402/1954

Given i Helsingfors den 5 november 1954.

Lag om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 30 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant detta lagrum lyder i lagarna den 25 mars och den 23 december 1948 samt den 13 november 1953 (244/48, 913/48 och 427/53), erhålla följande ändrade lydelse:

30 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:

1) då tillträdare är landskap, kommun, kommunalförbund, församling eller registrerat trossamfund;

2) då överlåtelsen sker enligt lagstiftningen angående inlösen av legoområden eller annars till sådant områdes legotagare, som med stöd av sagda lagstiftning skulle hava lösningsrätt till det överlåtna området;

3) då överlåtare av lägenhet, del därav eller område är staten och överlåtelsen sker med stöd av kolonisationslagstiftningen för kolonisationsändamål, eller då överlåtare är kommun eller sådant bolag, andelslag eller annat samfund, vilket till sin karaktär är allmännyttigt och grundats för utövande av kolonisationsverksamhet eller av lantbruksministeriet godkänts som kolonisationskredittagare, och överlåtelsen sker för kolonisationsändamål ;

4) då överlåtelsen sker till tillträdare, vilken för anskaffning av överlåten lägenhet, del därav eller område erhållit jord- inköps- eller syskonandelslån i enlighet med kolonisationslagstiftningen; samt

5) då kommun, församling eller sammanslutning av byggare överlåter tomt, som den förvärvat, och byggnad, som den därpå uppfört, åt ett för ändamålet bildat bostadsaktiebolag eller hyreshusbolag, vilket erhållit bostadslån, eller ock egnahemshus, som den uppfört, åt sådan enskild person, som erhållit bostadslån.

I de fall, som ovan i 1 mom. 3 och 4 punkterna avses, är överlåtelsehandlingen likväl icke fri från stämpelskatt för större del av köpeskillingen än vad som därav genom intyg av vederbörande kolonisationsmyndighet utretts hänföra sig till sådant område eller, därest den överlåtna lägenheten, del därav eller område bebyggts, till sådant område jämte därpå uppförda byggnader, som tillträdaren med stöd av kolonisationslagstiftningen högst hade kunnat tilldelas.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1954.

Helsingfors den 5 november 1954.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Finansminister
Penna Tervo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.