50/1960

Given i Helsingfors den 22 januari 1960.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till lantbruksministeriets verksamhetsområde, upphävas 206―209 §§ förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52), ändras förordningens 169 § och fogas till förordningen en ny 39 a § som följer:

39 a §.

Med lantmäteristyrelsens tillstånd må efter vad för behandlingen av åtgärderna i olika skeden av förrättning är ändamålsenligt förrättningskarta uppgöras i två eller flere exemplar, upptagande olika detaljer, att användas i skilda skeden av förrättningen.

169 §.

Antalet ordinarie ägodelningsrätter är tre, nämligen Åbo ägodelningsrätt, vars distrikt omfattar Nylands, Åbo och Björneborgs och Tavastehus län samt landskapet Åland, Östra Finlands ägodelningsrätt, vars distrikt omfattar Kymmene, S:t Michels, Kuopio och Norra Karelens län, samt Vasa ägodelningsrätt, vars distrikt omfattar Vasa, Mellersta Finlands, Uleåborgs och Lapplands län. Inom Vasa ägodelningsrätts distrikt finnes dessutom en interimistisk ägodelningsrättsordförande.

Åbo ägodelningsrätt lyder under Åbo hovrätt, Östra Finlands ägodelningsrätt under östra Finlands hovrätt samt Vasa ägodelningsrätt och den interimistiska ägodelningsrättsordföranden inom Vasa ägodelningsrätts distrikt under Vasa hovrätt.

I Åbo och Östra Finlands ägodelningsrätter vid denna förordnings ikraftträdande obehandlade eller ännu icke slutligt avgjorda ärenden rörande förrättning på områden, vilka övergå från sagda ägodelningsrätters distrikt till Vasa ägodelningsrätts distrikt, skola överföras till sistnämnda ägodelningsrätt att handläggas av denna.

De besvär och underställningar angående förrättningar inom de till Mellersta Finlands län övergående områdena, som vid denna förordnings ikraftträdande äro inlämnade till Tavastehus, S:t Michels, Kuopio eller Vasa läns lantmäterikontor eller dit inkomma efter sagda tidpunkt, skola av lantmäterikontoret översändas till Vasa ägodelningsrätt att handläggas av denna.

De besvär och underställningar angående förrättningar inom de till Norra Karelens län övergående områdena, som vid denna förordnings ikraftträdande äro inlämnade till Kuopio läns lantmäterikontor eller dit inkomma efter sagda tidpunkt, skola av lantmäterikontoret översändas till östra Finlands ägodelningsrätt att handläggas av denna.

Över förrättningar, vilka avslutats före denna förordnings ikraftträdande, uppföras renovationer av kartor och handlingar med iakttagande av tidigare utfärdade stadganden. Angående uppgörande av renovationer ifråga om förrättningar, som äro anhängiga vid denna förordnings ikraftträdande, besluter lantmäteristyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1960.

Helsingfors den 22 januari 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Toivo Antila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.