263/1953

Given i Nådendal den 19 juni 1953.

Lag om explosionsfarliga ämnen.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För upprätthållande av allmän säkerhet samt till skydd för liv och egendom må, utöver vad i stadganden om bedrivande av näring därom är föreskrivet, genom förordning utfärdas föreskrifter om tillverkning, innehav, försäljning eller annan överlåtelse, forsling och användning samt kvalitet av explosiva ämnen, eldfarliga vätskor och gaser ävensom andra med dem jämförliga explosionsfarliga eller självantändliga ämnen och produkter samt produkter, som under vissa omständigheter bilda explosionsfarliga ämnen.

Bestämmelser om forsling må jämväl innefatta inskränkande föreskrifter därom, på vilka tider och längs vilka allmänna trafikleder forsling är tillåten.

Införsel av explosiva ämnen är tillåten endast med tillstånd. Om utförsel av sådana ämnen gäller vad om utförsel av krigsförnödenheter är stadgat.

2 §.

Genom förordning må bestämmas, att i 1 § 1 mom. avsedd verksamhet må bedrivas endast med särskilt tillstånd och på godkänd lednings ansvar.

Beviljat tillstånd och godkännande av ansvarig ledning må, då skäl därtill prövas föreligga, återkallas av den myndighet, som meddelat tillståndet eller godkännandet.

Återkallas tillstånd och har vederbörande icke inom därför utsatt skälig tid överlåtit i tillståndet åsyftade ämnen och produkter, som han innehar, åt annan näringsidkare, som har rätt att innehava sådana, tillfalla de staten mot en uppskattningsvis fastställd ersättning. Anses de icke kunna användas för statens ändamål, skola de på åtgärd av polismyndighet på orten för ägarens räkning säljas på offentlig auktion.

Då tillstånd återkallas, må tillika de ämnen och produkter i vederbörandes värjo, som tillståndet gäller, omhändertagas av polismyndigheten, till dess att med dem förfarits, såsom i 3 mom. är stadgat.

3 §.

Efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och i stöd av densamma meddelade föreskrifter övervakas, i enlighet med vad i förordning närmare föreskrives, av handels- och industriministeriet och de övriga övervakningsmyndigheter, vilka ombetros sagda uppgift.

Genom förordning må likväl bestämmas, att den i 1 mom. nämnda övervakningen för viss tid skall ombetros för ändamålet godkänt inspekterat.

Om den på yrkesinspektionsmyndigheterna ankommande övervakning, som avser arbetarskydd, är särskilt stadgat.

4 §.

För övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och i stöd av densamma meddelade föreskrifter äger övervakningsmyndighet rätt att erhålla tillträde till de ställen, där här avsedda ämnen och produkter samt råämnen till dem tillverkas, försäljas eller äro upplagrade, och vid behov för undersökning erhålla prov av ämnen och produkter samt, då skäl därtill föreligga, förbjuda tillverkning eller överlåtelse av misstänkt ämne eller produkt, till dess undersökningen, som bör förrättas i brådskande ordning, ägt rum. Om undersökningens resultat skall vederbörande utan dröjsmål underrättas.

5 §.

Idkare av ovan i 1 § avsedd näring är pliktig att lämna övervakningsmyndighet de uppgifter, som äro nödiga för övervakningen av efterlevnaden av denna lag och i stöd av densamma meddelade föreskrifter. Likaså må det förordnas, att näringsidkare skall vara pliktig att föra bok över produktion, lager och försäljning.

6 §.

Handels- och industriministeriet bestämmer de forskningsanstalter, som äro berättigade att förrätta i denna lag och med stöd av densamma meddelade bestämmelser förutsatta undersökningar och att över dem avgiva officiella utlåtanden.

7 §.

Angående för övervakningsmyndighets förrättningar, expeditioner och blanketter samt forskningsanstalts undersökningar och officiella utlåtanden utgående avgifter, vilka må fastställas jämväl i form av arvode eller lösen åt övervakningsmyndighet, stadgas i förordning. Lösen och arvoden bestämmas i överensstämmelse med de allmänna principerna i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42).

Måste undersökning av ämnes eller produkts kvalitet eller egenskaper av övervakningsmyndighet företagas, skola utgifterna härför bestridas av ämnets eller produktens ägare eller innehavare.

8 §.

Värdering, varom stadgas i 2 §, verkställes av två därtill förordnade ojäviga sakkunniga personer i närvaro av polismyndighet. Ämnets eller produktens ägare eller innehavare skall bevisligen kallas till värderingen, men hans frånvaro hindrar icke dess verkställande.

9 §.

Övervakningsmyndighet eller den som förrättar undersökning må ej för utomstående yppa, ej heller själv draga nytta av vad han i sin befattning som övervakare eller i stöd av 5 § erfarit om näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter.

10 §.

Polismyndigheterna äro skyldiga att vid behov lämna handräckning vid övervakningen av efterlevnaden av denna lag.

Polischef äger befogenhet att på anhållan av övervakningsmyndighet förordna om kvarstad på olovligen eller i strid med utfärdat förbud här tillverkade, forslade, innehavda eller saluhållna eller till landet införda ämnen eller produkter, som äro underkastade denna lag. Kvarstaden är i kraft, till dess att i stöd av 11 § anhängiggjort mål om förverkande av ämnet eller produkten avgjorts medelst dom, som vunnit laga kraft, eller rätten eller, på framställning av den övervakningsmyndighet, som begärt handräckning, polischef annorlunda förordnar.

Med kvarstad belagda ämnen och produkter skola av myndigheten förseglade förvaras på säkert ställe.

11 §.

Den som genom att lämna falsk uppgift eller genom att hemlighålla kvalitet eller genom annat svikligt förfarande bryter mot denna lag eller i stöd av densamma meddelade föreskrifter, straffes, där ej strängare straff är annorstädes stadgat, med böter eller fängelse i högst två år.

Den som på annat än i 1 mom. nämnt sätt bryter mot bestämmelserna i denna lag eller i stöd av densamma meddelade föreskrifter straffes med böter, där ej annorstädes i lag strängare straff är stadgat.

Förutom att straff ådömes må därjämte ämne eller produkt, som tillverkats, forslats, innehafts, överlåtits eller införts till landet i strid med denna lag och i stöd av densamma meddelade föreskrifter, eller ock dess värde samt genom brottet vunnen ekonomisk nytta dömas förbrutna till staten.

12 §.

Den som gör sig skyldig till vårdslöshet vid hanteringen av ämnen och produkter, på vilka denna lag äger tillämpning, eller handskas med dem så ovarsamt, att annan kan anställa skada med dem, straffes såsom i 44 kap. strafflagen är stadgat

13 §.

Dömes den som äger rätt att idka tillverkning eller försäljning av ovan i 1 § nämnda ämnen eller produkter eller som erhållit rätt att hålla sådana varor i lager eller införa dem till landet till straff för brott mot bestämmelserna i denna lag eller i stöd av densamma meddelade föreskrifter och är brottet ej ringa, må han därjämte för viss tid dömas förlustig denna rätt. Likaså må i 2 § 1 mom. avsedd ansvarig ledare, då han dömes till straff för brott mot bestämmelserna i denna lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter, om förseelsen till sin art är sådan, förklaras för viss tid oduglig att handhava sådan befattning.

Då i 1 mom. stadgad påföljd ådömts, skall rätten, sedan utslaget vunnit laga kraft, därom underrätta handels- och industriministeriet och den myndighet, som meddelat tillståndet eller godkännandet.

14 §.

Tredskas någon att fullgöra honom enligt denna lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter ålagd skyldighet, äger länsstyrelsen befogenhet att tvinga honom därtill medelst vite eller vid äventyr, att det som underlåtits kommer att utföras på hans bekostnad.

15 §.

För handläggningen av ärenden rörande explosionsfarliga ämnen och produkter finnes handels- och industriministeriet till biträde en nämnd, vars ordförande och ledamöter förordnas av sagda ministerium.

16 §.

Denna lag äger icke tillämpning på sådan tillverkning av läkemedel, innehållande explosionsfarliga ämnen, som med behörigt tillstånd bedrives i apoteksvarufabrik eller apotek.

Utöver vad som är stadgat om tillverkning, införsel, innehav, försäljning och forsling av alkoholdrycker skola vid tillverkning, upplagring och forsling av etanol och vätskeblandningar, innehållande etanol, i stöd av denna lag meddelade säkerhetsbestämmelser iakttagas.

Angående tillverkning och införsel av, handel med samt anskaffande och innehav av skjutförnödenheter gäller, vad därom är särskilt stadgat eller framdeles stadgas.

Genom förordning må bestämmas, att denna lag och i stöd av densamma utfärdade stadganden icke till en del eller alls skola äga tillämpning inom försvarsväsendet, ej heller i andra särskilda fall, där det befinnes möjligt, utan att i denna lag avsett upprätthållande av allmän säkerhet samt skydd för liv och egendom därigenom äventyras.

17 §.

Före denna lags ikraftträdande godkända eller i stöd av tidigare gällande bestämmelser verksamma fabriker för tillverkning av ovan i 1 § avsedda ämnen och produkter samt butiker och lager för dylika ämnen och produkter må i tidigare godkänd form och utsträckning användas för sitt ändamål, även om de icke uppfylla de fordringar denna lag och i stöd av densamma meddelade föreskrifter uppställa.

Handels- och industriministeriet äger befogenhet att bestämma viss tid, under vilken i 1 mom. åsyftade fabriker, butiker och lager må användas, där det till skydd för liv eller egendom är nödvändigt eller verksamheten befinnes äventyra den allmänna säkerheten. Likaså må handels- och industriministeriet bestämma, att för fabrik eller lager, beroende på dess art och omfattning, skall utses ansvarig ledare.

18 §.

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag meddelas genom förordning.

19 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1954.

Nådendal den 19 juni 1953.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Handels- och industriminister
Penna Tervo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.