353/1960

Given i Helsingfors den 11 juli 1960.

Förordning om skifte inom planläggningsområde.

På föredragning av lantbruksministern stadgas med stöd av 141 § lagen den 20 februari 1960 om skifte inom planläggningsområde (101/60):

1 kap.

Lantmäteriförrättningar.

1 §.

I 12 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd särskild lantmäteriförrättning, varigenom för lägenheter samfälld väg anslutes till den lägenhet, som omfattar tomts övriga område, må av ifrågavarande lägenhets ägare sökas hos lantmäterikontoret. Jordregisterutdrag angående de lägenheter, som hava del i det samfällda området, behöver härvid icke av sökanden företes.

2 §.

I ansökan om förrättning, som avser inlösning av tomtdel eller byggnadsplats, skall företes utredning om sökandens äganderätt eller därmed jämförlig rätt till den honom tillhöriga delen av tomten eller byggnadsplatsen ävensom utdrag ur jordregistret samt lämnas uppgift om den eller de lägenheter, vilkas område skulle komma att beröras av inlösningen, dessa lägenheters kända ägare och deras postadresser.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller i tillämpliga delar även då kommun söker inlösen av tomtdel.

3 §.

Förrättande av rågång, som avses i 61 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde, skall av fastighetsingenjören sökas hos lantmäterikontoret medelst skriftlig ansökan, vari angivas de lägenheter förrättningen är avsedd att beröra, namn och postadress för de lägenhetsägare, som äro kända, samt den eller de råavsnitt rågången gäller.

4 §.

Befinnes det vid tomtdels eller byggnadsplatsdels inlösningsförrättning, att det för inlösning avsedda området kan minskas genom ägobyte, skall detta verkställas i samband med förrättningen.

5 §.

Vid tomtdels och byggnadsplatsdels inlösningsförrättning skola förrättningsmännen över löseskillingen upprätta värderingsinstrument, varav bör framgå, särskilt för varje ägare, de ägor, byggnader och anordningar samt övriga förmåner, som skola inlösas, ävensom ägas areal samt ägas, byggnads, anordnings eller annan förmåns beskaffenhet och värde. I värderingsinstrumentet antecknas likaså fastställd ersättning för inlösen eller annan reglering av servituts-, nyttjande- eller annan sådan rätt, som belastar det område, vilket inlöses. Kunna förenämnda anteckningar lämpligen göras i protokollet över förrättningen, behöver särskilt värderingsinstrument icke upprättas.

6 §.

Vid prövningen av huruvida löseskillingen vid tomtdels eller byggnadsplatsdels inlösningsförrättning skall kunna bestämmas att utgå i enlighet med 43 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde utan att nedsättas för den överlåtande lägenhetens ägare skola förrättningsmännen, förutom annat, utreda, huruvida återstoden av lägenheten motsvarar fulla värdet av de i 127 § nämnda lag avsedda inteckningarna.

7 §.

Då tomtdels eller byggnadsplatsdels inlösningsförrättning blivit vid granskning i lantmäterikontoret godkänd eller, om besvär över förrättningen anförts, saken blivit slutligt avgjord, skall lantmäterikontoret för nedsättning eller betalning, som nämnes i 41 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde, ofördröjligen om saken underrätta den till inlösen berättigade.

8 §.

För sådan anteckning om förändringar i inteckningar, som avses i 44 § 3 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde, skall lantmäterikontoret, sedan förrättningen blivit införd i jordregistret, ofördröjligen göra anmälan till fastighetsdomaren eller domhavanden i domsagan. Anmälan skall även göras om förrättning, som avses i 45 § 1 mom. lagen om skifte inom planäggningsområde.

Lantmäterikontoret skall även tillställa i 1 mom. nämnda myndighet meddelande om att avskiljande av gatuområde, som avses i 47 § lagen om skifte inom planläggningsområde, blivit infört i jordregistret.

Har område enligt 16 § lagen om skifte inom planläggningsområde, anslutits till annan lägenhet med ändring av mantalen, skall lantmäterikontoret så snart förrättningen blivit införd i jordregistret anmäla därom till fastighetsdomaren eller domhavanden i domsagan.

9 §.

Då i tomtindelning utsatt tomt inom landskommuns stadsplaneområde bildas till lägenhet, skall såsom dess namn användas numret eller namnet på vederbörande del av stadsplaneområdet samt kvarterets och tomtens nummer.

10 §.

Har kommuns styrelse för viss tid bemyndigat en och samma person att företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, som avses i 27 § lagen om skifte inom planläggningsområde, må förrättningsingenjören tillställa denne i sagda lagrum avsett meddelande.

11 §.

Verkställes i 25 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd förrättning med åberopande av att förrättningen icke föranleder men för genomförande av plan, som skall uppgöras, skall denna omständighet ingående i förrättningsprotokollet motiveras. Finner lantmäterikontoret vid granskning av förrättningen utredningen i förrättningshandlingarna otillräcklig, skall stadens eller länsstyrelsens utlåtande i saken inhämtas, innan förrättningen godkännes.

12 §.

I 29 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd termin ma icke, om ej särskilt skäl därtill föreligger, fastställas till kortare tid än två veckor eller längre tid än tre veckor.

13 §.

Då vid lantmäteriförrättning bestämd ersättning eller löseskilling enligt 7 § 3 mom. eller 41 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde nedsättes i länsstyrelsen eller i penninginrättning, skall förrättningsingenjören och lantmäterikontoret skyndsamt fullgöra de uppgifter, som åligga dem efter det förrättningen avslutats.

14 §.

Angående införande i jordregistret av lantmäteriförrättning, som verkställts inom stads område, skall lantmäterikontoret ofördröjligen underrätta staden.

Har stad beviljats i 137 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd rätt att hålla kopia av jordregistret, behöver i 1 mom. nämnt meddelande icke göras.

15 §.

Fastighetsingenjör, som avlagt diplomingenjörsexamen inom teknisk högskolas lantmäteriavdelning och minst två år varit lantmäteriauskultant, fastighetsingenjör eller tomtmätare, må med stadens samtycke inom stadsområdet förrätta styckning, frivilligt ägobyte, rågång, servitutsförrättning samt förrättning, som avses i 19 § 1 mom. lagen den 14 juli 1898 om expropriation av fast egendom för allmänt behov (27/98).

Lantmäteristyrelsen må även med stadens samtycke berättiga fastighetsingenjör, som den på grund av vederbörandes tidigare verksamhet finner för uppgiften kompetent, att verkställa i 4 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsett tvångsbyte av ägor och nyskifte.

Fastighetsingenjör, som önskar börja utföra lantmäteriförrättningar, skall till lantmäteristyrelsen insända utredning om sin kompetens samt stadens samtycke till att han verkställer dylika förrättningar.

Fastighetsingenjör utför i 1 och 2 mom. nämnda förrättningar under lantmäteristyrelsens och lantmäterikontorets ledning och överinseende. Härvid skall med avseende på fastighetsingenjörens skyldigheter i tjänsten i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad om lantmäteriförvaltningen är stadgat och föreskrivet.

Angående fastighetsingenjörs arvode för lantmäteriförrättning gäller i tillämpliga delar, vad om lantmäteriarvode är särskilt stadgat, likväl så, att arvodet betalas till vederbörande stad. Förrättningsarvode eller del därav, som staden vore pliktig att erlägga i egenskap av sakägare, förskjutes dock icke av statens medel.

16 §.

Vid förrättningar, som avses i 2 och 3 kap. lagen om skifte inom planläggningsområde, skall iakttagas, såframt ej annat följer av sagda lag eller denna förordning, vad i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) är stadgat. Närmare föreskrifter angående förfarandet utfärdas av lantmäteristyrelsen.

2 kap.

Tomtmätning, mätning av allmänt område och servitutsförrättning.

17 §.

Tomtmätning och mätning av allmänt område samt grundande, flyttning, ändring eller upphävande av servitut eller rätt, som avses i 6 kap. lagen om skifte inom planläggningsområde, skall sökas skriftligen hos magistraten.

18 §.

Vid ansökan om tomtmätning skall utredning företes om sökandens ägande- eller besittningsrätt till tomtområdet eller del därav samt vid behov utdrag ur tomtregistret angående tomten, om tomten är däri införd såsom fastighet, eller ur den i 75 § nämnda tomtbildningslängden, om tomten är däri upptagen, eller i annat fall utredning, som motsvarar innehållet i tomtbildningslängden.

Ansökan om mätning av under bildning varande allmänt område skall upptaga namnen på kända ägare av de fastigheter och områden, till vilka det allmänna området hör. Vid ansökan om mätning av allmänt område, som finnes infört i registret över allmänna områden, skall utdrag ur sagda register företes.

Vad ovan är stadgat, gäller även i tillämpliga delar, då ansökan göres om grundande, flyttning, ändring eller upphävande av servitut eller rätt. Då sökt förrättning grundar sig på avtal mellan sakägarna, skall avskrift av avtalshandlingen fogas till ansökan.

19 §.

Finner magistraten vid handläggningen av ansökan de i 18 § avsedda formella förutsättningarna vara för handen, förordnar den fastighetsingenjören att verkställa förrättningen.

20 §.

Fastighetsingenjör må åtaga sig förrättning, även om ansökan därom icke gjorts till magistraten. I 18 § avsedd utredning skall härvid företes för honom, innan förrättningen påbörjas. Utdrag ur tomtbok eller tomtbildningslängd må dock företes även under pågående förrättning.

Har fastighetsingenjör åtagit sig förrättning, skall han inom 30 dagar göra anmälan därom till magistraten.

21 §.

I tillkännagivande angående tomtmätning eller mätning av allmänt område, som avser bildande av fastighet, skola den eller de fastigheter eller andra områden angivas, av vilka tomten eller det allmänna området bildas.

22 §.

Yppar sig under pågående förrättning för dess genomförande behov av utredning, som tidigare icke blivit företedd, skall den anskaffas av sökanden, om den icke företes av annan sakägare.

23 §.

Tomtmätning, som avser fastighetsbildning, skall verkställas enligt gällande stadsplan och tomtindelning samt mätning av allmänt område enligt gällande stadsplan med beaktande av de gränser, som fastställts vid i enlighet med dem verkställd tomtmätning eller mätning av allmänt område, vilken vunnit laga kraft.

24 §.

Tomtkarta skall uppgöras i skalan 1: 500. Även skalan 1: 1000 eller 1: 2000 må användas, om det på grund av tomtens storlek eller av annat skäl är ändamålsenligt.

På kartan skall antecknas:

1) stadens namn, stadsdelen samt numret på kvarteret och tomten;

2) tomten jämte gränser och gränsmärken;

3) tomtens areal, längden av dess gränser samt gränsmärkenas nummer;

4) tomtens läge i förhållande till granntomter, gatuområde eller andra i 36 § byggnadslagen den 16 augusti 1958 (370/58) avsedda, till tomten gränsande områden;

5) på tomten uppförda byggnader samt sådana fasta konstruktioner och anordningar, vilka lämna vara av betydelse för tomtens bebyggande eller bestämmandet av ersättning;

6) gränser och gränsmärken för de områden av skilda fastigheter, fristående områden och för lägenheter samfällda områden, av vilka tomten är bildad;

7) fastigheternas och områdenas registernummer och andra kännemärken;

8) gränserna för visst outbrutet område, som överlåtits från fastigheten, och för lego- eller annat hävdeområde, som framgår av handlingarna eller eljest är känt, samt i tomtregistret införda och i mån av möjlighet även andra servitut, som belasta tomtområdet ;

9) utredning om gränsmärkena och deras koordinater eller, om gränspunkts koordinater icke hava kunnat uträknas, gränsvinkelns storlek eller sådana mått, att gränspunkten på grund av dem kan utsättas på marken;

10) i mån av möjlighet de fixpunkter, som använts vid utsättandet av tomtgränserna på marken, och deras koordinater;

11) ägofigurerna på tomten, om det är av behovet påkallat; samt

12) dagen då gällande stadsplan och tomtindelning blivit fastställd samt, om tomtmätning verkställes på grund av tidigare gällande stadsplan eller tomtindelning, den dag denna fastställdes.

25 §.

Berör tomtmätning, som avser justering av tomts gränser, endast en del av tomtgränsen, må med avvikelse från stadgandena i 24 § endast sådana anteckningar införas på tomtkartan, som äro behövliga för förrättningens verkställande.

26 §.

Verkställes tomtmätning i enlighet med 59 eller 60 § lagen om skifte inom planläggningsområde på flera tomter i samma kvarter såsom en enda förrättning, utsättas tomterna på en och samma tomtkarta. På synnerliga skäl må dock även särskild tomtkarta upprättas för varje enskild tomt.

27 §.

Vid uppgörandet av tomtkarta skall jämväl iakttagas vad i 51 § 1 mom. 2 punkten byggnadsförordningen den 26 juni 1959 (266/59) är stadgat om tomtkarta eller bilaga därtill.

28 §.

Angående karta, som uppgöres vid mätning av allmänt område (karta över allmänt område), gäller i tillämpliga delar vad i 24, 25 och 26 §§ är stadgat om tomtkarta,

Även vid servitutsförrättning uppgöres karta med iakttagande i tillämpliga delar av vad om tomtkarta är stadgat och med beaktande av förrättningens ändamål. Karta behöver dock icke uppgöras, om det befinnes opåkallat.

29 §.

I protokoll skall nämnas på vems åtgärd förrättningen anhänggiggjorts, förrättningens ändamål, tiden och platsen för dess verkställande, på vilket sätt förrättningens inledande tillkännagivits samt närvarande sakägare.

I protokollet göres vidare anteckning om:

1) de åtkomsthandlingar samt andra saken belysande handlingar och kartor, som företetts vid förrättningen;

2) tomts nummer eller allmänt områdes namn och kännemärke samt det ändamål, för vilket tomten eller området är avsatt i stadsplanen;

3) tomts eller allmänt områdes areal samt gränsernas längd;

4) dagen då stadsplanen och tomtindelningen blivit fastställda samt, om förrättningen verkställes i enlighet med stadsplan eller tomtindelning, som ej längre är i kraft, även dagen då denna fastställdes ävensom uppgifter om däri företagen ändring;

5) i tomtboken upptagna och i mån av möjlighet även andra servitut, som belasta tomten eller det allmänna området samt lego- eller andra rättigheter, som framgå av handlingarna eller eljest äro kända; samt

6) sakägarnas anspråk, dem emellan ingångna överenskommelser samt fastighetsingenjörens beslut.

I protokollet skall införas fullständiga anteckningar även om andra i denna förordning föreskrivna ärenden, så ock om ärenden, vilka enligt lagen om skifte inom planläggningsområde komma att behandlas vid förrättningen.

30 §.

I protokoll över tomtmätning eller mätning av allmänt område, vilken avser fastighetsbildning, skall angivas den fastighet, det från fastighet överlåtna område eller det fristående eller för lägenheter samfällda område, varav tomten eller det allmänna området bildas. Bildas tomt eller allmänt område av flere än en fastighet eller ett område av sagda slag, skall i protokollet antecknas särskilt för sig varje sådant områdes areal samt företedd utredning om ägarnas fång.

31 §.

Vid tomtmätning, som avses i 26 §, göres i 30 § nämnd utredning särskilt för varje tomt.

32 §.

Avskiljes vid mätning av allmänt område områden, som höra till flere allmänna områden, såsom till skilda gator, skola gränserna för varje allmänt område bestämmas och utmärkas på kartan.

I protokollet skola i 30 § nämnda anteckningar göras särskilt för varje allmänt område som avskiljes.

33 §.

Allmänt område bildas till en fastighet även i det fall att området av stadsdels gräns, som finnes utsatt i stadsplanen, delas i skilda delar, såframt ej annat förfarande är ändamålsenligt.

Vill stad få under bildning varande allmänt område i enlighet med 118 § lagen om skifte inom planläggningsområde infört i registret över allmänna områden såsom tilläggsdel till däri redan infört allmänt område, skall anteckning därom göras i protokollet.

34 §.

Är vid mätning av tomt, som är införd i tomtboken, då platsen för gränspunkt bestämmes, skillnaden mellan resultaten av mätningar från olika utgångspunkter större än bestämmelserna om felgränserna medgiva, skall förrättningen avbrytas, såframt icke de sakägare, beträffande vilkas områden ovisshet om gränserna föreligger, överenskomma om gränsens sträckning och överenskommelsen godkännes av fastighetsingenjören. Avbrytes förrättningen, förfares på sätt i 59 § lagen om skifte inom planläggningsområden är stadgat.

35 §.

Vid mätning av tomt eller allmänt område, som ingår i tomtboken, skall, om sträckningen av gräns är tvistig eller oklar, på karta eller därtill fogad särskild ritning antecknas alla godkända och alla tvistiga gränsmärken och andra omständigheter, vilka kunna vara av betydelse vid bestämningen av gränsen, samt de olika sträckningar, som påyrkas av sakägarna eller som med tillämpning av olika bestämningsgrunder kunna bliva gränser.

I protokollet skall antecknas vad om gränser och gränsmärken framkommer, samt vad kartor, handlingar och annan tillgänglig utredning om dem utvisa.

36 §.

Såsom sådan utredning om äganderätt, som avses i 63 § lagen om skifte inom planläggningsområde, skall sakägare förete köpebrev eller annan åtkomsthandling i original eller officiellt styrkt avskrift. Av originala handlingar skall fastighetsingenjören taga avskrifter att fogas till protokollet.

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller även utredning, som vid mätning av allmänt område skall företes om äganderätt, som avses i 82 § lagen om skifte inom planläggningsområde.

37 §.

Fastighetsingenjören skall vid tomtmätning och mätning av allmänt område fastslå och i protokollet anteckna de i tomten eller det under bildning varande allmänna området - ingående områden, om vilkas äganderätt stadgas i 46 eller 47 § byggnadslagen.

38 §.

Vad i 29―37 §§ är stadgat om protokoll, gäller i tillämpliga delar och i den mån förrättningens ändamål det förutsätter även protokoll, som uppgöres vid servitutsförrättning.

39 §.

Vid förrättning, som avser grundande, flyttning eller ändring av servitut, skall fastighetsingenjören pröva bland annat, huruvida i lagen om skifte inom planläggningsområde stadgade förutsättningar för den begärda åtgärden föreligga och att icke åtgärden står i strid med gällande stadsplanebestämmelser och gällande bestämmelser i byggnadsordning.

40 §.

Ingå sakägarna avtal om grundande, flyttning, ändring eller upphävande av servitut eller rätt eller i 92 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsett avtal om underhåll, skall avtalet i original eller officiellt eller av fastighetsingenjören styrkt avskrift intagas såsom bilaga till protokollet eller, undertecknat av sakägarna, införas i protokollet.

41 §.

Belastas tomt eller allmänt område, som skall bildas till fastighet, av servitut, vilket är grundat vid lantmäteriförrättning och infört i jordregistret eller eljest känt, skall fastighetsingenjören pröva, huruvida servitutet i enlighet med 94 § lagen om skifte inom planläggningsområde kan upphävas.

42 §.

Har tomtindelningen ändrats i fråga om tomt, som belastas av i jordregistret eller tomtboken infört eller eljest känt servitut eller därmed jämförlig rätt eller i tomtregistret införd överenskommelse, skall vid den tomtmätning, som avser bildande av fastighet, utredas, vilka ändringar servitutet, rättigheten eller överenskommelsen undergå.

Vad i 1 mom. är stadgat, lände till efterrättelse även vid mätning av allmänt område.

43 §.

Då servitut eller rätt grundas, flyttas eller ändras, skall därom göras sådana anteckningar på kartan, att servitutets plats på marken med stöd av dem framdeles kan på ett tillförlitligt sätt bestämmas. Vid behov skola gränserna för det belastade området utmärkas på marken, såsom om utmärkande av tomtgränser på marken är föreskrivet.

44 §.

Har vid förrättning bestämts ersättning, som avses i 95 § lagen om skifte inom planläggningsområde, skall i protokollet antecknas grunderna för beräkningen av ersättningen, ersättningens belopp i penningar, den ersättningsskyldiga fastigheten, den till ersättning berättigade fastigheten, fastigheternas ägare och betalningsdagen.

Vad i 1 mom. är stadgat lände i nödiga delar till efterrättelse även då sakägarna träffat överenskommelse i saken. Angående överenskommelsen gäller, vad i 40 § är stadgat.

45 §.

I 116 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd begäran av tomtägare att få tomt införd i tomtregistret skall antecknas i protokollet.

46 §.

Gäller tomtmätning eller mätning av allmänt område, som avser fastighetsbildning, lägenhet eller annan jordregisterenhet, skall fastighetsingenjören vid behov pröva, huruvida ägor ännu kvarbliva inom jordregisterenheten, och om saken göra anteckning i protokollet.

47 §.

Tomts och allmänt områdes hörnpunkter böra utmärkas med gränsmärken, bestående av sten- eller betongrösen eller av rör, stänger eller bultar av järn.

Stenröses minsta genomskärning bör vara minst 40 centimeter. Såsom röse må även användas kilad sten, vars tvärmått i vardera ändan är minst 20 centimeter. Såsom betongröse användes ett hållfast järnbetongblock i form av en stympad kon eller pyramid, vars genomskärning är minst 15 centimeter i övre ändan och minst 30 centimeter vid basen och som är minst 40 centimeter högt.

I sten- och betongröse skall gränspunkten vara angiven genom ett i röset nedsänkt och stadigt fäst järnrör eller en järnbult med minst 2 centimeters genomskärning, som når minst 2 centimeter över sten- eller betongblockets övre yta.

Järnrör eller stång, som användes såsom gränsmärke, skall hava en genomskärning av minst 2 centimeter och en längd av minst 120 centimeter. Sedan röret eller stången slagits ned i marken, skall dess nedre ända på lämpligt sätt fästas vid marken eller nedre ändan av rör utvidgas genom sprängning och röret därefter fyllas med betongbruk.

Ovan avsett gränsmärke skall anbringas så, att dess övre ända står högst 10 centimeter ovan jordytan. På trafikerad plats och även annars, om en förskjutning av gränsmärket är att befara, skall märket nedsänkas så djupt, att rörets, bultens eller stångens övre ända icke står över jordytan.

Faller gränspunkt på berg eller jordfast sten eller under fast konstruktion, må gränspunkten utmärkas med ett järnrör eller en järnbult med minst 2 centimeters genomskärning, vilken nedsänkes och stadigt fästes vid underlaget så, att rörets eller bultens övre ända icke står mera än 1.5 centimeter över ytan. I fast konstruktion må, om synnerliga skäl det påkalla, användas bult med minst 1 centimeters genomskärning.

48 §.

För fastställande av sträckningen av bågformig gräns anbringas gränsmärken i bågens tangentpunkter och därjämte i så många punkter på bågen, att gränsens bågformighet därigenom åskådliggöres.

49 §.

Verkställes tomtmätning eller mätning av allmänt område enligt tidigare gällande tomtindelning eller stadsplan, må hörnpunkt utmärkas med träpåle.

Hörnpunkt på gräns mellan skilda allmänna områden behöver icke utmärkas med gränsmärke.

50 §.

Faller gränspunkt på plats, där gränsmärke icke kan anbringas, skall gränspunktens läge säkras med hjälp av bindmått till andra gränsmärken eller andra bestämda punkter. Finnes icke tillräckligt antal sådana punkter i närheten av gränspunkten, anbringas fasta säkringsmärken, från vilka bindmätning verkställes. Säkringsmärkena jämte bindmått skola antecknas på kartan.

Faller gränspunkt på plats, där anbragt gränsmärke lätt kan försvinna, må såsom gränsmärke användas träpåle, vars plats dock skall säkras på sätt i 1 mom. är stadgat.

51 §.

Gränsmärke skall på kartan åsättas nummer.

52 §.

Sedan tomtmätning eller servitutsförrättning avslutats, skall fastighetsingenjören ofördröjligen och senast 30 dagar från besvärstidens utgång eller, i det fall som avses i 68 § lagen om skifte inom planläggningsområde, från det sakägarna med sina underskrifter godkänt förrättningen sända förrättningshandlingarna och kartan till magistraten för stadgade åtgärder.

Handlingar och karta över mätning av allmänt område skola tillställas magistraten inom fyra månader från besvärstidens utgång.

På synnerliga skäl må magistraten förlänga i 1 mom. nämnda terminer.

53 §.

Vid prövningen av huruvida granskning underkastad förrättning är tekniskt riktigt verkställd, skall magistraten fästa uppmärksamhet vid de omständigheter, som kunna bedömas på basen av förrättningshandlingarna och kartan. Befinnes det nödvändigt, må magistraten införskaffa utlåtande av lantmäterikontoret eller annan statlig myndighet.

Då magistraten återförvisar förrättning till fastighetsingenjören för komplettering eller rättelse, skall den samtidigt bestämma, på vilket sätt felen skola rättas samt huruvida ärendets behandling på förrättningsplatsen skall förnyas och i vilken omfattning. Fastighetsingenjören skall ofördröjligen i behörig ordning göra rättelserna.

54 §.

Då magistraten godkänt förrättning, skall den göra anteckning därom i protokollet över förrättningen.

Då magistraten enligt 71 eller 82 § lagen om skifte inom planläggningsområde förordnat om införande av tomt eller under bildning varande allmänt område såsom fastighet i tomtregistret eller registret över allmänna områden, skall den därom göra anteckning i förrättningsprotokollet eller till förrättningshandlingarna foga utdrag ur sitt protokoll, upptagande beslutet.

Av utdraget ur magistratens protokoll skall i ovan i 2 mom. nämnda fall ett exemplar tillställas fastighetsdomaren, som efter att hava mottagit meddelande om att den tomt eller det allmänna område, som avses i beslutet, införts såsom fastighet i tomtregistret eller registret över allmänna områden, skall göra stadgade anteckningar i protokollet över inteckningsärenden och i inteckningsregistret.

55 §.

Då magistraten med stöd av 67 § 3 mom. eller 97 § lagen om skifte inom planläggningsområde icke godkänt förrättning, skall den delgiva den som sökt förrättningen sitt beslut. Avskrift av beslutet skall fogas till förrättningshandlingarna.

Sedan beslutet vunnit laga kraft, skola handlingarna och kartan över förrättningen tillsändas tomtbokföraren.

56 §.

Då magistrat mod stöd av 69 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avgjort besvär över beslut, som angår förrättning eller varigenom förrättning lämnats därhän eller jävsanmärkning förkastats, skall den till förrättningshandlingarna foga avskrift av beslutet.

57 §.

Såframt ej annat följer av stadgandena i lagen om skifte inom planläggningsområde eller denna förordning, skola i 18―21 kap. förordningen om skifte ingående stadganden om ägodelningsrätt och om rättegång i till lämpliga delar lända till efterrättelse även då besvär över tomtmätning, mätning av allmänt område eller servitutsförrättning skola avgöras av ägodelningsrätt eller dess ordförande.

Likväl bör:

1) ägodelningsrätts ordförande meddela sin adress även till magistraterna i de städerna som höra till ägodelningsrättens distrikt;

2) det i 174 § förordningen om skifte avsedda exemplaret av ägodelningsrättens utslag tillställas magistraten;

3) det i 198 § förordningen om skifte avsedda exemplaret av ägodelningsrättens utslag samt förrättningshandlingarna och -kartorna tillställas fastighetsingenjören genom magistraten;

4) om missnöje med ägodelningsrättens utslag anmälts hos magistraten, denna ofördröjligen tillställa ägodelningsrättens ordförande meddelande härom; och

5) det exemplar av högsta domstolens dom eller utslag, som enligt 204 § förordningen om skifte skall fogas till förrättningshandlingarna, tillställas fastighetsingenjören genom magistraten.

58 §.

Sedan förrättningen vunnit laga kraft, skall magistraten översända förrättningshandlingarna och -kartorna till tomtbokföraren för vidtagande av stadgade åtgärder.

Förrättningens införande i tomtregistret skall antecknas i förrättningsprotokollet och -kartan.

59 §.

Vad ovan i detta kapitel är stadgat om mätning av allmänt område, gäller i tillämpliga delar även förrättning, som avses i 84 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde.

60 §.

Till förrättning hörande handlingar skola häftas i behörig ordning samt förses med sidnummer och innehållsförteckning.

Arkiveringen av förrättningshandlingar och -kartor ombesörjes av tomtbokföraren. Angående arkiveringen gäller vad därom är särskilt stadgat.

61 §.

Magistrat och fastighetsingenjör skola föra enligt fastställda formulär uppgjorda förteckningar över anhängiga förrättningar, som avses i detta kapitel.

62 §.

Fastighetsingenjör skall årligen inom januari månad till magistraten anmäla antalet under föregående år anhängiga tomtmätningar, mätningar av allmänna områden och servitutsförrättningar ävensom antalet under året slutbehandlade och till följande år överförda förrättningar.

63 §.

Magistraten skall tillse, att i detta kapitel avsedda förrättningar bliva verkställda utan dröjsmål och i enlighet med gällande stadganden.

Har stad flere fastighetsingenjörer, utfärdar magistraten vid behov föreskrifter angående skötseln av på dem ankommande åligganden. I 61 § avsedd förteckning hålles och i 62 § avsedda uppgifter ävensom övriga utredningar av allmän natur angående fastighetsingenjörernas verksamhet lämnas för alla förrättningar av den fastighetsingenjör, åt vilken åligganden av sagda slag uppdragits.

64 §.

Stadsstyrelse skall om val av fastighetsingenjör underrätta ministeriet för inrikesärendena, lantmäteristyrelsen och magistraten.

Har magistrat i enlighet med 115 § 2 mom. förordningen om skifte inom planläggningsområde till tomtbokförare förordnat annan tjänsteinnehavare än fastighetsingenjör, skall den därom underrätta stadsstyrelsen.

3 kap.

Tomtbok och tomtbokskarta.

65 §.

Tomtbok föres med anlitande av lösblad, uppgjorda enligt fastställda formulär och insatta i ändamålsenliga pärmar.

66 §.

Över de områden, som införts i tomtboken, föres tomtbokskarta.

Före denna förordnings ikraftträdande i bruk tagen tomtregisterkarta anses såsom tomtbokskarta.

67 §.

Tomtbok omfattar tomtregister och register över allmänna områden samt såsom bilaga tomtbildningslängd och bildningslängd över allmänna områden.

I tomtbildningslängd införas de under bildning varande tomter, vilka, sedan tomtmätningen vunnit laga kraft, icke utan särskild åtgärd kunna införas i tomtregistret såsom fastigheter. I tomtbildningslängden må även införas de i fastställd tomtindelning utsatta tomter, på vilka tomtmätning icke verkställts.

I bildningslängden över allmänna områden införas under bildning varande allmänna områden, vilka, sedan mätningen av det allmänna området vunnit laga kraft, icke utan särskild åtgärd kunna införas i registret över allmänna områden såsom fastigheter.

Register, längder och delar av dem skola förses med index.

68 §.

Tomtregister föres stadsdelsvis och kvartersvis. Stadsdelarna ordnas i nummerföljd eller, om de endast hava namn, i alfabetisk ordning enligt namnen.

För varje kvarter skall finnas ett särskilt upplägg. Upplägget ordnas efter kvarterens nummer eller, om kvarteren icke hava nummer utan endast namn, i alfabetisk ordning enligt namnen.

Har tomtregister tidigare förts efter kvarterens nummer eller efter deras namn i alfabetisk följd, utan att ordningen följt stadsdelarna, må sådan ordning fortfarande iakttagas.

69 §.

Tomter inom byggnadskvarter införas i tomtregistret i nummerföljd.

70 §.

På upplägget för byggnadskvarter skola anteckningar göras om tomtbokskartans kartblad, om fastställelse och ändring av stadsplan, stadsplanebestämmelser och tomtindelning beträffande kvarteret samt om motsvarande tidigare byggnadsföreskrifter.

71 §.

I tomtregistret tilldelas varje tomt ett särskilt blad (tomtregisterblad), på vilket antecknas:

1) stadsdelens och kvarterets nummer eller, om sådana icke finnas, namnen samt det ändamål, vartill kvarteret blivit avsatt i stadsplanen;

2) tomtens nummer och det ändamål, vartill tomten skall användas;

3)när tomten blivit införd i tomtregistret som fastighet;

4) tomtens areal och den fastighet eller det område av annat slag, varav tomten är bildad, samt, om tomten är bildad av skilda fastigheter eller områden, uppgift om dessa samt om varje dels areal;

5) tomtens tidigare nummer eller annat kännemärke, om sådana funnits för tomten;

6) till tomten gränsande områden samt, om det befinnes nödigt, längden av dess gränser;

7) tomtmätningar, mätningar av allmänt område samt servitutsförrättningar, som beröra tomten, tidpunkten då de verkställts, samt handlingarnas förvaringsmärken;

8) tomten belastande servitut och med dem jämförliga rättigheter ävensom avtal, som skola införas i tomtregistret, så ock medelst beslut av magistraten grundade rättigheter, som avses i 133 § 1 mom. byggnadslagen; samt

9) när i 71 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsett förordnande av magistraten om tomtens införande i tomtregistret eller fastighetsdomarens eller rättens samtycke till tomtbildningen givits, ävensom övriga uppgifter om tomten.

72 §.

I index för registret över allmänna områden antecknas fastigheterna i grupper i enlighet med 75 § lagen om skifte inom planläggningsområde. Inom varje grupp upptagas fastigheterna i den ordning numren i deras kännemärken förutsätta.

I stället för ett enda index må även uppgöras alfabetiska förteckningar över de allmänna områdena inom varje stadsdel eller inom grupper av stadsdelar. Allmänt område, varav delar falla inom området för två eller flere index, upptages i sin helhet i det index, inom vars område största delen av detsamma faller. I övriga index göres hänvisning till sagda index.

73 §.

I registret över allmänna områden tilldelas varje registerenhet ett särskilt blad (registerblad över allmänna områden), på vilket antecknas:

1) områdets namn och det ändamål, vartill området är avsatt;

2) områdets kännemärke;

3) tomtbokskartans kartblad;

4) stadsdelens namn eller nummer;

5) den fastighet eller det område av annat slag, från vilket vid mätning av allmänt område bildad registerenhet eller del därav blivit avskild samt, om den avskilts från flere än en fastighet eller flere än ett område, arealen av den del, som avskilts från varje fastighet eller område;

6) det allmänna områdets totalareal;

7) när mätning av allmänt område eller motsvarande åtgärd företagits ävensom förrättningshandlingarnas förvaringsmärke samt

8) när i 82 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsett förordnande av magistraten om införande av området i registret över allmänna områden, fastighetsdomarens samtycke till bildning av allmänt område eller expropriationsbeslut givits och när anteckning gjorts i registret över allmänna områden samt övriga uppgifter om det allmänna området.

74 §.

Berör ändring av stadsplan omständigheter, som enligt 71 eller 73 § skola antecknas på tomtregisterbladet eller registerbladet över allmänna områden, eller har tomtindelning ändrats, skall anteckning om ändringen göras såväl på det i 68 § nämnda upplägget som på vederbörande registerblad.

75 §.

Tomtbildningslängden föres med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 68 och 69 §§ är stadgat om numrering efter stadsdel och byggnadskvarter. I längden antecknas:

1) tomtbokkartans kartblad;

2) när tomtindelningen fastställts och handlingarnas förvaringsmärke;

3) tomtens nummer;

4) tomtens areal;

5) när tomtmätning ägt rum och handlingarnas förvaringsmärke;

6) de fastigheter och andra områden, till vilka tomten hör; samt

7) tomtens användningsändamål enligt stadsplanen samt övriga uppgifter angående tomten.

76 §.

Bildningslängden över allmänna områden föres med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 72 § är stadgat. I längden antecknas:

1) tomtbokskartans kartblad;

2) det under bildning varande allmänna områdets kännemärke på kartan;

3)områdets namn;

4) de fastigheter och övriga områden, till vilka området hör, och områdets areal, om den är känd;

5) när mätning av det allmänna området eller motsvarande förrättning ägt rum; samt övriga uppgifter om området.

77 §.

Tomtregister, register över allmänna områden och längder över bildning av tomter och områden, vilka förts i enlighet med förordningen den 6 mars 1936 angående skiftesväsendet, tomtmätning och registrering av fastighet i stad (123/36) må fortfarande användas med de undantag, som nämnas i 2 mom.

Sedan i 108 § 2 mom. avsedda formulär för tomtboken och dess bilagor fastställts, skola de fastigheter, som registreras, antecknas på registerblad enligt dessa formulär. Detsamma gäller införande av områden i bildningslängder.

Då fastighet, som varit införd i tidigare i bruk varande register, överföres till registerblad, som avses i denna förordning, skall det gamla registerbladet, försett med anteckning om överföringen, bevaras.

78 §.

Tomtbokskarta uppgöres i skala 1:2000 eller i större skala. På kartan angivas i de skilda registren och bildningslängderna upptagna tomter och allmänna områden samt deras kännemärken.

Hava förändringar inträffat i de förhållanden, som framgå av tomtbokskartan, skola därav föranledda anteckningar göras på nämnda karta.

79 §.

Då magistraten på grund av bestämmelserna i 71 eller 82 § lagen om skifte inom planläggningsområde förordnat om införande av tomt eller under bildning varande allmänt område såsom fastighet i tomtregistret eller registret över allmänna områden, skall införandet ske i brådskande ordning.

80 §.

Då tomt, som varit upptagen i tomtbildningslängden, blivit införd i tomtregistret, eller område, som varit upptaget i bildningslängden för allmänna områden, i registret över allmänna områden såsom fastighet eller fastighets tilläggsdel, avföres tomten eller området ur längden genom att anteckningarna överstrykas med rött. I vederbörande kolumn i längderna skall tillika antecknas, när tomten eller det allmänna området eller del därav införts i tomtregistret eller registret över allmänna områden.

81 §.

Då bildat allmänt område införes i registret över allmänna områden såsom tilläggsdel till däri tidigare upptaget område, skall fastighetens hela areal tillika antecknas på ifrågavarande registerblad.

82 §.

Har tomtindelning ändrats och avskiljes i den nya tomtindelningen utsatt tomt till särskild fastighet, inskrives den i tomtregistret på ett särskilt registerblad. På registerbladet för tomt i tomtregistret, från vilken del överförts till ny tomt, göres anteckning om det avskilda området och om grunden för avskiljandet. Har i tidigare tomtindelning utsatt tomt i sin helhet blivit ombildad till fastighet i enlighet med gällande stadsplan och tomtindelning, göres anteckning därom på registerbladet för tomten. Anteckningarna på bladet överstrykas därpå med rött, varefter bladet uttages för att förvaras särskilt för sig i registret.

83 §.

Har stadsplan ändrats så, att i registret över allmänna områden upptaget allmänt område minskats och har med anledning av ändringen tomtmätning eller mätning av det allmänna området verkställts, skall anteckning om minskningen av områdets areal göras på registerbladet för området. Har allmänt område utvidgats, skall det tillkomna området i det fall, som avses i 33 § 2 mom., införas i registret över allmänna områden såsom tilläggsdel till tidigare registerenhet eller i annat fall såsom en särskild enhet. Sedan i registret upptaget allmänt område vid förrättningar, verkställda enligt den ändrade stadsplanen, i sin helhet blivit avskilt till tomter eller andra allmänna områden, göres anteckning därom på ifrågavarande registerblad. Anteckningarna på bladet överstrykas därpå med rött, varefter bladet uttages för att förvaras särskilt för sig i registret.

84 §.

Har vid tomtmätning eller mätning av allmänt område förrättning underkastad fastighets areal eller gränslängd erhållit ett annat talvärde än det, som på registerbladet för ifrågavarande fastighet antecknats, skall, då anteckningar över förrättningen göras i tomtboken, det tidigare talvärdet för arealen eller längden av gränsen överstrykas med rött och det nya värdet inskrivas i stället. Samtidigt skall även göras anteckning om förrättningen.

85 §.

Är allmänt område, innan lagen om skifte inom planläggningsområde trädde i kraft, infört såsom fastighet i registret över allmänna områden, skall anteckning därom göras på registerbladet för området. Sådan anteckning skall även alltid göras på registerutdrag, som utgives över dylikt allmänt område.

86 §.

Har stadsplan eller tomtindelning i fråga om tomt eller tomter i tomtregistret ändrats så, att den stadsdel eller det kvarter, där tomten är belägen, erhållit nytt nummer eller namn eller att tomten åsatts nytt nummer eller kommit att höra till annan stadsdel, men hava tomtens eller tomternas områden och gränser förblivit oförändrade, skall fastighetsingenjören över saken uppgöra protokoll, vari fastslås, att tomtens eller tomternas områden och gränser icke undergått ändring, samt införes uppgift om vilka tomten eller tomterna berörande förändringar, som inträffat i stadsdelens eller kvarterets nummer eller namn eller i tomtens nummer. Protokollet tillställes magistraten, som efter att hava konstaterat förändringarna bör förordna om deras införande i tomtregistret.

Om anteckning, som i enlighet med 1 mom. gjorts i tomtregistret, skall tomtbokföraren underrätta fastighetsdomaren för införande av behöriga anteckningar i lagfarts- och inteckningsregistren. Likaså skall anteckning om ändringen göras i protokollet och tomtkartan över tomtmätningsförrättningen.

87 §.

Hava två eller flere allmänna områden i enlighet med 123 § lagen om skifte inom planläggningsområde sammanslagits till en enda fastighet, skall ett särskilt registerblad utskrivas däröver samt de gamla registerbladen förses med anteckningar om sammanslagningen, vilka överstrykas med rött, varefter bladen uttagas för att förvaras särskilt för sig i registret.

88 §.

Angående grundande, flyttning, ändring eller upphävande av servitut eller annan rätt, som avses i 6 kap. lagen om skifte inom planläggningsområde, samt i 92 § av sagda lag avsett avtal om underhåll skall anteckning göras i tomtboken för såväl den berättigade som den belastade fastigheten. Då anteckning gjorts i tomtboken, skall anteckning därom göras på kartan och protokollet över servitutsförrättningen.

89 §.

Tomtbokförare skall meddela den, som i sökt förrättning, att tomt blivit införd i tomtregistret ävensom att tomtmätning, som företagits för justering av i tomtregistret införd tomts gränser eller område, samt servitutsförrättning blivit i tomtregistret införd. Likaså skall tomtbokförare underrätta den, som sökt förrättning, om att tomtmätning vunnit laga kraft, i det fall att tomt icke kan på basen av tomtmätningen utan särskild åtgärd införas i tomtregistret såsom fastighet.

90 §.

Då tomt eller ällmänt område, som bildats av ett i jordregistret helt eller delvis infört område, blivit antecknat i tomtregistret eller registret över allmänna områden, skall tomtbokföraren ofördröjligen tillställa lantmäterikontoret kopia av eller utdrag ur tomtkartan, kartan över det allmänna området eller tomtbokskartan samt avskrift av eller utdrag ur protokollet.

91 §.

Har till förmån för tomt grundats servitut på sådan fastighets område, som är införd i jordregistret, eller har vid lantmäteriförrättning grundat servitut, som belastar tomt eller allmänt område, upphävts, skall tomtbokföraren ofördröjligen meddela lantmäterikontoret härom.

92 §.

Magistraten skall av beslut eller förordnande, som avses i 109 § byggnadsförordningen, sedan det vunnit laga kraft, översända avskrift till tomtbokföraren för dess antecknande i enlighet med 71 §.

93 §.

Sedan av magistraten enligt 156 § 1 mom. byggnadsförordningen fattat beslut angående förläggande av i 133 § 1 mom. byggnadslagen avsedda allmänna eller enskilda avlopp eller ledningar till tomts område, vunnit laga kraft, skall magistraten sända avskrift av sitt beslut till tomtbokföraren som i tomtregistret gör i 71 § avsedd anteckning på tomtbladen för ifrågavarande tomter.

Då i 1 mom. nämnd rätt upphört, skall anteckning därom göras i tomtregistret.

94 §.

Angående i 119 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsett överförande av exproprierat område till registret för allmänna områden beslutar magistraten. Ansökan bör åtföljas av utredning om stadens äganderätt till området samt utdrag ur jordregistret. Om sitt beslut skall magistraten underrätta tomtbokföraren.

Då område blivit infört såsom fastighet i registret över allmänna områden, skall tomtbokföraren anmäla saken till lantmäterikontoret, som avför området ur jordregistret.

95 §.

Magistraten förordnar om rättelse av fel och bristfälligheter i tomtboken.

Vid behov skola de fastighetsägare, som beröras av saken, höras varjämte fastighetsdomaren skall underrättas om rättelsen.

4 kap.

Jordregister och registerkarta.

96 §.

Angående fastställelse av stadsplan och tomtindelning skall, då dessa beröra i jordregistret infört område, likasom angående fastställelse av byggnadsplan göres anteckning i jordregistret i anmärkningskolumnen vid lägenheten i fråga. Gäller stadsplanen eller byggnadsplanen hemmansnummers hela område, må anteckningen göras i högra övre hörnet av upplägget för hemmansnumret. Vad ovan är stadgat, gäller även sådan ändring av stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning, som är av betydelse vid fastighetsbildning eller registrering.

Då ministeriet för inrikesärendena fastställt i 1 mom. avsedd stadsplan eller tomtindelning eller ändring därav, skall ministeriet översända ett exemplar av beslutet till lantmäterikontoret.

97 §.

Angående fastställelse av generalplan eller regionplan eller ändring av dem skall anteckning göras i en särskild kommunvis uppgjord förteckning, som föres av lantmäterikontoret. I sagda förteckning göres även anteckning om fastställd byggnadsordning eller ändring därav, om däri ingå bestämmelser, vilka enligt 24 § 3 och 4 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde skola beaktas vid verkställande av lantmäteriförrättning.

Kommunens styrelse skall i ovan i 1 mom. avsedda fall tillställa lantmäterikontoret ett exemplar av generalplanen och byggnadsordningen, så snart planen, byggnadsordningen eller ändring därav vunnit laga kraft. Angående översändande av regionplan gäller vad i 22 § 2 mom. byggnadsförordningen är stadgat.

98 §.

Berör i 25 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsett byggnadsförbud i jordregistret infört område, skall anteckning om förbudet göras i ovan i 97 § avsedda förteckning samt, i enlighet med vad lantmäteristyrelsen förordnar, även i jordregistret i anmärkningskolumnen vid lägenheten i fråga.

Då ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelsen utfärdat beslut angående förbud, som avses i 1 mom., skall beslutet av ministeriet eller länsstyrelsen delgivas lantmäterikontoret. Träder byggnadsförbud i kraft med stöd av 42 § 2 mom. 3 eller 4 punkten byggnadslagen, skall kommunens styrelse ofördröjligen tillställa lantmäterikontoret utdrag ur fullmäktiges protokoll i saken.

99 §.

Angående införande av tomt eller allmänt område såsom fastighet i tomtboken skall i jordregistret göras anteckningar i areal- och anmärkningskolumnerna vid vederbörande lägenhet eller registerenhet av annat slag. Lägenhet eller registerenhet av annat slag, vars hela areal är införd i tomtboken, skall avföras ur jordregistret genom att anteckningarna om lägenheten överstrykas med rött. Har lägenhet dock del i samfällda områden eller förmåner, skall den kvarstå i jordregistret jämte anteckningar om sagda andel.

100 §.

Från tomt eller allmänt område, som ingår i tomtboken såsom fastighet, för annan än stad exproprierat område, vilket är avsett till annat än byggnadstomt, införes i jordregistret på sätt om exproprierad jordregisterenhet är stadgat. Lantmäterikontoret skall för behöriga anteckningar i tomtboken lämna tomtbokförare nödiga uppgifter om det exproprierade området.

101 §.

Sedan tomtindelning blivit fastställd på landskommuns stadsplaneområde skall lantmäterikontoret fastslå, vilka lägenheter som motsvara de i tomtindelningen utsatta tomterna. Vid behov skall tjänsteman vid lantmäterikontoret eller förrättningsingenjör förordnas att utföra granskning i terrängen.

I anmärkningskolumnen i jordregistret skall vid lägenhet, som omfattar i tomtindelningen utsatt tomt, göras anteckning härom.

102 §.

Sedan av byggnadsnämnd enligt 156 § 2 mom. byggnadsförordningen fattat beslut angående förläggande av i 133 § 1 mom. byggnadslagen avsedda allmänna eller enskilda avlopp eller ledningar till sådan lägenhets område, som är belägen inom byggnadskvarter på landskommuns stadsplane- eller byggnadsplaneområde, vunnit laga kraft, skall byggnadsnämnden sända avskrift av sitt beslut till lantmäterikontoret för anteckning i jordregistret i anmärkningskolumnen vid lägenheterna i fråga.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller även magistrats enligt 156 § 1 mom. byggnadsförordningen fattade beslut om förläggande av avlopp eller ledning till lägenhets eller annan jordregisterenhets område i stad.

5 kap.

Särskilda stadganden.

103 §.

Är i 86 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd rättighet grundad för viss tid, avföras anteckningarna om rättigheten ur tomtregistret efter utgången av sagda tid och, om rättigheten gällt i jordregistret införd fastighets område, ur jordregistret.

104 §.

I 101 och 109 §§ lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd ansökan bör åtföljas av:

1) av fastighetsingenjören utgiven kopia av tomtkarta eller karta över allmänt område samt protokoll, vilka uppgjorts vid tomtmätning eller mätning av allmänt område;

2) utredning om sökandens äganderätt till tomten eller det allmänna området;

3) för sakens avgörande nödig utredning om tomten eller det allmänna området belastande inteckningar; samt

4) annan erforderlig utredning.

105 §.

Finnes icke i tomtboken nummer eller namn för byggnadskvarter eller namn eller kännemärke för allmänt område, skall magistraten ofördröjligen anmäla därom till stadsstyrelsen för vidtagande av åtgärder för ändring av stadsplanen.

106 §.

Upptager icke tidigare tomtkarta anteckningar, som böra finnas på tomtkarta, vilken skall åtfölja i 51 § 1 mom. 2 punkten byggnadsförordningen nämnd ansökan, skall fastighetsingenjören på begäran av tomtens ägare eller innehavare uppgöra i sagda avseende kompletterad tomtkarta, varav kopia utgives åt sökanden.

107 §.

I 21 § förordningen den 17 november 1950 om mantalsskrivning (562/50) avsedd myndighet, som har till uppgift att, sedan tomt eller allmänt område blivit infört såsom fastighet i tomtboken, därom anmäla till mantalsskrivaren, är tomtbokföraren.

108 §.

Högsta tillsynen över tomtmätningen och mätningen av allmänna områden samt verkställandet av förrättningar, som avses i 6 kap. lagen om skifte inom planläggningsområde, ävensom över tomtbokföringen ankommer på lantmäteristyrelsen.

Lantmäteristyrelsen meddelar även närmare bestämmelser angående förfarandet vid de i 1 mom. avsedda förrättningarna samt fastställer formulär för tomtboken och dess bilagor ävensom för övriga i denna förordning avsedda längder och förteckningar.

109 §.

Magistrat, ordningsrätt och tomtbokförare skola åt lantmäteristyrelsen giva av denna begärda nödiga uppgifter och redogörelser angående upprättande och förande av tomtbok.

Lantmäteristyrelsen äger rätt att av ovan i 1 mom. nämnda myndighet och av fastighetsingenjören erhålla även andra uppgifter och utredningar, som erfordras för fullgörande av den tillsyn den enligt denna förordning äger utöva.

110 §.

För tomtmätning, i 84 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd förrättning, servitutsförrättning samt i 106 § denna förordning avsedd komplettering av tomtkarta erlägges ersättning enligt taxa. Stadsfullmäktiges beslut om godkännande av taxa skall underställas lantbruksministeriet för fastställelse.

111 §.

Avskrifter och kopior av samt utdrag ur karta och protokoll, som uppgjorts vid tomtmätning, mätning av allmänt område samt servitutsförrättning, protokoll, som avses i 86 §, i 106 § avsedd kompletterad tomtkarta samt tomtbok och tomtbokskarta utgivas mot lösen enligt grunder, vilka fastställas av lantbruksministeriet.

Avskrifter, kopior och utdrag utgivas av tomtbokföraren, såframt ej magistraten annorlunda förordnat.

112 §.

Vad i denna förordning är stadgat om stad och stadsmyndighet, äger motsvarande tillämpning på köping och köpingsmyndighet. Likaså tillämpas på ordningsrätt vad om magistrat är stadgat. Vad om fastighetsdomare är stadgat gäller i köping och i stad, som hör till häradsrätts domkrets, domhavanden i domsagan eller häradsrätten.

Angående köpingsdel gäller i tillämpliga delar vad om stadsdel är stadgat.

113 §.

I stad eller köping den 1 april 1960 såsom tomtmätare anställd person, som äger i 50 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde stadgad kompetens för fastighetsingenjörstjänst eller som erhållit i 140 § av sagda lag nämnd dispens, anses från och med nämnda tidpunkt anställd i fastighetsingenjörstjänst.

114 §.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 6 mars 1936 angående skiftesväsendet, tomtmätning och registrering av fastighet i stad (123/36) och förordningen av samma dag angående ledning och övervakning av tomtbokföringen (124/36) samt statsrådets likaså samma dag utfärdade beslut angående förfarandet vid tomtmätning och om tomtregisterkarta (125/36).

Helsingfors den 11 juli 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksminister
Einari Jaakkola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.