650/1951

Given i Helsingfors den 22 december 1951.

Förordnjng innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §.

I stöd av 9 § 2 mom. i lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) skola följande handlingar hållas hemliga:

1) Handlingar, vilka enligt ikraftvarande beslut av statsrådet eller ministerium eller av dem fastställda instruktioner och reglementen utfärdade förrän lagen om allmänna handlingars offentlighet trädde i kraft, skola hållas hemliga, för såvitt om dessa handlingars hemlig hållande enligt 9 § 2 mom. av nämnda lag kan bestämmas genom förordning;

2) statsrådets utrikesutskotts handlingar, ministeriets för utrikesärendena och Finlands utrikesrepresentations politiska rapporter, urkunder rörande underhandlingar med främmande makter om politiska och ekonomiska förhållanden, chiffertelegram angående utrikesförvaltningen, ävensom sådana handlingar beträffande finska statens eller dess medborgares förhållande till utländska myndigheter och medborgare, vilkas offentliggörande kunde försvåra statens förhållande till utländska makter;

3) på åtgärd av försvarsväsendet eller annan myndighet uppgjorda handlingar, vilka äro avsedda att nyttjas av dem och gälla försvarsmaktens utrustning, mobilisation och krigstida sammansättning, förläggning och nyttjade; anordningar rörande befolkningsskyddet, förvaltningen, trafiken, näringslivet och industrin med hänsyn till krigsfall; den tekniska krigsberedskapen samt därför gjorda uppfinningar, planer och experiment; ävensom handlingar, vilka innehålla för rikets försvarsberedskap införskaffade eller erhållna utredningar eller andra uppgifter, vilkas offentliggörande kunde äventyra landets försvar; dock må det ministerium, till vars verksamhetsområde ärendet hör, eller om ärendet gäller försvarsmakten direkte, dess huvudstab, ha befogenhet att besluta, att handling icke skall hållas hemlig;

4) till förebyggande eller för utredande av brott, för upprätthållande av statens säkerhet eller för skötseln av på polisen ankommande vård-, undersöknings- och övervakningsuppgifter erforderliga förteckningar, kortregister, journaler, rapporter och andra utredningar, vilka uppgjorts eller anskaffats på åtgärd av polismyndigheterna och äro avsedda för deras bruk;

5) handlingar, vilka angå av annan än polismyndighet verkställda undersökningar för utredande av brott och väckande av åtal, tills de för väckande av åtal överlämnats åt allmän åklagare och stadgandena i 4 § lagen om allmänna handlingars offentlighet äro tillämpliga på dem, eller tills ärendet, utan att det överlämnats åt allmän åklagare, nedlagts;

6) handlingar, avsedda att nyttjas av fångvårdsmyndigheterna, vilka innehålla uppgifter om fånge, såframt icke överdirektören för fångvårdsväsendet i enskilt fall ger tillstånd till utlämnande av uppgifter ur dem;

7) handlingar, vilka innehålla sådana uppgifter om person i villkorlig frihet eller underkastad social vård eller övervakning, vilkas offentligörande skulle äventyra hans framtida verksamhet, utkomstmöjligheter eller anpassning i samhället, såframt icke den, som handlingen angår, ger sitt samtycke till utlämnande av uppgifter;

8) handlingar, som gälla av staten, kommun eller annat offentligträttsligt samfund bedriven affärs- eller industrirörelse eller fullgörandet av krigsskadeståndsskyldighet, såframt icke den myndighet, som handlägger eller handlagt ärendet, i enskilt fall ger tillstånd till utlämnande av uppgifter ur dem; samt

9) handlingar, som innehålla av tull-, kontroll- och andra myndigheter i tjänsteutövning införskaffade ell er erhållna uppgifter och utredningar om enskild affärs- och industrirörelse, drivande av näring och yrke eller om enskilds ekonomiska ställning, såframt icke den, som ärendet angår, ger sitt samtycke till utlämnande av uppgifter ur dem.

Vad ovan i denna paragraf är sagt om handling, gäller även karta, ritning, bild, film, ljudband och annat dylikt.

2 §.

Ärende skall anses nedlagt i den mening 4 § lagen om allmänna handlingars offentlighet avser, då polismyndighet eller allmän åklagare så beslutat.

3 §.

Myndighet, som innehar handling för avgivande av utlåtande eller för annat tillfälligt bruk, må icke därur lämna uppgift utan samtycke av den myndighet, på vilken ärendets behandling och avgörande ankommer.

4 §.

Då allmän handling, vilket fortfarande skall hållas hemlig, överförs till riksarkivet, landsarkiv eller annat offentligt arkiv för att där förvaras, bör den förses med stämpel eller anteckning, som anger skyldigheten att hålla handlingen hemlig, och det stadgande eller den bestämmelse, varpå sagda skyldighet grundar sig.

5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1952.

Helsingfors den 22 december 1951.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitieminister
Sven Högström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.