287/1960

Given i Helsingfors den 9 juni 1960.

Lag om notarius publicus.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

I stad skall magistraten eller, ifall stad icke har magistrat, ordningsrätten till biträde finnas notarius publicus. Annorstädes än i Helsingfors må notarius publicus-tjänst vara förenad med annan tjänst vid magistrat eller ordningsrätt, av vars innehavare fordras för domartjänst stadgade kunskapsprov. Finnas vid magistrat eller ordningsrätt flera innehavare av notarius publicustjänster, bestämmas deras åligganden i magistratens eller ordningsrättens arbetsordning.

I stad, som icke har magistrat, är utöver vad ovan stadgats jämväl länsman på tjänstens vägnar notarius publicus.

Annorstädes än i stad äro häradsskrivare, länsman och biträdande länsman på tjänstens vägnar notarius publicus samt i köping, på förordnande av länsstyrelsen, även ordförande i ordningsrätt.

2 §.

I stad särskilt tillsatt notarius publicus skall hava avlagt för domartjänst stadgade kunskapsprov och bör därjämte vara förfaren i handhavandet av praktiska juridiska uppgifter.

3 §.

Notarius publicus skall med redlighet, omsorg och oväld fullgöra sina åligganden och må icke uppenbara, vad honom i tjänsten blivit i förtroende meddelat, såframt han icke enligt lag är därtill förpliktad.

4 §.

Notarius publicus åligger att på därom gjord anhållan:

1) upptaga protest i stöd av växellagen och checklagen;

2) på grundvalen av företedd utredning eller i stöd av omständigheter, som han äger kännedom om, utfärda vederhäftighetsintyg, styrka underskrifter och avskrifter av handlingar samt utfärda intyg över innehållet i honom företedda handlingar;

3) i protokoll upptaga förklaringar angående rättsliga och ekonomiska förhållanden samt även åt tredje man utfärda avskrifter av protokollet, såframt ej annat följer av stadgandena om allmänna handlingars offentlighet;

4) bekräfta, att myndighet eller person är behörig att företaga viss tjänsteåtgärd eller att någon intager viss tjänsteställning, innehar viss kompetens eller är rättsligen behörig att företräda annan;

5) såsom vittne närvara vid tillslutande eller öppnande av tresorfack eller annat förvaringsrum ävensom vid anbringande eller borttagande av försegling; samt

6) övervaka lotteridragningar, verkställa utlottningar av obligationer, aktier eller andra värdepapper och, där det lämpligen kan ske, utföra även andra liknande åligganden.

Notarius publicus skall därjämte utföra de övriga åligganden, som särskilt för sig i lag eller förordning påförts notarius publicus.

Notarius publicus är berättigad att utföra på honom ankommande åligganden även utom sitt tjänsteområde. Angående protestförättning gälle likväl, vad därom i växellagen och checklagen är stadgat.

Av notarius publicus utfärdat intyg skall vara bekräftat med stämpel eller sigill.

5 §.

Notarius publicus må icke vidtaga åtgärd, som ankommer på särskild myndighet eller inrättning, ej heller om ärendet är av den beskaffenhet, att åtgärd av notarius publicus icke kan anses sakenlig. Han må ej heller företaga åtgärd, om han har del i saken eller om sådan särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans oväld.

6 §.

Över notarius publicus' förrättningar skall, utöver vad i 4 § 1 mom. 3 punkten är stadgat, föras protokoll, då därom anhålles eller ärendets beskaffenhet det kräver eller då annorstädes i lag så är stadgat. Övriga förrättningar, med undantag av bestyrkande av namnteckningars och avskrifters riktighet skola antecknas i kronologiskt förd saklängd.

7 §.

Chefen för ministeriets för utrikesärendena rättsavdelning eller av honom förordnad tjänsteman vid ministeriet äger likaså rätt att för utländsk myndighet utfärda i denna lag avsedda intyg. Intyget skall bekräftas med ministeriets stämpel.

Angående notarius publicus vid Finlands utrikesrepresentation samt angående vissa myndigheters skyldighet att jämte notarius publicus handhava särskilda i denna lag avsedda åligganden är särskilt stadgat.

8 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961, och genom densamma upphävas annorstädes i lag eller förordning ingående stadganden till den del de föreskriva, att vittne skall vara tillstädes vid förrättning av notarius publicus. Angående notarius publicus i egenskap av offentligt köpvittne gäller likväl vad därom är särskilt stadgat.

Före denna lags ikraftträdande skola de åtgärder företagas, som äro av nöden för att ordna skötseln av notarius publicus' åligganden i enlighet med denna lag.

Helsingfors den 9 juni 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Antti Hannikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.