209/1955

Given i Helsingfors den 6 maj 1955.

Lag om ändring av 16 § riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, skall 16 § riksdagsordningen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 20 augusti 1948 (619/48), erhålla följande ändrade lydelse:

16 §.

Riksdagsman åtnjuter av statsmedel arvode och därutöver ersättning för resa till och från riksdag.

Grunderna för riksdagsmans arvode samt för ersättningen för resekostnader bestämmas genom lag; förslag till sådan lag handlägges i den ordning 70 § föreskriver.

I sagda lag skola ock bestämmas grunderna för det arvode, som vid avbrott i riksdagens sammanträden och efter dess avslutande skall tillkomma medlemmarna i statsutskottet och utskottet för utrikesärenden, så ock de riksdagsmän, vilka justeringen av de från riksdagen utgående skrivelserna och riksdagsbeslutet åligger.

Angående riksdagsmans rätt till pension stadgas genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1955.

Helsingfors den 6 maj 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.