685/1948

Given i Helsingfors den 23 september 1948.

Lag om ändring av 10 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 10 kap. 10 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 13 juni 1929, erhålla följande ändrade lydelse, varjämte till nämnda kapitel fogas en ny 10 a § som följer:

10 kap.

Om laga domstol i varjehanda rättegångsmål.

10 §.

Laga domstol i mål, som rör äktenskaps tillkomst eller upplösning eller hemskillnad, vare rätten i den ort, där svaranden bor. Har svaranden ej hemvist i Finland, skall talan utföras, där han senast bott eller där käranden är bosatt. Föres talan mot båda makarna och hava dessa ej gemensamt hemvist, skall målet handläggas å den ort, där endera av dem bor eller, om ingendera är bosatt i Finland, där endera senast haft sitt hemvist. Finnes ej behörig domstol efter vad nu är sagt, varde målet upptaget av rådstuvurätten i Helsingfors.

Vilja makarna gemensamt vinna hemskillnad i stöd av 69 a § 1 mom. äktenskapslagen eller äktenskapsskillnad på grund av 76 § 1 eller 2 mom. nämnda lag, göre ansökan därom hos den rätt, som enligt 1 mom. är laga domstol för talan mot båda makarna.

Talan om upplösning av äktenskap på grund av brott, för vilket straff yrkas, kan även föras där brottmålet är anhängigt.

10 a §.

Talan, som anhängiggöres i stöd av 114 § äktenskapslagen, skall föras vid i 1 § 1 mom. nämnd domstol.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1948.

Helsingfors den 23 september 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Tauno Suontausta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.