682/1948

Given i Helsingfors den 23 september 1948.

Lag om ändring av lagen angående införande av äktenskapslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 4 § lagen den 13 juni 1929 angående införande av äktenskapslagen erhålla följande ändrade lydelse:

4 §.

Stadgandena i 39, 40 och 46―51 §§ samt i III och V avdelningen av äktenskapslagen skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl beträffande makar, som ingått äktenskap innan densamma trädde i kraft; och skall vid bedömande av vardera makens förmåga att bidraga till familjens underhåll hänsyn tagas till storleken av den egendom, varöver han råder.

Vill hustru föryttra eller med inteckning för gäld belasta i 38 § äktenskapslagen avsedd egendom, som hon efter det äktenskapslagen trätt i kraft förvärvat genom arv, gåva eller testamente och i vilken andra maken äger giftorätt, lände till efterrättelse vad i nämnda lagrum samt 40 § äktenskapslagen är stadgat.

Hava makar vunnit boskillnad, skall, efter det med domen förfarits såsom i 43 § av äktenskapslagen om äktenskapsförord stadgas och skifte ägt rum, i fråga om dem sagda lag i dess helhet tillämpas; dock njute den ena ej giftorätt i den andras egendom, där ej genom förord annorlunda bestämmes. Makarna äge förutom i fall, då boskillnad härförinnan kunnat dem medgivas, vinna boskillnad jämväl, när de äro ense därom.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1948.

Helsingfors den 23 september 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Tauno Suontausta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.