icke minskas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961, och tillämpas stadgandet i 6 § 1 mom. första gången i samband med beskattningen för år 1960 samt stadgandena i 27 § 3 mom. och i 30 § från ingången av år 1962.

Vid verkställande av höjning och sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) och vid utbetalning av folkpension anses ovan i 26 § 1 mom. och 27 § 1 och 3 mom. stadgade belopp motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal 116.

Med stöd av lagen den 30 december 1959 om temporär ändring av folkpensionslagen (540/59) beviljad pensionsförmån är utan särskild ansökan i kraft i enlighet med folkpensionslagen.

Pensionsanstalten bör innan denna lag träder i kraft vidtaga nödiga åtgärder för dess verkställighet.

Helsingfors den 4 november 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Eeli Erkkilä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.