229/1955

Given i Helsingfors den 6 maj 1955.

Lag om medlemmarnas av statsrådet arvode.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Medlem av statsrådet erhåller ett arvode, som motsvarar det sammanlagda beloppet av till innehavare av statens tjänst eller befattning i högsta avlöningsklassen för tiden utgående grundlön och fem ålderstillagg. Erlägges till innehavare av tjänst och befattning dyrortstillägg, har medlem av statsrådet även rätt att som tillägg till arvode erhålla dyrortstillägg, vars belopp motsvarar det dyrortstillägg, som i den dyraste gruppen erlägges till innehavare av tjänst eller befattning i den högsta avlöningsklassen. Statsministern erhåller likväl ovan avsett arvode och dyrortstillägg med tjugo procents förhöjning.

2 §.

Undergår innehavarnas av statens tjänst eller befattning avlöning med stöd av gällande stadganden justering på grund av förändringar i det officiella levnadskostnadsindexet, skola i 1 § stadgade arvoden och dyrortstillägg justeras med iakttagande på motsvarande sätt av dessa stadganden. Det sammanlagda beloppet av det årliga arvodet och dyrortstillägget utjämnas därvid, till närmaste marktal, vars tolftedel är jämnt delbar med tjugofem. Utgöres ovan avsedda närmaste tal av två tal, sker utjämningen till det större av dessa.


Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1955.

Denna lags 2 § skall lända till efterrättelse endast så länge en allmän justering av innehavarnas av statens tjänst eller befattning avlöning enligt gällande stadganden verkställes på grundvalen av förändringar i det officiella levnadskostnadsindexet.

Helsingfors den 6 maj 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Statsminister
Urho Kekkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.