62./1949

Given i Helsingfors den 27 januari 1949.

Förordning angående ändring av förordningen om gränszon.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 5 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 mom. och 16 § 1 mom. förordningen den 17 maj 1947 (404/47) om gränszon som följer:

5 §.

Utlänning beviljas tillstånd till färdsel och vistelse av skyddspolisen, men lokal polismyndighet är likväl skyldig att mottaga ansökan om tillstånd, som ingivits av utlänning och ofördröjligen jämte eget utlåtande befordra densamma till skyddspolisen.


9 §.

Länsstyrelse kan efter vederbörandes hörande återkalla finsk medborgare meddelat färdsel- och vistelsetillstånd, då skälig anledning därtill föreligger och förständiga honom att omedelbart avlägsna sig från gränszonen. Med avseende å utlänning fattas beslut om sådan åtgärd av skyddspolisen.

Anser lokal polischef, att någon gjort. sig skyldig till brott, som avses i strafflagen 42 kap. 2 § eller att han brutit mot stadgandena i lagen om gränszon eller denna förordning eller mot bestämmelser av myndighet, vilka grunda sig på dessa, kan han omedelbart vidtaga i 1 mom. av sedda åtgärder. Dessa skola likväl ofördröjligen i fråga om finsk medborgare underställas länsstyrelse och beträffande utlänning skyddspolisen till fastställelse.

10 §.

Särskilt tillstånd att inom gränszon utomhus innehava och bruka skjutvapen och -förnödenheter samt sprängämnen ävensom tillstånd att likaledes utomhus innehava och använda fotografiapparat och – förnödenheter, beviljas, då för erhållande av tillstånd anföres godtagbart skäl, finsk medborgare av chefen för det polisdistrikt, för vars område tillståndet sökes, antingen för viss tid eller tills vidare. Utlänning beviljas tillstånd av skyddspolisen.


16 §.

Ändring i lokal polischefs beslut kan sökas medelst besvär, som bör inlämnas hos länsstyrelse, och i skyddspolisens beslut medelst besvär hos ministeriet för inrikesärendena inom trettio dagar efter det vederbörande erhållit kännedom om beslutet.


Helsingfors den 27 januari 1949.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Minister för inrikesärendena
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.