170/1958

Given i Helsingfors den 18 april 1958.

Lag om erläggande av vissa ur statsmedel utgående betalningar, justerade efter levnadskostnadsindex.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

De avlöningar, arvoden, pensioner och andra betalningar, som nedan i 2, 3, 4, 8 och 9 §§ avses, erläggas så justerade enligt stegringen av levnadskostnadsindex, som i denna lag stadgas.

Med levnadskostnadsindex avses det officiella levnadskostnadsindex, i vilket levnadskostnaderna för oktober månad år 1951 betecknas med poängtalet 100.

2 §.

I enlighet med denna lag justeras följande avlöningar och arvoden:

1) i 3 § lagen den 22 december 1942 om avlöning i statens tjänster eller befattningar stadgade grundlöner och ålderstillägg samt i 6 § av samma lag stadgade avtalslöner;

2) i 12 § förordningen den 19 januari 1943 angående avlöning i statens tjänster eller befattningar stadgade dyrortstillägg;

3) i 4 § förordningen den 8 december 1949 angående statens extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer stadgade årsarvoden och ålderstillägg;

4) för statens tillfälliga funktionärer i enlighet med 13 § förordningen den 8 december 1949 angående statens extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer bestämda eller fastställda arvoden;

5) arvoden åt sådana för sin egen utbildning i statens tjänst anställda praktikanter, som icke hava förordnats till extraordinarie befattning och ej heller stå i arbets- eller läroavtalsförhållanden till staten och för vilka uppdraget icke är bisyssla;

6) timarvoden och arvoden för övertimmar i statens läroverk, pedagogiska högskolan i Jyväskylä, lärarhögskolan i Uleåborg, interimistiska lärarhögskolorna, seminarierna för folkskollärare, skolorna för dövstumma och blinda, statens lantbruksundervisningsanstalter, statens tekniska läroanstalter, sjöfartsläroverken, statens centrala yrkesskolor samt statens yrkesskolhem;

7) i 7, 9, 10, 11, 14 och 21 §§ lagen den 8 juni 1926 angående kostnaderna för folkskoleväsendet stadgade grundlöner, ålderstillägg och arvoden; samt

8) i 6 § förordningen den 29 juli 1949 om extra arbeten vid ämbetsverken stadgade arvoden.

3 §.

I enlighet med denna lag justeras följande pensioner:

1) enligt lagen den 30 september 1950 om tjänstemannapensioner utgående pensioner;

2) enligt lagen den 30 september 1950 om officerares, underofficerares och flygmästares rätt till pension utgående pensioner;

3) enligt 28 § lagen den 8 juni 1926 angående kostnaderna för folkskoleväsendet utgående pensioner och livtidsunderstöd;

4) enligt förordningen den 30 september 1950 angående extraordinarie befattningshavares pensioner utgående pensioner;

5) enligt förordningen den 30 september 1950 om statens arbetares pensioner utgående pensioner;

6) pensioner, som reglerats i enlighet med lagen den 29 december 1956 om reglering av vissa av statsmedel utgående pensioner;

7) enligt lagen den 29 juni 1951 om familjepensionsförsäkring för innehavare av statens tjänst eller befattning utgående familjepensioner;

8) enligt lagen den 28 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän utgående familjepensioner;

9) extraordinarie pensioner;

10) pensioner, som reglerats i enlighet med lagen den 28 december 1956 om reglering aversättningspensionerna; samt

11) enligt lagen den 3 februari 1956 om republikens presidents rätt till pension utgående pensioner.

4 §.

Enligt denna lag justeras förutom i 2 och 3 §§ nämnda avlöningar, arvoden och pensioner ytterligare följande andra betalningar:

1) i 6, 9, 14 och 20 §§ lagen den 3 oktober 1947 om Finlands Akademi och om statsstipendier för främjande av den högsta andliga odlingen stadgade stipendier;

2) enligt lagen den 28 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän utgående begravningshjälp; samt

3) enligt lagen den 28 maj 1948 om skada ådragen i militärtjänst utgående ersättningar.

5 §.

Enligt denna lag verkställd justering beräknas på grundvärdet.

Såsom grundvärde anses för varje avlöning, arvode, pension eller annan betalning, som skall justeras, storleken av det penningbelopp, som skall utgå, då tillämpningen av denna lag begynner.

Förändras grundvärdet, medan denna lag tillämpas, anses grundvärdet till dess förändrade belopp såsom nytt grundvärde från det ändringen trädde i kraft.

6 §.

På grundvalen av Ievnadskostnadsindexets stegring justeras i denna lag avsedda avlöningar, arvoden och pensioner samt andra betalningar på sätt i 2 mom. närmare stadgas med ett belopp, som motsvarar två tredjedelar av levnadskostnadsindexets stegring.

Då levnadskostnadsindex stigit:

1) till poängtalet 130, utgör justeringen fyra procent;

2) till poängtalet 136, höjes justeringen till sju procent;

3) till ett poängtal, som är fyra och en halv procent större än poängtalet 136, höjes det procenttal, som utvisar den ovan i 2 punkten nämnda justeringens storlek, med tre; samt

4) till ett poängtal, som är fyra och en halv procent större än det poängtal, på grundvalen av vilket den föregående justeringen verkställdes, höjes det procenttal som utvisar den föregående justeringens storlek, med tre.

Under den tid med stöd av denna lag utfärdat justeringsbeslut länder till efterrättelse, utgå i denna lag avsedda avlöningar pensioner och andra betalningar med det belopp, vartill grundvärdet och justeringen enligt sagda beslut sammanlagt uppgå.

7 §.

Statsrådet skall fatta beslut om justering inom den kalendermånad, under vilken det offentliggjorda levnadskostnadsindexet stigit till något av de i 6 § avsedda justeringspoängtalen.

Justeringarna av avlöningar, arvoden och pensioner samt andra betalningar träda i kraft med ingången av kalendermånaden efter den, under vilken justeringsbeslutet utfärdades.

8 §.

Bestämmes annan än innehavare av statens tjänst eller befattning eller extraordinarie befattning tillkommande avlöning, som helt eller delvis bestrides ur statsmedel, enligt lag efter grundlönen, ålderstillägget eller dyrortstillägget i någon av avlöningsklasserna för statens tjänster eller befattningar, skall såsom dylik grundlön eller ålders- eller dyrortstillägg under den tid med stöd av denna lag utfärdat justeringsbeslut länder till efterrättelse betraktas grundlönen eller ålders- eller dyrortstillägget till dess enligt sagda beslut justerade belopp.

9 §.

Bestämmes annan än innehavare av statens tjänst eller befattning eller extraordinarie befattning tillkommande pension, som helt eller delvis betalas ur statsmedel, enligt lag efter den pension, som utgår enligt någon av avlöningsklasserna för statens tjänster eller befattningar, utbetalas sådan pension för den tid med stöd av denna lag utfärdat justeringsbeslut länder till efterrättelse på samma sätt justerad som i 3 § 1 punkten avsedda pensioner.

10 §.

Det sammanlagda beloppet av grundvärdet och justeringen för avlöningar, pensioner och övriga betalningar, som erläggas med stöd av denna lag, må för utbetalningen utjämnas efter vad statsrådet bestämmer.

11 §.

Statsrådet äger rätt att förordna, att i denna lag avsedda avlöningar, pensioner och andra betalningar även efter det denna lag icke längre tillämpas eller sedan justering i enlighet med densamma därförinnan upphört, skola erläggas så justerade, som det med stöd av denna lag senast utfärdade jus-tering. äbeslutet föreskriver.

12 §.

Beslut, som statsrådet med stöd av 11 § i denna lag utfärdat, skall ofördröjligen delgivas riksdagens talman, som bör bringa det till riksdagens kännedom omedelbart eller, om riksdagen icke är samlad, så snart den sammanträtt, och skall det upphävas, om riksdagen så besluter.

13 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

14 §.

Denna lag tillämpas från och med den 1 april 1958 intill utgången av år 1958. likväl så, att om den på kollektivavtal grundade justeringen av arbetslönerna på samma sätt som i 6 § är stadgat före utgången av år 1958 i allmänhet upphör, även justeringen i enlighet med denna lag upphör, räknat från samma tidpunkt. Upphörandet fastslås av statsrådet genom beslut.

Denna lag tillämpas även sålunda, att statsrådets i 7 § avsedda beslut om den justering, som enligt 6 § skall verkställas, då lev-nadskostnadsindexet stigit till poängtalet 130. bör fattas inom fjorton dagar, räknat från denna lags ikraftträdande, samt att statsrådets omförmälda jnsteringsbeslut utan hinder av 7 § 2 mom. skall tillämpas, räknat från den 1 april 1958.

Genom denna lag upphävas:

1) 17 § lagen den 31 mars 1944 om kommunala barnmorskor, sådant detta lagrum lyder i lagen den 5 mars 1948 (182/48);

2) 18 § lagen den 31 mars 1944 om kommunala hälsosystrar, sådant detta lagrum lyder i lagen den 5 mars 1948 (181/48);

3) 1 § 4 mom. lagen den 27 april 1928 angående ärkebiskopen och biskoparna i de evangelisk-lutherska stiften tillkommande avlöning och rätt till pension, sådant detta lagrum lyder i lagen den 20 april 1951 (217/51);

4) 2 § lagen den 6 maj 1955 om medlemmarnas av statsrådet arvode (229/55);

5) 1 § 3 mom. lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode, sådant detta lagrum lyder i lagen den 27 april 1956 (233/56):

6) 44 § 2 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada ådragen i militärtjänst, sådant detta lagrum lyder i lagen den 7 juli 1950 (359/50): samt

7) 42 § och 48 § 3 mom. lagen den 1 juli 1957 om tjänsteinnehavarnas inom folkskoleväsendet avlöning och pensioner (248/57).

Helsingfors den 18 april 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Lauri Hietanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.