192/1959

Given i Helsingfors den 17 april 1959.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 8 § förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflag (39/89), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 10 januari 1947 (1/47), erhålla följande ändrade lydelse:

8 §.

Påträffats någon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har någon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandengiva eller giva anledning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndighet genast verkställa undersökning i saken, vid behov med anlitande av läkares bistånd. Därest dödsorsaken icke med säkerhet kan fastslås på grund av yttre besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravning får äga rum.

Förordnande om verkställande av rättsmedicinsk obduktion må förutom av chef för polisdistrikt. meddelas av polisinspektör, chefen för centralkriminalpolisen, häradshövding eller domstol.

Närmare föreskrifter om lämnande av i 1 mom. nämnt läkarbistånd eller om verkställande av rättsmedicinsk obduktion samt om arvoden för dem och om övriga kostnader utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 17 april 1959.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister för inrikesärendena
Eino Palovesi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.