3/1955

Given i Helsingfors den 7 januari 1955.

Lag om ändring av 21 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 21 kap. 4 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i förordningen den 7 september 1901 (36/01), erhålla följande ändrade lydelse:

21 kap.

Om rättegångskostnad och skadestånd.

4 §.

Haver man underrätts dom för sig, men tappar i hovrätten, då bör kostnaden å båda sidor emot varannan kvittas, därest domaren ej finner de omständigheter i något mål vara, att endera ändå rättegångskostnad gälda bör. Äro i saken åtskilliga käromål, och vinna eller tappa parterna däri ömsom, då stånde ock var sin skada. Varder hovrätts domslut av högsta domstolen fastställt, gälde den, som saken tappat, sin motparts rättegångskostnad, efter vad skäligt prövas. Lag samma vare, då hovrätts dom eller utslag blir bestående med anledning av att fullföljdstillstånd icke meddelats.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1955.

Helsingfors den 7 januari 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.