15/1958

Given i Helsingfors den 17 januari 1958.

Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 53 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), 3 mom. sådant detta lagrum lyder i lagen den 1 juni 1951 (330/51), samt fogas till sagda lag en ny 54 a § som följer:

53 §.

Den, som ej åtnöjes med försäkringsanstaltens beslut, äger rätt att däri söka ändring medelst skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen senast den trettionde dagen före klockan tolv efter den dag, då besväranden fått del av försäkringsanstaltens beslut.

Besvär över utmätning av försäkringspremie, vilka anföras på den grund, att debiteringen varit stridande mot lag eller avtal, skola tillställas försäkringsdomstolen senast den trettionde dagen före klockan tolv efter den dag, då utmätningen förrättades. I övrigt skall lända till efterrättelse, vad om utmätning av skatter och allmänna avgifter särskilt är stadgat.

Den, som ej åtnöjes med försäkringsdomstolens utslag, försåvitt fråga är därom, huruvida kroppsskada, sjukdom eller dödsfall berättigar till erhållande av ersättning enligt denna lag, eller därom, vem som skall erlägga ersättningen, eller ock med utslag i ärende, varom förmäles i 2 mom., därest de utmätta försäkringspremiernas belopp överstiger tjugotusen mark, äger rätt att däri söka ändring hos högsta domstolen senast den sextionde dagen före klockan tolv efter den dag, då besväranden fått del av försäkringsdomstolens utslag. Försäkringsdomstolens utslag angående i 6 § 2 punkten avsedd persons rätt till försörjningspension är slutligt, dock icke till den del, som avser de i 1―5 §§ stadgade förutsättningarna för ersättning.

Angående rätt att tillställa försäkringsdomstolen besvärsskrift per post eller genom förmedling av bud är särskilt stadgat.

Därest i samband med besvär icke annat visas, avses besväranden hava fått del av beslutet eller utslaget den sjunde dagen efter den dag, då detta, försett med av honom uppgiven adress, av försäkringsanstalten eller försäkringsdomstolen inlämnats till posten.

54 a §.

För handläggning av ärenden, på vilka denna lag skall tillämpas, finnas vid försäkringsdomstolen såsom i lagen om sagda domstol avsedda lekmannaledamöter två arbetsgivar- och två arbetstagarledamöter samt erforderligt antal suppleanter. Dessa skola vara förtrogna med arbetsförhållandena, och av dem deltaga samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde en arbetsgivar- och en arbetstagarledamot.

Arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna samt suppleanterna förordnas av statsrådet på framställning av socialministeriet för tre år i sänder. I och för deras förordnande skola vederbörande mest representativa centralorganisationer för arbetsgivarna och arbetstagarna beredas tillfälle att för egen del framställa förslag, vilket bör omfatta två gånger så många kandidater som antalet erforderliga ledamöter och suppleanter.

Lekmannaledamöterna böra deltaga i handläggningen, såvida i ärendet fråga är därom, huruvida kroppsskada, sjukdom eller dödsfall berättigar till ersättning enligt denna lag, eller såvida i lagen om försäkringsdomstolen så särskilt är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1958.

Helsingfors den 17 januari 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Heikki Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.