472/1951

Given i Nådendal den 5 september 1951.

Lag om ändring av 10 kap. 2 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 10 kap. 2 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 13 juni 1929 (240/29), erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Yppar sig tvist om arv eller testamente efter den, som är död, eller om understöd, som skall utgå enligt 17 kap. ärvdabalken, eller, där den döde var gift, om avvittring mellan arvingarna och efterlevande maken, eller sökes eljest delägare i den dödes bo i sak, som detta rörer, lyde målet under den rätt, därunder den döde haft sitt bo och hemvist. Samma rätt tillhöre ock fråga om utfyllnad av laglott eller om upplåtelse till konkurs av den dödes egendom. Yppas i annat fall, än ovan sägs, tvist om avvittring mellan makar, döme därom rätten i den ort, där mannen har sitt hemvist eller, om han ej är bosatt i Finland, där hustrun bor.

Finnes i mål, som i denna paragraf avses, ej behörig domstol, efter vad nu är sagt, varde målet upptaget av rådstuvurätten i Helsingfors.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1951.

Vad i 2 §, sådan den lydde enligt före den 1 januari 1930 gällande lag, är stadgat om laga domstol i mål angående undanskiftande av egendom eller boskillnad, skall fortfarande lända till efterrättelse beträffande makar, å vilkas förmögenhetsförhållanden före sagda dag gällande lag är tillämplig.

Nådendal den 5 september 1951.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Teuvo Aura.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.