238/1960

Given i Helsingfors den 20 maj 1960.

Lag om den försvarsekonomiska planeringskommissionen.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

De utrednings-, planerings- och organiseringsuppgifter, som äro av nöden för utvecklandet av landets ekonomiska försvarsberedskap samt för tryggande av befolkningens utkomst och det ekonomiska livet under undantagsförhållanden, som förorsakas av krig eller krigshot eller utanför landet utbrutet krig eller annan till sina verkningar därmed jämförlig särskild händelse, ankomma på den försvarsekonomiska planeringskommissionen, därest de icke genom lag eller förordning ombetrotts annan myndighet.

Planeringskommissionen må även genom förordning anförtros verkställigheten av nödiga åtgärder för förverkligande av särskilda i 1 mom. avsedda syften.

Planeringskommissionen lyder under handels- och industriministeriet.

2 §.

Den försvarsekonomiska planeringskommissionen består av en ordförande och nödigt antal ledamöter. Planeringskommissionens ordförande och ledamöter, som böra vara förtrogna med landets ekonomiska liv eller med stats- eller kommunalförvaltningen, förordnas av statsrådet för fyra år i sänder.

Planeringskommissionen äger rätt att tillsätta sektioner och andra organ samt att härför inkalla extra medlemmar i planeringskommissionen.

Vid planeringskommissionen må anställas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer.

3 §.

Statliga och kommunala myndigheter och inrättningar äro skyldiga att beträffande sitt verksamhetsområde lämna försvarsekonomiska planeringskommissionen för dess arbete erforderliga uppgifter samt att även i övrigt biträda planeringskommissionen.

4 §.

Ägare eller innehavare av industriell inrättning och annan näringsidkare skola på uppmaning av försvarsekonomiska planeringskommissionen lämna de uppgifter om personal, lokaliteter, maskiner och annan utrustning, produktion och produktionsförmåga, förbrukning av elektrisk kraft, bränsle, råvaror och andra förnödenheter, lagerutrymmen, inköp, leveranser samt andra omständigheter, som äro erforderliga för planeringskommissionens arbete.

5 §.

Nödgas kommun vid lämnat bistånd åt försvarsekonomiska planeringskommissionen utföra uppdrag eller arbeten, som kräva särskilda kostnader, skall åt kommunen av statens medel erläggas skälig ersättning därför.

6 §.

Var, som icke inom fastställd tid efterkommer försvarsekonomiska planeringskommissionens med stöd av 4 § givna uppmaning eller mot bättre vetande lämnar felaktig uppgift, straffes med böter eller fängelse ej över ett år.

7 §.

Uppgifter, som införskaffats med stöd av 3 eller 4 § eller eljest erhållits i samband med försvarsekonomiska planeringskommissionens arbete, må den, som deltager i planeringsarbetet, icke begagna till sin enskilda fördel eller yppa för utomstående.

Planeringskommissionen må förordna, att den, som lämnat uppgifter eller utredningar, skall hemlighålla sålunda lämnade uppgifter och utredningar.

8 §.

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1960.

Helsingfors den 20 maj 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
Ahti Karjalainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.