496/1958

Given i Helsingfors den 12 december 1958.

Lag om advokater.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Advokat är den, som i egenskap av medlem i landets allmänna advokat förening införts i advokatregistret.

Ovan avsedda förening benämnes i denna lag advokatföreningen.

2 §.

I advokatföreningens stadgar böra uppgivas:

1) föreningens namn;

2) den kommun i landet, som är föreningens hemort;

3) föreningens syfte;

4) vilka avgifter medlem är skyldig att erlägga och huru de fastställas;

5) huru föreningens styrelse sammansättes och för huru lång tid den väljes;

6) när föreningens räkenskaper avslutas och huru granskningen av dem och av förvaltningen verkställes;

7) när föreningens ordinarie sammanträde hålles och, om flere ordinarie sammanträden skola hållas, vilka ärenden som skola behandlas vid ett vart av dem;

8) på vilket sätt kallelse till föreningens sammanträde samt andra meddelanden delgivas medlemmarna;

9) huru den tillsyn, som skall utövas av föreningens styrelse, samt dess disciplinära befogenhet regleras;

10) huru den, som icke hör till föreningen, skall beredas rätt att medelst skiljemannaförfarande slita mellan honom och föreningsmedlem uppkommen tvist, som berör eller ansluter sig till medlemmens verksamhet som advokat; samt

11) huru föreningens tillgångar böra användas, om föreningen upplöses eller förklaras upplöst.

Advokatföreningens stadgar fastställas av justitieministeriet, som även äger befogenhet att, sedan det hört föreningen, vidtaga ändringar i dem. Justitieministeriets beslut bör publiceras i författningssamlingen.

3 §.

Såsom advokat må godkännas endast i landet bosatt finsk medborgare, som fyllt 25 år och som

1) är känd för redbarhet samt i fråga om övriga egenskaper och levnadssätt finnes lämplig att utöva advokatverksamhet;

2) avlagt för behörighet till domarämbete i landet stadgade kunskapsprov och förvärvat för utövande av advokatverksamhet nödig skicklighet samt sådan praktisk erfarenhet, som i advokatföreningens stadgar föreskrives; samt

3) råder över sig och sin egendom.

Person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller med annan på tjänsteförhållande grundad anställning må icke vara advokat, med mindre advokatföreningens styrelse av särskilda skäl därtill samtycker. Advokat må icke heller vara person, som innehar sådan anställning eller bedriver annan förvärvsverksamhet, som kan antagas menligt inverka på hans självständighet såsom advokat.

4 §.

Medlemmarna i advokatföreningen godkännas av föreningens styrelse. Avslås ansökan, skola skälen därtill angivas.

Över advokaterna föres på åtgärd av advokatföreningens styrelse ett register, av vilket utdrag årligen inom januari månad skall insändas till justitieministeriet för publicering i officiella tidningen.

5 §.

Advokat skall redbart och samvetsgrant utföra honom anförtrodda uppdrag samt i all sin verksamhet iakttaga god advokatsed.

Advokatverksamhet må icke bedrivas under form av aktiebolag, ej heller i bolag med annan än advokat, med mindre advokatföreningens styrelse av särskilda skäl beviljar tillstånd därtill.

Advokat skall hålla penningmedel och andra tillgångar, som tillhöra hans huvudmän, skilda från sina egna medel.

Angående advokats skyldighet att på förordnande av domstol verka såsom biträde eller ombud vid rättegång är särskilt stadgat.

6 §.

Advokatföreningens styrelse skall tillse, att advokaterna, då de uppträda inför domstol eller annan myndighet samt även i sin övriga verksamhet, uppfylla sina förpliktelser. Advokat är skyldig att lämna styrelsen de uppgifter, som för denna tillsyn erfordras. Advokat bör även tillåta av styrelsen förordnad person att verkställa inspektion i hans byrå, då styrelsen finner det för tillsynen nödigt, samt härvid förete de handlingar, vilkas granskning inspektionen förutsätter. Styrelsemedlem och den, som verkställer inspektion, må icke olovligen yppa vad de vid utövande av tillsynen erfarit om advokat och hans verksamhet.

Vid avgörande av ärenden angående medlemskap i advokatföreningen och vid beslut om disciplinära åtgärder mot advokater handla styrelsemedlemmarna under domaransvar.

Justitiekanslern är berättigad att hos advokatföreningens styrelse påkalla åtgärder mot advokat, om han finner, att denne försummar sina skyldigheter eller icke är behörig att vara advokat. Advokatföreningens styrelse och advokat äro skyldiga att till Justitiekanslern lämna de uppgifter och utredningar, som äro av nöden för utförandet av de uppgifter, som enligt denna lag ankomma på honom.

7 §.

Gör advokat i sin verksamhet uppsåtligen orätt eller förfar han såsom advokat eljest oredligt, skall advokatföreningens styrelse utesluta honom ur föreningen. Äro omständigheterna förmildrande, må honom i stället för uteslutning tilldelas varning.

Åsidosätter advokat eljest sina plikter såsom advokat eller förfar han i strid med god advokatsed, skall styrelsen tilldela honom anmärkning eller varning eller, om omständigheterna äro försvårande, utesluta honom ur föreningen.

Uppfyller advokat icke längre i 3 § 1 mom. 1 punkten avsedda förutsättningar, skall han uteslutas ur föreningen. Har han begått gärning, som är ägnad att nedsätta aktningen för advokatkåren, förfares på sätt, som i 2 mom. stadgas.

Då särskild orsak föreligger, må styrelsen besluta, att varning skall tilldelas offentligt på sätt, som av styrelsen fastställes. Styrelsen må även förordna, att beslut, medelst vilket advokat uteslutits ur föreningen, omedelbart skall lända till efterrättelse.

8 §.

Den, som uteslutits ur advokatföreningen, må, sedan tre år förflutit från uteslutningen, på ansökan ånyo antagas som medlem av föreningen.

9 §.

Advokat, som går förlustig finskt medborgarskap eller varaktigt flyttar ur landet, upphör att vara medlem av advokatföreningen och skall avföras ur advokatregistret. Lag samma vare beträffande advokat, som icke längre råder över sig och sin egendom.

Upphör advokat att bedriva advokatverksamhet eller har han av skäl, som nämnas i 3 § 2 mom., icke längre rätt att vara advokat, skall han anhålla om utträde ur advokatföreningen. Gör han det icke ofördröjligen, skall styrelsen fastslå, att han utträtt ur föreningen, och avföra honom ur advokatregistret.

10 §.

Den, vars i 3 § 2 mom. eller 4 § 1 mom. avsedda ansökan förkastats eller som uteslutits ur advokatföreningen eller förordnats att erhålla offentlig varning eller avförts ur advokatregistret, äger rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över beslut, som föreningens styrelse fattat.

Justitiekanslern är berättigad att anföra besvär över styrelsens beslut i ärenden, som avses i 7 och 9 §§.

Den, som icke åtnöjes med beslut, skall senast före klockan tolv den trettionde dagen efter det han erhållit kännedom om beslutet, ingiva till Helsingfors hovrätt ställa besvärsskrivelse jämte beslutet till advokatföreningens styrelse, som ofördröjligen skall överstyra besvärsskrivelsen jämte bilagor och eget utlåtande till hovrätten.

11 §.

Var, som icke är advokat, men använder yrkesbeteckningen advokat eller benämner sin byrå advokatbyrå eller eljest uppgiver sitt yrkesområde så, att han på grund därav felaktigt kan antagas vara medlem av den allmänna advokatföreningen, straffes med böter.

Straffyrkande för gärning, som avses i 1 mom., må framställas av offentlig åklagare eller av advokatföreningen.

12 §.

Advokatföreningen må för att förverkliga sina ändamål samt ekonomiskt trygga advokaterna och deras familjer grunda fonder genom att för dessa ändamål insamla särskilda avgifter av sina medlemmar.

13 §.

Genom stadgandena i denna lag inskränkes icke rätten att uppträda såsom rättegångsombud eller -biträde.

14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959, dock så, att stadgandet i lagens 11 § skall tillämpas först från och med den 1 december 1959. Justitieministeriet åligger att redan innan lagen träder i kraft till interimistisk styrelse för advokatföreningen förordna 12 personer, som samtyckt därtill och av justitieministeriet befinnas lämpliga. Den interimistiska styrelsen, som inom sig utser ordförande och viceordförande och vars mandattid utgår vid advokatföreningens första ordinarie sammanträde, skall uppgöra förslag till stadgar för advokatföreningen, tillsätta interimistiska verksamhetsorgan och vidtaga de övriga åtgärder, som äro nödiga, för att advokat föreningens verksamhet skall kunna påbörjas, då lagen träder i kraft. Advokatföreningens stadgar skola fastställas, innan denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Sven Högström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.