335/1955

Given i Nådendal den 30 juni 1955.

Lag om ändring av 3 § riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, skall 3 § riksdagsordningen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 21 juni 1954 (276/54), erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Riksdagsmannaval förrättas vart fjärde år samtidigt i hela landet. Genom lag stadgas, huru finsk medborgare, som vistas i utlandet, må deltaga i riksdagsmannaval.

Republikens president äger rätt att, om han finner det nödigt, förordna om nya val före utgången av den i 1 mom. nämnda fyraårsperioden. I sådan händelse förrättas de val, som närmast följa på dessa val, såframt ej ny upplösning av riksdagen äger rum, fjärde året efter det år, under vilket de förra valen verkställts.

Riksdagsmans uppdrag begynner så snart han förklarats vald och fortfar intill dess nästa val förrättats.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1955.

Nådendal den 30 juni 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.