543/1959

Given i Helsingfors den 30 december 1959.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av särskilda ärenden, som hänföra sig till socialministeriets verksamhetsområde, ändras 40 och 44 §§ folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56) som följer:

40 §.

Har försäkrad, som på grund av sin ålder borde erlägga försäkringspremie, under inkomståret eller del därav befunnits vara arbetsoförmögen, tillställer pensionsanstalten honom intyg däröver att fogas till skattedeklarationen. Pensionsanstalten må även insända intyget till skattedirektören i det skattedistrikt, till vilket den försäkrades hemkommun hör.

Hävdar försäkrad, att försäkringspremie icke skall påföras honom, emedan han befunnits oförmögen till arbete, må premie icke påföras honom om han företer i 1 mom. avsett intyg eller från pensionsanstalten införskaffat utlåtande.

44 §.

De i 9 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda förskottsbetalningarna skola erläggas genom postgiro i mars, juni, september och december.

Skall senare tillägg göras till eller rättelse i den andel, som enligt 9 § 3 mom. folkpensionslagen har erlagts till folkpensionsanstalten, skall det återstående beloppet erläggas eller det för mycket erlagda beloppet avdragas i samband med nästa förskottsbetalning.

Arbetsgivares på grund av sjömansinkomst erlagda folkpensionspremier antecknas i den i 14 § 1 mom. lagen om sjömansskatt (208/58) föreskrivna sjömansskattelängden och redovisas årligen till folkpensionsanstalten i samband med den i samma paragrafs 2 mom. avsedda redovisningen.


Denna förordninig träder i kraft den 1 januari 1960 och därigenom upphävas 41, 45, 46 och 47 §§ folkpensionsförordningen den 7 december 1956, likväl så, att 41, 46 och 47 §§ alltjämt skola tillämpas på de försäkringspremier, som skola uppbäras genom kommunens försorg.

Helsingfors den 30 december 1959.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Eeli Erkkilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.