353/1956

Given i Helsingfors den 15 juni 1956.

Lag om ändring av 22 och 23 §§ förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 22 § 2 mom. och 23 § 1 mom. förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådana dessa lagrum lyda i lagen den 1 juli 1948 (515/48), erhålla följande ändrade lydelse:

22 §.

Länsman och biträdande länsman samt chef för polisinrättning och dennes adjoint, chef för polisinrättnings kriminal-, skydds- eller ordningsavdelning och dennes adjoint, officer för uppdrag, överkommisarie, kommissarie ävensom stadsfiskal och annan allmän åklagare i stad eller den, som är satt att för åtal av brott biträda sådan tjänsteman, så ock rikspolischefen, polisöverinspektören, chefen och biträdande chefen för centralktiminalpolisen samt chefen för och kommisarie vid undersökningsavdelningen, polisinspektör, biträdande polisinspektör, inspektör, som är chef för rörliga polisen, gränsbevakningsehefen och chefen för undersökningsbyrån vid gränsbevakniingsväsendet samt advokatfiskal vid hovrätt have ock makt att, på eget ansvar, verkställa eller låta verkställa häktning av sådan person, som i 1 mom. avses.


23 §.

Har någon begått brott, varå fängelse kan följa, och träffas han å bar gärning eller flyende fot, må han gripas av envar. Envar have ock rätt att gripa den, som enligt av länsstyrelse, chefen för centralkriminalpolisen, gränsbevakningsehefen eller polischef utfärdad lysning bör häktas.


Helsingfors den 15 juni 1956.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
Arvo Helminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.