954/1948

Given i Helsingfors den 30 december 1948.

Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 11 § och 67 § 2 mom. i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) erhålla följande ändrade lydelse varjämte till sistnämnda paragraf fogas ett nytt 3 mom., som följer:

11 §.

Drabbar olycksfall i arbete arbetstagare, som är anställd i sådan arbetsgivares arbete, vilken försummat sin försäkringsplikt, utfaller skadestånd enligt denna lag ur statens medel, och staten tillkommer rätt att utöver i 36 § nämnd avgift hos arbetsgivaren uppbära, vad sålunda är bestämt att utgå i skadestånd, likväl högst tjugotusen mark för varje olycksfall.

67 §.

På grund av olycksfall, som inträffat före denna lags ikraftträdande, utfallande livränta må ej med stöd av 59 § i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring eller däremot svarande stadgande i tidigare lag minskas.

Ersättningsärende jämlikt tidigare lagar behandlas intill den 1 september 1949 i den ordning, som skulle iakttagas då denna lag trädde i kraft. Därefter iakttages den i denna lag föreskrivna ordningen för behandling, dock så att försäkringsdomstolen slutbehandlar därstädes den 31 augusti 1949 anhängiga ärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1949.

Helsingfors den 30 december 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Socialminister
V. Liljeström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.