218/1955

Given i Helsingfors den 6 maj 1955.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 11 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant detta lagrum lyder i lagen den 15 december 1950 (597/50), erhålla följande ändrade lydelse:

11 §.

Från erläggande av stämpelskatt för expedition äro befriade:

1) förmyndarnämnd och skogsvårdsnämnd;

2) främmande stats domstol, myndighet och medborgare samt internationellt organ i ärenden, som handläggas med tillämpning av stadgandena om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång, verkställighet av utländsk domstols beslut, ömsesidigt biträde av finska och utländska myndigheter vid delgivning av handlingar, bevisning i brottmål inför utländsk myndighet, handräckning, som skall lämnas utländsk myndighet i brottmål, handräckning, som bör meddelas vissa internationella organ, eller om sådana organs befogenhet;

3) godman vid förordnande till sitt uppdrag samt i mål, som av honom föres på huvudmans vägnar, där denne veterligen ej i Finland äger medel, ur vilka stämpelskatten kunde erläggas;

4) person, som blivit beviljad fri rättegång, såvitt fråga är om intyg över beviljande av sagda förmån ävensom expeditioner i ärende, för vilket fri rättegång beviljats, så ock för sådan person tillförordnat rättegångsbiträde i avseende å förordnandet till uppdraget; samt

5) person, vars medellöshet är behörigen styrkt, i ärenden, som röra hans fördel eller rätt, dock icke i tviste- eller brottmål, såvitt honom icke beviljats fri rättegång.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1956.

Helsingfors den 6 maj 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.