572/1948

Given i Helsingfors den 29 juli 1948.

Lag om ändring av 21 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § 21 kap. rättegångsbalken erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Den saken tappar, gälde sin vederdeloman det allt åter, som han trängd varit därå kosta. Finnes någon sak hava varit så mörk och tvivelaktig, att man till rättegång skälig orsak haft, känne då var sin kostnad själv. Hava parterna ålagts att en för båda och båda för en gälda kostnaderna för anskaffande av bevis eller annan utredning, meddele rätten utlåtande även därom, huruvida och huru kostnaderna skola fördelas mellan parterna.

Vad av statsverket enligt 17 kap. 53 § förskjutits, skall den tappande parten i slutligt utslag åläggas att till statsverket återgälda, där icke rätten i anseende till sakens beskaffenhet finner, att det skall gäldas av båda parterna eller stanna statsverket till last.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1949.

Helsingfors den 29 juli 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Eino Pekkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.