230/1957

Given i Helsingfors den 20 juni 1957.

Förordning angående ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av socialministern ändras i stöd av 99 § folkpensionslagen den 8 juni 1956 (347/56) 80 och 81 §§ folkpensionsförordningen den 7 december 1956 sådana de lyda i förordningen den 29 mars 1957 (138/57), som följer:

80 §.

Ärenden rörande pensioner, understöd och andra förmåner i enlighet med den tidigare lagen om folkpensionering samt lagarna om ålderdomsunderstöd och invaliditetsunderstöd handläggas i pensionsanstalten enligt tidigare stadganden, likväl så, att stadgandena i 73 och 74 §§ folkpensionslagen från och med den 1 januari 1958 skola tillämpas i fråga om sökande av ändring i pensionsanstaltens beslut.

81 §.

Vad i den tidigare lagen om folkpensionering samt lagarna om åklerdomsunderstöd och invaliditetsunderstöd och i stöd av dem är stadgat eller föreskrivet om handläggning av ärenden rörande folkpension samt ålderdoms- och invaliditetsunderstöd liksom även om sökande av ändring i pensionsanstaltens beslut i dessa ärenden, skall fortfarande äga tillämpning intill den 31 december 1957. Vad om förstärkta styrelsens sammansättning är stadgat, skall likväl iakttagas redan från den 1 januari 1957 och vad om pensionsbestyrelser, om sökande av ändring i deras beslut samt om förberedande behandling av ärenden, förrän folkpensionsanstaltens utslag gives, är stadgat, skall iakttagas från den 1 april 1957.

Helsingfors den 20 juni 1957.

Republikens President
Urho Kekkonen.

SociaIminister
Irma Karvikko.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.