142/1952

Given i Helsingfors den 21 mars 1952.

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 17 § reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925, sådan den lyder i lagarna den 22 december 1938 och 14 april 1950 (440/38 och 189/50) erhålla följande ändrade lydelse:

17 §.

Det ankommer på bankfullmäktige:

1) att bestämma bankens diskontränta samt räntesatser och provisioner för övrig kredit;

2) att fastställa de grunder, enligt vilka bankens bokslut bör uppgöras;

3) att bevilja bankens gäldenärer de lättnader, som av omständigheterna påkallas, så ock besluta angående förslag till ackord samt om tillgodohavandens överförande till osäkra fordringar och om deras avförande från räkenskaperna;

4) att besluta om tillverkningen av nya sedelvalörer och -typer ävensom om sedlars i 10 § omförmälda dragande ur rörelsen;

5) att handlägga frågor om förvärv, bebyggande och överlåtelse av fastigheter, så ock ärenden rörande placering av medel i de fall, som i 12 § 2 mom. omförmälas;

6) att besluta om upptagande av utländsk kredit samt fastställa dess belopp och villkoren därför;

7) att besluta angående räntebetalning, varom talas i 13 § 2 mom., samt om dess inställande;

8) att besluta om antagande av utländska ombud;

9) att draga försorg om inventeringarna av bankens kassor, kassavalv, låne- och säkerhetshandlingar samt panter och depositioner ävensom att meddela bestämmelser härom;

10) att granska bankens utlåningsrörelse och placeringar ävensom valutahandeln;

11) att besluta angående framställningar och förslag till riksdagen eller statsrådet;

12) att till bankutskottet för varje år avgiva berättelse om bankens tillstånd, rörelse och förvaltning samt av bankfullmäktige under året handlagda viktigare ärenden;

13) att på grund av revisorernas utlåtande besluta om ansvarsfrihet åt direktionen;

14) att fastställa arbetsfördelning för direktionens medlemmar;

15) att besluta om inrättande av avdelningskontor och, efter överenskommelse med statsrådet, om deras indragning;

16) att besluta om inrättande av agenturer, deras åligganden och handhavande samt om deras indragning;

17) att utnämna föreståndare för avdelningskontor;

18) att utse avdelningskontorens kontrollanter och suppleanter för dessa;

19) att besluta, huruvida innehavare av tjänst eller befattning i banken efter uppnådd åldersgräns må kvarstå i tjänsten eller befattningen;

20) att fastställa de löneförmåner, som tillkomma medlemmarna av direktionen och bankens befattningshavare, så ock avgöra andra löne- samt pensions-, familjepensions- och understödsärenden;

21) att avgöra frågor om avhållande från tjänsteutövning ävensom disciplinära ärenden, som röra medlem av direktionen eller föreståndare för avdelningskontor;

22) att fastställa pensionsstadga för personer, anställda vid bankens sedeltryckeri; samt

23) att fastställa familjepensionsstadga för Finlands Bank och vid bankens sedeltryckeri anställda personer.

Ärenden, som avses i 1 mom. 1―8 och 14―18 punkterna, så ock de i 19―23 punkterna nämnda ärendena böra, för såvitt de icke angå medlemmar av direktionen, handläggas på grundvalen av direktionens framställning.

Vid bankfullmäktiges sammanträden äro direktionens medlemmar närvarande och äga yttranderätt.

Helsingfors den 21 mars 1952.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Minister
Matti Miikki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.