315/1952

Given i Helsingfors den 5 september 1952.

Lag om lantbruksekonomiska forskningsanstalten.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med statsmedel grundas en lantbruksekonomisk forskningsanstalt, vilken direkt är underställd lantbruksministeriet.

2 §.

Forskningsanstaltens uppgift är:

att idka ekonomisktvetenskaplig forskningsverksamhet på lantbrukets område och sålunda skapa en grund för lantbruksproduktionens fortgående utveckling och rationalisering samt för nedbringande av kostnaderna inom denna produktion;

att uppgöra produktions- och kostnadskalkyler för gårdsbruket, utreda frågor rörande lantbruksprodukternas pris och avsättning samt utföra andra till lantbrukets område hörande ekonomisktvetenskapliga forskningsuppgifter;

att till myndigheterna och enskilda avgiva av dem infordrade utlåtanden och utredningar rörande sagda område;

att offentliggöra arbetsresultaten i form av en vetenskaplig publikationsserie och allmänfattliga meddelanden; samt

att såvitt möjligt bereda forskare och studerande tillfälle till specialforskningar på anstaltens verksamhetsområde.

3 §.

Vid forskningsanstalten må anställas följande innehavare av tjänst eller befattning med grundlön:

avdelningsföreståndare, överassistent, forskningsassistent, forskningsbiträde, kanslist, byråbiträde, vaktmästare och gårdskarl.

En av avdelningsföreståndarna är föreståndare för forskningsanstalten.

I forskningsanstaltens tjänst må anställas även extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt praktikanter.

4 §.

Forskningsanstalten har rätt att av enskilda personer och sammanslutningar mottaga donationer för forskningsverksamhet och för erhållna specialuppgifter. På detta sätt erhållna medel böra användas i enlighet med donators vilja.

5 §.

För på begäran av andra än statliga myndigheter utförda undersökningar eller avgivna utlåtanden har forskningsanstalten rätt att på sätt, varom statsrådet närmare förordnar, uppbära en avgift, som motsvarar de därav föranledda kostnaderna.

6 §.

Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §.

Denna lag träder i kraft den 15 september 1952.

Helsingfors den 5 september 1952.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Lantbruksminister
Martti Miettunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.