804/1949

Given i Helsingfors den 22 december 1949.

Lag angående ändring av lagen om högsta domstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 2, 11 och 14 §§ i lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen (74/18) erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Högsta domstolen består av en president och såsom ledamöter minst tjugoen justitieråd. Till president och, på framställning av högsta domstolen, till ledamöter och justitieråd utnämner republikens president rättvisa och lagfarna personer, vilka äga skicklighet och erfarenhet i domarvärv.

Befinnas med hänsyn till antalet oavgjorda ärenden eller av annan orsak extraordinarie justitieråd erforderliga, kan republikens president, på framställning av högsta domstolen, utnämna högst fjorton personer, vilka innehava i 1 mom. omförmäld kompetens, till ledamöter av högsta domstolen för en period av högst tre år. De sålunda utnämnda, åt vilka avlöning erlägges enligt enahanda grunder som åt högsta domstolens ordinarie ledamöter, anses icke till följd av utnämningen hava avgått från sina tidigare tjänster.

De extraordinarie justitieråden böra fördelas jämnt på de olika avdelningarna.

11 §.

Högsta domstolens president och ledamöter samt föredragande äro pliktiga att avgå från tjänsten vid fyllda sjuttio år.

14 §.

Högsta domstolen uppgör sin arbetsordning och bestämmer arbetsordningen för hovrätterna.

I sin arbetsordning kan högsta domstolen befria i 2 § 2 mom. nämnda ledamöter från handläggning av i 4 § 1 mom. 1―3 punkterna och 5 § 2 mom. avsedda samt högsta domstolen berörande hushållnings- och förvaltningsfrågor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1950. Därförinnan kunna likväl extraordinarie justitieråd utnämnas i högsta domstolen i stöd av 2 § 2 mom.

Vad i 11 § denna lag är stadgat om sjuttio års ålder tillämpas ej före år 1951 på extraordinarie justitieråd eller på utnämnande av sådana.

Helsingfors den 22 december 1949.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Tauno Suontausta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.