288/1957

Given i Helsingfors den 12 augusti 1957.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 3 och 5 §§ folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Försäkrad skall erlägga försäkringspremie i enlighet med vad nedan stadgas.

Arbetsgivare erlägger, såsom därom särskilt stadgas, i arbetsgivares folkpensionspremie en och en halv procent av förskottsinnehållande underkastad löns belopp.

5 §.

Försäkringspremien utgår med en mark femtio penni av det den försäkrade vid kommunalbeskattningen påförda skattöret.

Av de öppet bolag vid kommunalbeskattningen påförda skattörena räknas som grund för delägares försäkringspremie den del av bolagets skattören, som motsvarar hans andel i bolaget. Lag samma vare vid fastställandet av premien för delägare i sammanslutning, som upprätthålles för delägarnas gemensamma räkning och som bildats av två eller flera personer för utövande av näring eller yrke eller brukande eller innehav av fastighet. Av dödsbos skattören lägges till grund för delägares försäkringspremie blott det antal skattören, som grundar sig på värdet av hans arbete till förmån för boet.

Som grund för försäkringspremien skall ej räknas det inkomsten motsvarande antal skattören, som påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen för värdet av det arbete, som till förmån för hans hushåll utförts av hans barn eller annan familjemedlem, för vilka jämlikt 6 § 1 mom. särskild försäkringspremie icke borde påföras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958. Under åren 1958 och 1959 användas till finansiering av kostnaderna för de understödsdelar, för vilka staten enligt 62 § folkpensionslagen äger ansvara, en tredjedel av de försäkringspremier, som under sagda år påföras de försäkrade, och en tredjedel av de under sagda år av arbetsgivarna erlagda folkpensionspremier, som redovisas till folkpensionsanstalten under samma eller följande år. Beloppet av de understödsdelar staten månatligen jämlikt 64 § folkpensionslagen äger erlägga minskas i motsvarande mån.

Helsingfors den 12 augusti 1957.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Pekka Malinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.