264/1951

Given i Helsingfors den 27 april 1951.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 12 § 31 och 34 punkterna lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådana de lyda i lagen den 15 december 1950 (597/50), erhålla följande ändrade lydelse:

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


31) bevis, som till den i 4 § nämnda 5 eller 6 gruppen hörande myndighet påtecknar till myndigheten, ingiven handling, med undantag av skatt underkastat notariatsbevis och avskrift, som skall till riktigheten styrkas, bevis, varigenom valmansförenings ombuds namnteckning styrkes vara egenhändig, bevis över namnteckning angående ansökan om ingående av valförbund och annat vid val av riksdagsmän, kommuns fullmäktige och elektorer, vilka äga välja republikens president, nödigt bevis, bevis, enligt särskilda stadganden åtecknat studiebevis eller -bok, som skall företes myndighet, bevis, som antecknas i pass, resekort, vistelsebok eller i tillståndsbevis för överskridande av gränsen, med undantag för hinderlöshetsanteckning, som göres i pass för resa utomlands, bevis för resa till eller vistelse eller färdsel på visst gränsområde av riket eller annat särskilt bestämt område, bevis, som av polis-, militär- eller annan myndighet utgives på grund av stadgande eller förordnande, utfärdat med stöd av lagen om krigstillstånd eller lagar angående skydd för republiken, bevis för styrkande av persons identitet samt bevis för inköp av hushållssprit;


34) diplomat- och tjänstepass samt pass för sjömanstjänst;Denna lag träder i kraft den 15 maj 1951.

Helsingfors den 27 april 1951.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Finansminister
Onni Hiltunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.