499/1953

Given i Helsingfors den 18 december 1953.

Lag om ändring av 17 kap. 21 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 17 kap. 21 § 2 mom. rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 29 juli 1948 (571/48), erhålla följande ändrade lydelse:

21 §.

Lag samma vare, ifall den som åberopas till vittne saknar medborgerligt förtroende eller står under allmänt åtal för brott, som kan medföra sådan påföljd, eller står under allmänt åtal eller fällts till straff för mened eller för brott, varom förmäles i 17 kap. 1 § 1 eller 2 mom., 2 §, 3 § 1 eller 2 mom. eller 5 § 2 mom. strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1954.

Helsingfors den 18 december 1953.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Reino Kuuskoski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.