307/1949

Given i Helsingfors den 22 april 1949.

Lag om ändring av 10 kap. 10 a § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 10 kap. 10 a § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 23 september 1948 (685/48), erhålla följande ändrade lydelse:

10 kap.

Om laga domstol i varjehanda rättegångsmål.

10 a §.

Anhängiggöres särskild talan om makes skyldighet att underhålla andra maken eller barn, vare laga domstol rätten på den ort, där endera maken har sitt bo och hemvist. Har ingendera av dem vårdnaden om barnet, kan mål rörande underhållsbidrag för barn jämväl handläggas på den ort, där barnet vårdas.

Talan, som anhängiggöres i stöd av 114 § äktenskapslagen, skall föras vid i 1 § 1 mom. nämnd domstol.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1949.

Helsingfors den 22 april 1949.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Tauno Suontausta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.