170/1960

Given i Helsingfors den 1 april 1960.

Lag om Nordiska rådets Finlands delegation.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §.

Till medlemmar i Nordiska rådet utser varje lagtima riksdag inom sig sexton medlemmar samt för envar av dessa en suppleant. Medlemmarna och suppleanterna väljas inom fem dagar från riksdagens öppnande. Valet förrättas av riksdagens elektorer med iakttagande av proportionellt valsätt.

De valdas mandat begynner, så snart de valts, och fortgår, till dess nytt val förrättats.

2 §.

Efter det riksdagen utsett medlemmarna i Nordiska rådet, vilka bilda rådets Finlands delegation, utser delegationen inom sig ordförande och viceordförande i den ordning, som om val av riksdagens talman och vicetalmän är stadgat.

3 §.

Delegationens arbetsutskott består av ordföranden och viceordföranden samt av de medlemmar delegationen vid sitt första sammanträde utsett. Arbetsutskottet åligger att handhava skötseln av delegationens löpande ärenden.

4 §.

Delegationens sekreterare utses av delegationen. Övrig nödig personal anställes av arbetsutskottet.

5 §.

Delegationen avger årligen till riksdagen berättelse över Nordiska rådets verksamhet.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 14 april 1960, och genom densamma upphäves lagen den 14 december 1955 om val av ombud i Nordiska rådet (503/55).

Helsingfors den 1 april 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
för utrikesärendena Ralf Törngren.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.