597/1950

Given i Helsingfors den 15 december 1950.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 57, 58. 60, 65 a, 66, 83 och 100 §§ lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), 2 § sådan den lyder i lagen den 3 januari 1946 (1/46), 6, 8, 10, 12, 13, 14, 58, 60 och 66 §§ sådana de lyda i lagen den 25 mars 1948 (244/48) samt 65 a § sådan den lyder i lagen den 30 december 1949 (861/49), 10, 12 och 60 §§ ytterligare ändrade, 10 och 60 §§ genom lagen den 30 december 1949 (861/49) och 12 § genom lagarna den 3 januari 1946, den 23 december 1948 och den 30 december 1949 (1/46, 913/48 och 861/49), erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Befriade från erläggande av stämpelskatt äro, utöver vad här nedan säges, staten och statsinrättningar, folkpensionsanstalten, postsparbanken samt Finlands Bank och i tjänsteangelägenheter statsmyndighet.

6 §.

Såvitt i denna lag ej annorlunda stadgas, skola expeditioner, som utfärdas av myndighet, hörande till någon av de i 4 § nämnda grupperna, beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, skriven på särskilt papper eller på till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden bör såsom egentlig expedition till part utfärdas, förutom i punkt 2 nämnd, för varje arkblad:

1 gruppen 500 mark
2 ,, 360 ,,
3 ,, 270 ,,
4 ,, 180 ,,
5 ,, 100 ,,
6 ,, 50 ,,

2) avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som åtecknats eller vidfogats till myndighet ingiven handling och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsätgärd, ävensom annat än i 1 punkten nänmt utdrag ur expedition eller annan handling, för varje blad:

1―2 grupperna 180 mark
3―4 ,, 120 ,,
5―6 ,, 50 ,,
8 §.

Utöver vad efter antal blad i stämpelskatt utgår, skola i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) domar och utslag i revisionsmål 3,500 mark;

b) utslag i besvärsmål rörande beskattning eller debitering av staten eller kommun tillkommande avgifter: då besvären gälla beskattningens eller debiteringens nedsättande med ett belopp av minst 30,000 mark eller med minst 3,500 skattören, 2,000 mark, eljest 1,000 mark;

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 1,000 mark och annan myndighets 3,750 mark;

d) resolutioner på dispensansökningar, därest de angå tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt, 700 mark, ingående av äktenskap 2,250 mark och i övriga fall 6,000 mark;

e) resolution, varigenom utlänning beviljas tillstånd att såsom bolagsman tillhöra handelsbolag eller som personligt ansvarig bolagsman kommanditbolag eller att tillhöra aktiebolags eller andelslags styrelse eller att tjänstgöra som prokurist för eller funktionär vid dylikt, 10,000 mark;

f) resolutioner på andra, ovan icke nämnda ansökningar, som ej innefatta anhållan om dispens, 1,000 mark; samt

g) avskrifter 200 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda, vädjade och hemställda mål samt besvärsmål ävensom protokollsutdrag, som i vädjade mål erfordras för ändringssökande, 900 mark;

b) avskrifter 200 mark.

3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller ansökt åborätt till kronohemman 350 mark;

b) avskrifter 100 mark.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:

Arbetstillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, eller i vistelsebok, som utgivits i Finland, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 4,000 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) att använda ångpanna eller ängkärl:

a) för ångpanna eller panninrättning på fartyg 1,000 mark, om inrättningens eldyta är högst 50 m2; 2,500 mark, om eldytan är högst 200 m2; och 5,000 mark, om eldytan överstiger 200 m2;

b) för landångpanna, utom där den betjänar enbart lanthushållningen, samt för ångkärl 800 mark, om pannans eldyta är högst 25 m2 eller kärlets rymd högst 1,000 liter; 1,500 mark, om pannans eldyta är högst 200 m2 eller kärlets rymd är högst 3,000 liter; och 3,500 mark, om eldytan eller rymden i kärlet är större;

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning,

a) att innehava eller besitta fast egendom i Finland, enligt prövning minst 7,500 och högst 750,000 mark;

b) att innehava aktier i finskt aktiebolag, enligt prövning minst 3,000 och högst 750,000 mark;

3) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller inrättning att idka andra än i 4, 8, 10 eller 11 punkten nämnda näringar eller att inrätta filial, minst 7,500 mark och högst 750,000 mark enligt länsstyrelsens prövning;

4)

a) att idka bankrörelse, enligt storleken av bankens aktiekapital, 20,000 mark för varje fullt eller påbörjat belopp av 1,000,000 mark, dock högst 4,000,000 mark;

b) att öppna filialkontor till bank, 100,000 mark för varje filialkontor; och

c) att öppna filialkontor till sparbank, 10,000 mark för varje sådant kontor;

5) att idka försäkringsrörelse, 600,000 mark;

6) att importera denaturerade alkoholhaltiga tillverkningar, enligt prövning minst 250 och högst 10,000 mark;

7) för jakt på älg 4,000 mark för varje älg, till vars fällande tillstånd meddelas;

8) att idka restaurang-, matserverings-, kafé-, hotell-, resandehem- eller natthärbärgerörelse, enligt föreskrift av statsrådet, minst 3,000 och högst 500,000 mark; dock i enlighet med 6 §, ifall sådan rörelse övergått till make eller maka, avkomling, fader eller moder;

9) att förlänga tiden för öppenhållande av restaurang, matservering eller kafé eller för servering därstädes, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,500 och högst 30,000 mark för varje kalendermånad eller del därav;

10) att anordna allmän dans eller kabaréföreställning eller båda dessa i restaurang eller kafé, enligt föreskrift av statsrådet, minst 2,000 och högst 75,000 mark för varje kalendermånad eller del därav samt till föranstaltande av revy-, varieté-, illusionsteater-, cirkus- och tivoliföreställningar, enligt prövning av den myndighet, som beviljar tillståndet, minst 5,000 och högst 75,000 mark för varje kalendermånad eller del därav;

11) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål anordnad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning, vid vars begagnande vinst i penningar kan utfalla:

b) att mot avgift för nöjesändamål hålla automat av annat än i föregående punkt nämnt slag;

c) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning eller andra med dem jämförliga tidsfördriv eller tävlingar, eller ock att hålla biljard-, skicklighets- eller lyckospel eller annan därmed jämförlig anordning;

d) att hålla karusell eller annan sådan anordning;

e) att idka positivspelning eller utöva annan sådan friluftsmusik eller -sång; eller

f) att föranstalta yrkesmässiga uppvisningar i konstgymnastik, kraftprov och idrott samt boxningsuppvisningar och -tävlingar, vid vilka professionella boxare uppträda, yrkesmässiga förevisningar av djur och vaxkabinett samt föreställningar, som idkare av yrkesmässig utskänkning anordnar i samband med sådan servering, maskerader och 2karnevaldanser samt andra sådana med de ovan anförda jämförliga tillställningar, vilka föranstaltas i förvärvssyfte och ej kunna anses tjäna enbart ideella, vetenskapliga eller konstnärliga ändamål,

enligt föreskrift av statsrådet särskilt för varje slag minst 500 och högst 10,000 mark för kalendermånad eller del därav.

Då tillstånd i fall, som i 11 punkten äro nämnda, beviljas för termin, ingående i den tid, för vilken samma skatt redan erlagts på annan ort, bör beslutet beläggas med stämpel till belopp, som i 6 § är stadgat.

12) till inregistrering av elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör:

a) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighet:

för varje kilovoltampère (kVA) av den sammanräknade nominella effekten hos elektrisk stations maskiner, antingen generatorer eller omformare, eller hos transformatorer eller ackumulatorer vid elektrisk station eller hos den elektriska ström, son distribueras genom elektrisk station, högst 1,000 kVA, 5 mark:

över 1,000 kVA men högst 10,000 kVA utöver förenämnda belopp 3 mark; samt

över 10,000 kVA utöver förenämnda belopp 2 mark;

b) beslut om inregistrering av elektricitetsfastighetsverks tillbehör:

för varje kVA vid elektriska stationer, som höra till tillbehöret, samma avgift som ovan för inregistrering av elektrieitetsverksfastighet är stadgad; och därutöver

för varje linjekilometer av de till huvudstationen antingen direkt eller genom förmedling av understationer anslutna ledningarna,

högst 1,000 volts nominell spänning 10 mark;

över 1,000 och högst 25,000 volts nominell spänning 20 mark;

över 25,000 och högst 60,000 volts nominell spänning 50 mark; samt

över 60,000 volts nominell spänning 100 mark;

c) beslut om förkastande av inregistrering i motsvarande mån 50 procent av det belopp, som ovan stadgats såsom inregistreringsavgift för elektricitetsverksfastighet och dess tillbehör.

För beslut på ansökan av bank eller annan sammanslutning skall, då det publiceras i författningssamlingen, utöver det, som till äventyrs skall utgå enligt 4 punkten under rubriken Beslut i denna paragraf, erläggas i stämpelskatt 8,000 mark för varje sida i såväl den finsk- som den svenskspråkiga författningssamlingen, på vilken resolutionen upptagits.

Betyg över avlagd chaufförsexamen, utgivet av besiktningsman för motorfordon:

a) för yrkesmässig trafik 2,500 mark

b) för privat trafik 1,500 ,,

c) för trafik med motorcykel och för ändring i körkort 1,000 "

Bevis, utgivet som särskild expedition eller åtecknat myndighet företedd handling:

1) notariatsbevis om underskrift, förmögenhetsförhållanden, varas ursprung, förlängning av giltighetstiden för bevis eller om annan omständighet: då det utfärdas av ministeriet för utrikesärendena, 250 mark; samt då det utgives av domare, notarius publicus, mantals- eller häradsskrivare, länsman, biträdande länsman, stadsfogde eller stadsfiskal, 150 mark;

2) protestbevis 150 mark;

3) bevis över riktigheten av sådan avskrift, som företes myndighet för bestyrkande, för varje blad av den bestyrkta avskriften eller del därav 75 mark; samt

4) annat bevis: av polisinrättning 75 mark; av annan i 4 § nämnd myndighet utfärdat bevis belägges med stämpel såsom samma myndighets utslag, dock icke med tilläggsstämpel.

Brev å apoteksrättighet eller resolution, varigenom överlåtelse av apoteksprivilegium godkännes, efter apotekets uppskattade avkastning, beroende på statsrådets prövning:

a) då apoteksrättighet tilldelas, minst 25,000 och högst 750,000 mark;

b) då privilegium å stamapotek överföres på grund av överenskommelse mellan den förra och den nya innehavaren, minst 300,000 och högst 1,500,000 mark.

Fotografikopia, som närslutes protokoll eller eljest utgives åt vederbörande, i storlek högst 13 X 18 cm, 150 mark samt för större format, 300 mark.

Fotostatkopia, vars storlek är högst 18 X 25 cm, 50 mark för varje blad, samt fotostatkopia, vars storlek är högst 36 X 25 cm, 100 mark för varje blad. Då fotostatkopia är större än 36 X 25 cm, skall i stämpelskatt erläggas 10 mark för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 1,000 mark för bro- och färjritning, som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 300 mark för andra ritningar, vilka överhuvud kunna användas endast för komplettering av handlingar.

För fotostatkopia, som gives såsom med fotostatapparat taget negativ eller av filmremsa förstorat positiv, erlägges i stämpelskatt det dubbla beloppet av stämpelskatten för ovan i föregående stycke nämnd fotostatkopia.

Fotostatkopiekarta av standardformat A IV 200 mark, format A III 300 mark, format A II 500 mark, format A I 900 mark samt för karta av större format än A I 15 mark för varje kvadratdecimeter eller del därav:

Handelsresande, bevis för honom, på sätt i 66―68 §§ stadgas.

Identitetsbevis åt utlänning för resa till utlandet, för kortare tid än sex månader 3,000 mark, för högst ett år 6,000 mark.

Inresetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 8,000 mark.

Kartavstick eller -utdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteriingenjör, om lösen för avsticket eller utdraget utgör högst 200 mark, 60 mark, samt för varje belopp av 100 mark eller del därav, varmed lösen överstiger 200 mark, ytterligare 30 mark.

Körkort, utfärdat av polisinrättning 1,500 mark och av länsman 1,350 mark. Då person, som har körkort, beviljas rätt att framföra motorfordon av annat slag än vartill körkortet berättigar, skall sådant på körkortet utskrivet tillägg beläggas med stämpel, av polisinrättning utfärdat till 750 mark och av länsman utgivet till 675 mark.

Mutsedel 2,000 mark eller, då sådan utgives åt utlänning eller utländsk sammanslutning eller åt sådan inhemsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 50,000 mark enligt den myndighets prövning, som beviljar tillståndet.

Naturalisationsbrev, för vinnande av medborgarrätt, om sökanden icke tidigare varit finsk medborgare och ej heller härstädes åtnjuter asylrätt, beroende av hans inkomster och förmögenhet, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,000 och högst 300,000 mark.

Pass, som i Finland utfärdas åt finsk medborgare för resa till utlandet, för högst sex månader 1,500 mark, för högst ett år 3,000 mark, för längre tid 4,500 mark och sällskapspass 300 mark per person, samt ytterligare för varje text på främmande språk i passet 150 mark.

Patentbrev 3,000 mark.

Registerutdrag, för varje ark:

1) ur fartygsregister, jordregister och stiftelseregister 200 mark;

2) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register, om utdraget utges av patent- och registerstyrelsen, 300 mark, eljest 200 mark;

3) ur understödskassaregister, register över religiösa samfund och föreningsregister 100 mark; samt

4) ur elektricitetsverksfastighetsregister och gruvregister 500 mark.

Resekort, utfärdat av polisinrättning 500 mark och av länsman 450 mark.

Resolution se Beslut.

Skattebrev, beroende av lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,000 och högst 50,000 mark.

Trafiktillstånd,

a) för bedrivande av linjetrafik enligt prövning av den myndighet, som beviljat tillståndet, minst 5,000 mark och högst 100,000 mark;

b) för bedrivande av områdestrafik 3,000 mark;

c) för tillfälligt nyttjande av lastbil för personbefordran 100 mark;

d) för nyttjande av buss för tillfällig färd utom den egentliga linjen 200 mark; samt

e) beslut, varigenom ansökan om tillstånd att bedriva linjetrafik förkastats. 1,000 mark.

Utslag se Beslut.

Varuförpassning 150 mark.

Vistelsebok för utlänning samt resolution, varigenom utlännings vistelsetillstånd, som grundar sig härpå, förlänges, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 8,000 mark.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 8,000 mark.

Öppet brev eller annan handling å titel eller värdighet utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för den, som innehar ordinarie stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befattning, enligt föreskrift av statsrådet, minst 500 och högst 300,000 mark;

2) för den, som ej innehar i 1 punkten nämnd tjänst eller befattning, enligt föreskrift av statsrådet, minst 2,000 och högst 1,000,000 mark.

11 §.

Från erläggande av stämpelskatt för expedition äro befriade:

1) förmyndarnämnd och skogsvårdnämnd;

2) främmande stats domstol, myndighet och medborgare samt internationellt organ i ärenden, som handläggas med tillämpning av stadgandena om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång, verkställighet av utländsk domstols beslut, ömsesidigt biträde av finska och utländska myndigheter vid delgivning av handlingar, bevisning i brottmål inför utländsk myndighet, handräckning, som skall lämnas utländsk myndighet i brottmål, handräckning, som bör meddelas vissa internationella organ, eller om sådana organs befogenhet;

3) godman vid förordnande till sitt uppdrag samt i mål, som av honom föres på huvudmans vägnar, där denne veterligen ej i Finland äger medel, ur vilka stämpelskatten kunde erläggas; samt

4) person, vars medellöshet ur behörigen styrkt, i ärenden, som röra hans fördel eller rätt.

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:

1) i brottmål, som höra under allmänt åtal, då allmän åklagare i dem framställt straff- eller annat yrkande eller sådant ärende på åtgärd av allmän åklagare har behandlats vid domstol, dock ej vid högsta domstolen, hovrätt eller överkrigsdomstolen från tilläggsstämpel enligt 8 §, förutom då expeditionen skall utges åt häktad i målet eller åt person, som med stöd av värnpliktslagen inkallats i krigstjänst:

2) i anmärknings- och disciplinära mål och ärenden samt mål angående åtal för tjänstefel; ävensom

i ärenden angående:

3) fastställande av staten, folkpensionsanstalten, landskap, kommun, församling, kommunalt samhälle eller registrerat trossamfund tillkommande skatt eller avgift eller grunden för dess beräknande eller ock debitering eller utmätning av sådan skatt eller avgift, eller anstånd med betalning eller annan lättnad vid dess erläggande eller restitution, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, därest icke besvär över skatt till staten föranleder upphävande av lägre myndighets utslag eller ändring därav till den skattskyldiges förmån, ej heller i ärende, som angår beviljande av tullförmån eller restitution med stöd därav, förlängning av stadgad tid för tullklarering eller för tullfri införsel eller för utförsel, som berättigar till tullrestitution eller återbetalning med stöd därav, annan speciallättnad i fråga om tull eller andra av tullverket uppburna skatter och avgifter eller förhandsuppgift angående tull, som påföres införd vara:

4) värnplikt, arbetsplikt, folkförsörjning, brandskydd, befolkningsskydd eller mililarinkvartering, naturaprestationer för krigsmakten eller tillstånd att komma i åtnjutande av medborgare överhuvud tillkommande rättigheter eller friheter, där sådant tillstånd förutsattes i stadgande angående begränsning av sagda rättigheter eller friheter, utfärdat med stöd av lagen om krigstillstånd eller lagar angående skydd för republiken:

5) mantalsskrivning, fattigvård, barnskydd, familjebidrag, barnbidrag, lösdrivar-, alkoholist- eller arbetslöshetsvård, moderskaps- eller blindunderstöd eller sterilisering:

6) benådning:

7) val av riksdagsman, ombud vid kyrkomöte eller medlem av Ålands landsting, av kommunens fullmäktige eller av de elektorer, som äga förrätta valet av republikens president;

8) lagstiftningen om kolonisation eller inlösen av legoområden, utarrendering eller överlåtande av statens boställen eller ägostyckning till förmån för person, tillhörande den obesuttna befolkningen, eller annan med sådan jämförbar person, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, därest icke där anförda besvär föranleda upphävande eller ändring till den skattskyldiges förmån av lägre myndighets utslag;

9) i lagen om bostadslån, -garantier och -bidrag av den 29 mars 1949 avsedda ärenden eller med statsmedel understödd allmännyttig bostadsproduktion, med undan tag av i detta syfte erforderligt godkännande av aktiebolag, andelslag, förening eller stiftelse som allmännyttig sammanslutning;

10) lagfart på sådant fång, beträffande vilket överlåtelsehandling enligt 30 § 2 punkten är befriad från stämpelskatt, eller beviljande eller inteckning av sådana lån, vid vilka fordringsbevis enligt 51 § är befriat från sagda skatt;

11) fastställelse av stadgar för ömsesidig kreaturs- eller fiskeriförsäkringsförening, avelsdjursandelslag för kreatursförädling, andelslag för lantbruksmaskiner, fiskelag eller fiskevårdssammanslutning, så ock av stadgar för pensions- eller annan understödskassa eller av arbetsreglemente;

12) skadestånd eller avgift, som skall utgå på grund av stadgandena angående arbetares olycksfallsförsäkring, så ock skadestånd eller vård, som för kroppsskada eller sjukdom även i andra fall skall lämnas av försäkringsbolag eller staten;

13) eldbegängelse- eller annat av polisen utgivet begravningstillstånd;

14) ersättning, som enligt gällande stadganden om krigstillstånd eller i händelse av sådant skall erläggas ur statsmedel, eller sådan leverans eller försäljning, som sker till eller verkställes av statsinrättning, dock icke vid rättegång, så ock återställande av försutten fatalietid till följd av undantagsförhållanden, föranledda av krig;

15) varaktigt eller temporärt besättande av stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befattning eller ock tjänstledighet i eller avsked ur dylik tjänst eller befattning;

16) rätt att räkna tjänsteår eller löne-, pensions-, nådårs- eller andra förmåner, härflytande ur sådan persons tjänsteförhållande, som är eller varit i statens, kommuns eller kyrklig tjänst;

17) ur statsmedel beviljat rese- eller annat stipendium eller bidrag in natura eller understöd för vårdverksamheten eller för dess främjande;

18) ansökan, som avser statens ansvarighet för skada, förorsakad av tjänsteman;

19) post-, telegraf-, kanal- eller statens järnvägs-, hamn-, flyg-, telefon-, radio-, fartygs- eller automobil trafik, dock icke vid rättegång;

så ock

20) expeditioner, som utan lösen utgivas av sådana ämbetsverk eller domstolar, vid vilka lösen i allmänhet uppbäres;

21) expeditioner i kommunala och kyrkliga ärenden, som enligt lag underställas statsmyndighet för fastställelse;

22) utdrag ur eller avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling i ovan uti denna paragraf nämnda ärenden, där utdraget eller avskriften utgives åt part utan dennes anhållan;

23) avskrift, som av domstol utfärdas av protokoll i brottmål, i enlighet med vad ovan i 1 punkten om expedition är stadgat;

24) beslut med tillstånd till hållande av natthärbärge för välgörande ändamål eller tillstånd för registrerad ideell förening eller uteslutande allmännyttigt ändamål tjänande sammanslutning eller inrättning att i samband med nöjestillställning anordna pil- eller ringkastning eller annat därmed jämförligt tidsfördriv;

25) utdrag eller avskrift, som erfordras för delning av lägenhet, avsedd ovan i 8 punkten, eller för ärenden, vilka ovan i 10 punkten nämnts, så ock av lantmäteriingenjör utfärdad avskrift av förrättningshandling;

26) utdrag, avskrift eller bevis, som erfordras för ansökan om stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befattning eller om pension eller annan av stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befattning härflytande förman;

27) utdrag, avskrift eller bevis, som utfärdas till kommun eller församling ur densamma tillhörande, i riksarkivet eller landsarkiv deponerad handling, så ock bevis, som på grund av dylik, församling tillhörig handling utfärdas åt andra;

28) kontrollbevis, utfärdat av justeringsbyrån vid lantmäteristyrelsen;

29) resolution, utfärdad av patent- och registerstyrelsen i ärende angående patent och varumärke samt över anmälan, som gjorts till handelsregistret;

30) bevis, som myndighet i egenskap av offentligt köpvittne antecknar på handlingar rörande överlåtelse av fastighet;

31) bevis, som i 4 § nämnd, till 5 eller 6 gruppen hörande myndighet påtecknar till myndigheten ingiven handling, med undantag av skatt underkastat notariatsbevis och avskrift, som skall till riktigheten styrkas, bevis, enligt särskilda stadganden åtecknat studiebevis eller -bok, som skall företes myndighet, bevis, som antecknas i pass, resekort, vistelsebok eller i tillståndsbevis för överskridande av gränsen, med undantag för hinderlöshetsanteckning, som göres i pass för resa utomlands, bevis för resa till eller vistelse eller färdsel på visst gränsområde av riket eller annat särskilt bestämt område, bevis, som av polis-, militär- eller annan myndighet utgives på grund av stadgande eller förordnande, utfärdat med stöd av lagen om krigstillstånd eller lagar angående skydd för republiken, bevis för styrkande av persons identitet samt bevis för inköp av hushållssprit;

32) tullpass;

33) med staten uppgjort avtal;

34) diplomat- och tjänstepass;

35) avslagsresolution på ansökan om samt beslut om återkallande av inresetillstånd, vistelsebok, vistelsetillstånd, utlänning för resa utomlands tilldelat identitetsbevis och arbetstillstånd;

36) öppet brev, varmed honorär konsulär representant för Finland, vilken icke är finsk medborgare, förlänas generalkonsuls eller konsuls titel, så ock öppet brev, varmed person vid utrikesförvaltningen förlänas titel att användas så länge han tjänstgör vid utrikesförvaltningen, utan att motsvarande tjänst är därmed förenad, där statsrådet, förordnar, att detsamma skall utgivas utan stämpel;

37) bevis, som av registermyndighet åtecknas duplettexemplaret av den tekniska beskrivning jämte kartor, som närslutes ansökan rörande elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör och återställes till sökanden;

38) beslut på dispensansökan, som gäller rätt att erhålla körkort för invalidvagn, oberoende av bestämmelsen i bilförordningen därom, att förare av motorfordon icke får lida av sådan sjukdom eller sådant kroppslyte, som väsentligen minskar hans förmåga att föra bil; samt

39) körkort för invalidvagn.

13 §.

Handling, som av sakägare inlämnas till eller företes högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, häradsrätt, ägodelningsrätt eller rådstuvurätt, skall, såvitt icke i 14 och 15 §§ samt 4―7 kap. är annorlunda stadgat, oberoende av omfattning eller antal blad beläggas med stämpel till följande belopp:

i 1 gruppen 120 mark
,, 2 ,, 75 ,,
,, 5 ,, 30 ,,

Fria från ovan i 1 mom. föreskriven stämpelskatt äro:

duplett av handling;

i samma ärende utgiven, i 6 § avsedd expedition;

samt handlingar i ärenden, i vilka i 6 § stadgad stämpelskatt, för expeditioner icke uppbäres.

14 §.

För nedannämnda handlingar, anmälningar och vinster skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, uppbäras sådan till följande belopp:

Aktiebrev, enligt 33―37 §§.

Anmälan om överlåtelse av beviljad patenträtt 4,500 mark.

Anmälan om ångpanna eller ångkärl för registrering:

1) ångpanna eller pannanläggning på fartyg 300 mark, därest eldytan är högst 50 m2; 800 mark, om eldytan är högst 200 m2; och 1,500 mark, om eldytan överstiger 200 m2;

2) landångpanna eller ångkärl 600 mark.

Anmälan till handelsregistret:

1) då firma första gången anmäles för registrering 3,000 mark, för andelslag dock 2,000 mark och för anmälan av enskild näringsidkare 1,000 mark;

2) då prokura, inrättande av filial eller ändring till handelsregistret anmäles 500 mark.

Butiksintyg, av Oy Alkoholiliike Ab utfärdat, enligt 65 a §.

Fordringsbevis se Skuldsedel.

Inträdesbiljetter till nöjestillfällen, enligt 60―65 §§.

Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, förutom gåvobrev och testamente, enligt 16―32 §§.

Obligation, enligt 38―44 §§.

Räkning, då den för erhållande av betalning inlämnas till domstol eller utsökningsmyndighet, likasom skuldsedel enligt 45―53 §§.

Skogsavverkningskontrakt, då det för vinnande av inteckning inlämnas till domstol, enligt hela beloppet av det överenskomna priset för avverkningsrätten och nyttjanderätten till skogen, 30 penni för varje fulla 100 mark.

Framgår vederlaget för avverknings- och nyttjanderätten ej ur kontraktet, belägges detsamma med stämpel enligt rättens prövning.

Skuldsedel eller annat fordringabevis, enligt 45―53 §§.

Spelkort, enligt 58 §.

Warrant 300 mark.

Vinst, enligt 59 §.

Värdepapper, som säljas eller bytas, enligt 54―57 §§.

Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelgivaren själv eller av annan person, för varje fulla 100 mark:

då den är utställd på högst 3 månader, 10 penni;

då den är utställd på högst 6 månader, 20 penni; samt

då den är utställd på längre tid än 6 månader, 30 penni.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, bör beläggas med ovan stadgad stämpel, innan den här till acceptering eller betalning företes eller till annan person gives eller överlåtes.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för vinnande av inteckning eller betalning ingives till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall angående dess beläggande med stämpel iakttagas, vad ovan är sagt om skuldsedel.

Överlåtelsehandling beträffande kronorusthåll, kronohemman eller annan kronolägenhet, vid ansökan om immission, samt beträffande kronoboställe eller därav bildad odlings- eller bostadslägenhet eller annat område, vid ansökan om överlåtelse av arrenderätt, då överlåtelsehandlingen för fastställande av överlåtelsen ingives till myndighet, likasom överlåtelsehandling rörande fastighet, med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 16―30 §§.

18 §.

Om tillträdare av fastighet är inhemskt öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt bolag, skadeståndsförsäkringsförening eller andelslag eller ock utlänning eller utländsk sammanslutning eller anstalt, erlägges, om annat icke följer av stadgandena i 31 §, ovan i 16 och 17 §§ stadgad stämpelskatt till dubbelt belopp.

57 §.

Överlåtelse av värdepapper är fri från stämpelskatt, om köpare eller säljare är finska staten, folkpensionsanstalten, postsparbanken eller Finlands Bank och överlåtelsen i sistnämnda fall sker för bankens egen eller statens räkning.

58 §.

För spelkort, i Finland tillverkade eller till landet införda, erlägges i stämpelskatt 200 mark för varje kortlek.

60 §.

För inträdesbiljetter till sådana här nedan nämnda allmänna nöjestillfällen, vid vilka inträdesavgift uppbäres av alla eller en del besökande, skall stämpelskatt erläggas med följande procent av den på biljetten angivna inträdesavgiften:

1) vid danstillställning 50 procent, förutom då sådan anordnats av registrerad ideell förening eller av sammanslutning eller anstalt, som tjänar endast allmännyttiga ändamål, 40 procent;

2) vid biografföreställning, enligt vad statens filmgranskningsbyrå med hänsyn till den konstnärliga och moraliska halten hos de filmer, som skola förevisas, för varje film besluter, då därvid förevisas

a) uteslutande i Finland framställda filmer, 15 eller 25 procent;

b) uteslutande från utlandet införda filmer, 35, 40 eller 45 procent;

3) vid automobil-, motorcykel- och motorbåtstävlingar 20 procent;

4) vid konserter och konstnärliga dansföreställningar, vid vilka den uppträdande eller den, som huvudsakligen uppträder, eller ackompanjatören är främmande lands medborgare, ävensom vid operetter, i vilka de uppträdande huvudsakligen äro främmande lands medborgare, 15 procent;

5) vid revy-, cirkus-, tivoli-, illusions- och dockteaterföreställningar samt vid de i 10 § punkt 11 f under rubriken Beslut nämnda yrkesmässiga uppvisningar i konstgymnastik, kraftprov och idrott ävensom vid boxningsuppvisningar och -tävlingar, vid vilka professionella boxare uppträda, samt vid yrkesmässig förevisning av djur, 25 procent; samt

6) vid kabaré- och varietéföreställningar samt vid övriga tillställningar, som nämnas i 10 § punkt 11 f under rubriken Beslut, förutom ovan under punkt 5 angivna, 50 procent.

65 a §.

För rätt att använda av Oy Alkoholiliike Ab utfärdat butiksintyg, varigenom person hänvisats såsom kund till viss alkoholbutik, erlägges för det kalenderår, under vilket butiksintyget utfärdas, i stämpelskatt 300 mark och för de följande kalenderåren 100 mark.

Utgives i stället för förlorat, förslitet eller med inköpsanteckningar fulltecknat butiksintyg nytt butiksintyg, skall för det kalenderår, under vilket det utfärdas, i stämpelskatt erläggas 300 mark. Samma stämpelskatt erlägges, då sådant butiksintyg användes, för vilket stämpelskatt icke tidigare erlagts.

Oy Alkoholiliike Ab kan, om stämpelskatten för föregående kalenderår erlagts, berättiga innehavare av butiksintyg att under januari och februari månader använda butiksintyg, oaktat stämpelskatt för det löpande kalenderåret ännu ej erlagts.

66 §.

Önskar utlänning, som icke beviljats rätt att i Finland idka näring, eller i utlandet stadigvarande bosatt finsk medborgare antingen för egen räkning eller i annans namn här till salu bjuda eller försälja varor att omedelbart eller senare tillhandahållas, vare skyldig att för åt honom utgivet bevis erlägga stämpelskatt med 15,000 mark for varje kalendermånad eller del därav, under vilken han utövar dylik verksamhet.

83 §.

Då beslut fattas om anskaffande för aktiebolag av medel på sätt i 34 och 35 §§ sagts, bör härom upprättas protokoll eller avtal. Denna handling skall, stämplad till stadgat belopp, inom tre månader från det beslutet eller avtalet i saken träffats, företes häradsskrivare eller notarius publicus, som bör på handlingen anteckna bevis därom.

100 §.

Var som svikligen undanhåller eller söker undanhålla staten stämpelskatt, straffes på sätt i strafflagen stadgas och vare därjämte pliktig att till tredubbelt belopp erlägga den skatt han undanhållit eller sökt undanhålla, dock minst 1,000 mark.

Såsom svikligt undanhållande av skatt, som för nöjestillfälle bör erläggas, anses även uppbärande av inträdesavgift antingen helt och hållet eller delvis i form av förhöjd program- eller garderobavgift eller betalning för förfriskningar eller i samband med dessa eller på annat sådant indirekt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1951.

Helsingfors den 15 december 1950.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Finansminister
V. J .Suksolainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.