391/1951

Stadfäst den 8 juni 1951.

Instruktion för statsrevisorerna.

På framställning av Riksdagen kungöres härmed följande instruktion för statsrevisorerna:

Riksdagen har med stöd av 71 § regeringsformen den 8 juni 1951 godkänt och stadfäst följande instruktion för statsrevisorerna:

1 §.

Sedan valet av statsrevisorer ägt rum, skola revisorerna utan dröjsmål sammankomma för val av ordförande och viceordförande samt för att besluta om ordnandet av sin verksamhet.

Kallelse till detta sammanträde utfärdas av den till åren äldsta revisorn, som jämväl leder förhandlingarna, intill dess ordförande och viceordförande blivit valda. Valet förrättas på sätt om val av ordförande i riksdagens utskott är stadgat.

2 §.

För statsrevisorerna finnes ett kansli, vars verksamhet övervakas av ordföranden. Vid kansliet finnes en sekreterare samt, i den mån medel för ändamålet anvisats, nödig annan personal, varförutom revisorerna hava rätt att anlita sakkunnighjälp.

Revisorerna anställa kanslipersonal och fastställa avlöningen för densamma.

3 §.

Statsrevisorerna må uppdela sig på tvenne revisionsdelegationer.

Visst revisionsuppdrag må anförtros jämväl en enda revisor.

4 §.

Statsrevisorerna skola utöva uppsikt såväl över lagenligheten av statens hushållning som ock över dess ändamålsenlighet, och de äga utreda allt det, som är av nöden för erhållande av en tillförlitlig uppfattning om statsförslagets iakttagande samt om statsverkets tillstånd och förvaltning, och i sådant syfte besöka och inspektera ämbetsverk och inrättningar.

Tillsynen bör, utan åsidosättande av detaljerna i högre grad än omständigheterna påkalla, i huvudsak inriktas på statshushållningens allmänna tillstånd och förvaltning.

Hava handlingar eller muntliga eller skriftliga uppgifter, som statsrevisorerna anhållit om för fullgörande av sina åligganden, icke erhållits, skall statsminstern anmodas att i saken vidtaga nödiga åtgärder.

5 §.

Statsrevisorerna må ordna sin verksamhet jämväl i samarbete med statens revisionsverk.

6 §.

För varje finansår skola statsrevisorerna före utgången av mars det andra året efter ifrågavarande år till riksdagen avgiva en berättelse, vari böra anföras de iakttagelser, till vilka anledning förekommit, samt föreslå åtgärder för de iakttagna bristfälligheternas och andra missförhållandens rättande. I berättelsen må även behandlas sådana ärenden från tidigare år, vilka icke förut varit för revisorerna kända eller vilka av annan, orsak icke kunnat i tidigare berättelser behandlas, så ock sådana efter redogörelseårets utgång inträffade angelägenheter, vilkas upprinnelse går tillbaka till redogörelseåret eller till tiden därförinnan.

Revisorerna må, då de anse synnerliga skäl sådant påkalla, till riksdagen avgiva särskild berättelse i något ärende.

Revisor, som icke förenat sig om fattat beslut, äger rätt att i berättelsen anföra sin avvikande åsikt.

7 §.

Vid statsrevisorernas sammanträden behandlas ärenden, vilka angå:

1) revisionsdelegationernas sammansättning samt uppdragande av viss granskningsuppgift åt någon revisor;

2) antagande och entledigande av kanslipersonal samt avlöningen för densamma;

3) anlitande av sakkunniga;

4) åtgärder i anledning av att de handlingar eller de muntliga eller skriftliga upplysningar, vilka äskats, icke erhållits;

5) statsrevisorernas berättelser; samt

6) de övriga frågor, vilka det med hänsyn till deras art är skäl att upptaga till behandling vid sammanträde.

Vid fattande av beslut böra åtminstone fyra statsrevisorer närvara. Uppstår meningsskiljaktighet, gälle såsom beslut den åsikt, som av de flesta omfattas, och, då rösterna falla lika, den, som omfattats av ordföranden.

8 §.

Vid statsrevisorernas sammanträden skall föras protokoll, vari skola antecknas de i sammanträdet deltagande revisorerna, handlagda ärenden, framställda förslag samt omröstningar och beslut.

Protokollet skall justeras av ordföranden och en revisor.

Revisorernas protokoll skola vid anfordran företes statsutskottet.

9 §.

Kansliet åligger:

1) att draga försorg om beredningen av granskningar och utredningar och i sådant syfte insamla nödigt material samt till statsrevisorernas förfoganade ställa till kansliet inkomna handlingar, upplysningar och utredningar;

2) att biträda revisorerna vid förrättande av granskningar och utredningar samt att enligt av dessa utfärdade, direktiv verkställa granskningar och utredningar;

3) att vid revisorernas sammanträden draga försorg om föredragningen av ärendena samt om protokollföringen, så ock om uppgörande och avsändande av berättelser och expeditioner; samt

4) att utföra de andra uppdrag, söm revisorerna överlämna åt kansliet.

10 §.

Statsrevisorerna och kanslipersonalen må icke för utomstående röja, vad de i sitt uppdrag erfarit om sådant, som bör hållas hemligt.

11 §.

Statsrevisor erhåller arvode i enlighet med vad riksdagen på förslag av statsutskottet bestämmer samt ersättning för resekostnader enligt statsutskottets prövning.

Helsingfors den 29 juni 1951.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Minister
Ralf Törngren.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.