351/1951

Given i Helsingfors den 14 juni 1951.

Lag om ändring av 1 kap. 3 § jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 1 kap. 3 § jordabalken, sådan den lyder i lagen den 9 juni 1933 (198/33), erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Offentliga köpvittnen äro:

a) på tjänstens vägnar mantalsskrivare, länsman, biträdande länsman, notarius publicus, stadsfogde, stadsfiskal, ordinarie och extraordinarie lantmäteriingenjör samt i utlandet tjänsteman vid finsk legation och finsk konsul, oberoende av var fastigheten är belägen; och

b) särskilda av rätten utsedda, under tjänstemannaansvar fungerande offentliga köpvittnen, vilkas befogenhet omfattar inom rättens domkrets belägna fastigheter.

Till offentliga köpvittnen förordne rätten ett tillräckligt antal inom domkretsen bosatta, för redlighet kända och för detta uppdrag kompetenta personer, som äro villiga att mottaga uppdraget. Rätten kan återkalla förordnande, då den finner skäl därtill; i rättens beslut härom må ändring ej sökas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1951.

Helsingfors den 14 juni 1951.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Teuvo Aura.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.