135/1955

Given i Helsingfors den 25 mars 1955.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 12 § 9 och 10 punkterna lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådana de lyda i lagen den 15 december 1950 (597/50), samt 26 §, sådan den lyder i lagen den 25 mars 1948 (244/48), erhålla följande ändrade lydelse:

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärenden angående:


9) i lagen den 29 mars 1949 om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49) eller i lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53) avsedda ärenden;

10) lagfart på sådant fång, beträffande vilket överlåtelsehandling enligt 30 § 1 mom. 2―4 punkterna är helt och hållet befriad från stämpelskatt, eller beviljande eller inteckning av sådana lån, vid vilka fordringsbevis enligt 51 § är befriat från sagda skatt;


26 §.

Överlåtelsehandling beträffande arrendetomt med därtill hörande byggnader i stad eller köping belägges, då överlåtelsen av arrenderätt anmäles hos kommunal myndighet, med stämpel till belopp, som är stadgat angående beläggande med stämpel av köpebrev rörande fastighet. Därvid skall även i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad i 17, 18, 20―25 §§ samt i 30 § 1 mom. 1 och 5 punkterna är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1955. Den som för expedition, utdrag, avskrift eller annan handling eller enligt 13 § lagen angående stämpelskatt erlagt stämpelskatt, som han icke skulle hava varit skyldig att betala, därest den i enlighet med denna lag vidtagna ändringen av ovannämnda 12 § 10 punkt hade trätt i kraft den 1 december 1954, är berättigad att på ansökan, som skall tillställas länsstyrelse på sätt och inom tid, som i 92 och 93 §§ lagen angående stämpelskatt beträffande besvär är stadgat, återfå erlagd stämpelskatt jämte i 98 § lagen angående stämpelskatt stadgad ränta. Därest sagda stämpelskatt icke erlagts, må densamma icke uppbäras.

Helsingfors den 25 mars 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Finansminister
Penna Tervo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.