244/1948

Given i Helsingfors den 25 mars 1948.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) ett nytt 10 a kap. samt ändras 4, 6, 8 och 10 §§, 12 § 3 och 35 punkterna samt 13, 14, 26, 30, 34, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69 och 70 §§ i sagda lag, av dessa 6, 8 och 10 §§, 12 § 3 punkten samt 13, 14, 58, 60, 61 och 66 §§ sådana de lyda i lagen den 3 januari 1946 (1/46), som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:

1 gruppen:

Republikens president, republikens presidents kansli, statsrådet, statsrådets kansli, ministerium, justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmannaämbete, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

2 gruppen:

Hovrätt, överkrigsdomstolen, försäkringsdomstolen och prisdomstolen.

3 gruppen:

Länsstyrelse, statspolisen, medicinalstyrelsen, statskontoret, tullstyrelsen, revisionen av statshushållningen, domkapitel, grekiskkatolska kyrkostyrelsen, skolstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, krigsarkivet, lantmäteristyrelsen, lantbruksstyrelsen, forstvetenskapliga forskningsanstalten, meteorologiska centralanstalten, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, vattendragskommissionen, sjöfartsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, statens olycksfallsbyrå, järnvägsstyrelsen, post- och telegrafstyrelsen samt forststyrelsen.

4 gruppen:

Polisinrättning, tullexpedition, lantmäterikontor och forststyrelsens distriktskontor.

5 gruppen:

Härads-, ägodelnings-, rådstuvu-, ordnings- och krigsrätt samt deras ordförande, magistrat, förutom då den är utmätningsman, ävensom notarius publicus.

6 gruppen:

Lantmäteriingenjör, härads- och mantalsskrivare, länsman, biträdande länsman, stadsfiskal, stadsfogde och annan förrättningsman vid utmätning ävensom byggnadsinspektör och byggnadsnämnd, om vilka stadgas i 63 § i stadsplanedagen.

6 §.

Såvitt i denna lag ej annorlunda stadgas, skola expeditioner, som utfärdas av myndighet, hörande till någon av de i 4 § nämnda grupperna, beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, skriven å skilt papper eller å till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden bör såsom egentlig expedition till part utfärdas, förutom, i punkt 2 nämnd, för varje arkblad:

1 gruppen 300 mark
2 " 240 "
3 " 180 "
4 " 120 "
5 " 60 "
6 " 30 "

2) avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som åtecknats eller vidfogats till myndighet ingiven handling och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, ävensom annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur expedition eller annan handling, för varje blad:

1―2 grupperna 120 mark
3―4 " 80 "
5―6 " 30 "
8 §.

Utöver vad efter antal blad i stämpelskatt utgår, skola i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) domar och utslag i revisionsmål 2,500 mark;

b) utslag i besvärsmål rörande beskattning eller debitering av staten eller kommun tillkommande avgifter: då besvären gälla beskattningens eller debiteringens nedsättande med ett belopp av minst 20,000 mark eller med minst 2,500 skattören, 1,500 mark, eljest 700 mark;

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 700 mark och annan myndighets 2,500 mark;

d) resolutioner å dispensansökningar, därest de angå tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt, 500 mark, ingående av äktenskap 1,500 mark och i övriga fall 3,000 mark;

e) resolution, varigenom utlänning beviljas tillstånd att såsom bolagsman tillhöra handelsbolag eller som personligt ansvarig bolagsman kommanditbolag eller att tillhöra aktiebolags eller andelslags styrelse eller att tjänstgöra som prokurist för eller funktionär vid dylikt, 5,000 mark;

f) resolutioner å andra, ovan icke nämnda ansökningar, som ej innefatta anhållan om dispens, 700 mark: samt

g) avskrifter 120 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda, vädjade och hemställda mål samt besvärsmål ävensom protokollsutdrag, som i vädjade mål erfordras för ändringssökande, 600 mark;

b) avskrifter 120 mark.

3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller ansökt åborätt till kronohemman 200 mark;

b) avskrifter 70 mark.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:

Arbetstillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, eller i vistelsebok, som utgivits i Finland, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 2,500 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) att använda ångpanna eller ångkärl:

a) för ångpanna eller panninrättning å fartyg 500 mark, om inrättningens eldyta är högst 50 m2; 1,500 mark, om eldytan är högst 200 m2; och 3,000 mark, om eldytan överstiger 200 m2;

b) för landångpanna, utom där den betjänar enbart lanthushållningen, samt för ångkärl 500 mark, om pannans eldyta är högst 25 m2 eller kärlets rymd högst 1.000 liter; 1,000 mark, om pannans eldyta är högst 200 m2 eller kärlets rymd är högst 3,000 liter; och 2,000 mark, om eldytan eller rymden i kärlet är större;

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning,

a) att innehava eller besitta fast egendom i Finland, enligt prövning minst 5,000 och högst 500,000 mark;

b) att innehava aktier i finskt aktiebolag, enligt prövning minst 2,000 och högst 500,000 mark;

3) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller inrättning att idka andra än i 4, 8, 10 eller 11 punkten nämnda näringar eller att inrätta filial, minst 5,000 mark och högst 500,000 mark enligt länsstyrelsens prövning;

4)

a) att idka bankrörelse, enligt storleken av bankens aktiekapital, 20,000 mark för varje fullt eller påbörjat belopp av 1,000,000 mark, dock högst 2,000,000 mark;

b) att öppna filialkontor till bank 50,000 mark för varje filialkontor; och

c) att öppna filialkontor till sparbank, 5,000 mark för varje sådant kontor;

5) att idka försäkringsrörelse, 400,000 mark;

6) att importera denaturerade alkoholhaltiga tillverkningar, enligt prövning minst 100 och högst 5,000 mark;

7) för jakt å älg 2,500 mark för varje alg, till vars fällande tillstånd meddelas;

8) att idka restaurang-, matserverings-. kafé-, hotell-, resandehem- eller natthärbärgerörelse, enligt föreskrift av statsrådet, minst 2,000 och högst 300,000 mark; dock i enlighet med 6 §, ifall sådan rörelse övergått till make eller maka, avkomling, fader eller moder;

9) att förlänga tiden för öppenhållande av restaurang, matservering eller kafé eller för servering därstädes, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,000 och högst 20,000 mark för varje kalendermånad eller del därav;

10) att anordna allmän dans eller kabaréföreställning eller båda dessa i restaurang eller kafé, enligt föreskrift av statsrådet minst 1,000 och högst 50,000 mark för varje kalendermånad eller del därav samt till föranstaltande av revy-, varieté-, illusionsteater-, cirkus- och tivoliföreställningar, enligt prövning av den myndighet, som beviljar tillståndet, minst 3,000 och högst 50,000 mark för varje kalendermånad eller del därav:

11) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål anordnad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning, vid vars begagnande vinst i penningar kan utfalla;

b) att mot avgift för nöjesändamål hålla automat av annat än i föregående punkt nämnt slag;

c) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning eller andra med dem jämförliga tidsfördriv eller tävlingar, eller ock att hålla biljard-, skicklighets- eller lyckospel eller annan därmed jämförlig anordning;

d) att hålla karusell eller annan sådan anordning;

e) att idka positivspelning eller utöva annan sådan friluftsmusik eller -sång; eller

f) att föranstalta yrkesmässiga uppvisningar i konstgymnastik, kraftprov och idrott samt boxningsuppvisningar och -tävlingar, vid vilka professionella boxare uppträda, yrkesmässiga förevisningar av djur och vaxkabinett, samt föreställningar, som idkare av yrkesmässig utskärning anordnar i samband med sådan servering, maskerader och karnevaldanser samt andra sådana med de ovan anförda jämförliga tillställningar, vilka föranstaltas i förvärvssyfte och ej kunna anses tjäna enbart ideella, vetenskapliga eller konstnärliga ändamål,

enligt föreskrift av statsrådet skilt för varje slag minst 300 och högst 5,000 mark för kalendermånad eller del därav.

Då tillstånd i fall, som i 11 punkten äro nämnda, beviljas för termin, ingående i den tid, för vilken samma skatt redan erlagts på annan ort, bör beslutet beläggas med stämpel till belopp, som i G § är stadgat.

För beslut å ansökan av bank eller annan sammanslutning skall, då den publiceras i författningssamlingen, utöver det, som till äventyrs skall utgå enligt 4 punkten av rubriken Beslut i denna paragraf, erläggas i stämpelskatt 5,000 mark för varje sida i såväl den finsk- som den svenskspråkiga författningssamlingen, å vilken resolutionen upptagits.

Betyg över avlagd chaufförsexamen, utgivet av besiktningsman för motorfordon:

a) för yrkesmässig trafik 1,500 mark
b) för privat trafik 1,000 "
c) för trafik med motorcykel
och för ändring i körkort 500 "

Bevis, utgivet som särskild expedition eller åtecknat myndighet företedd handling:

1) notariatsbevis om underskrift, förmögenhetsförhållanden, varas ursprung, förlängning av giltighetstiden för bevis eller om annan omständighet: då det utfärdas av ministeriet för utrikesärendena, 150 mark; samt då det utgives av domare, notarius publicus, mantals- eller häradsskrivare, länsman, biträdande länsman, stadsfogde eller stadsfiskal, 100 mark;

2) protestbevis 100 mark;

3) bevis över riktigheten av sådan avskrift, som företes myndighet för bestyrkande, för varje blad av den bestyrkta avskriften eller del därav 50 mark; samt

4) annat bevis: av polisinrättning 50 mark; av annan i 4 § nämnd myndighet utfärdat bevis belägges med stämpel såsom samma myndighets utslag, dock icke med tilläggsstämpel.

Brev å apoteksrättighet eller resolution, varigenom överlåtelse av apoteksprivilegium godkännes, efter apotekets uppskattade avkastning, beroende på statsrådets prövning:

a) då apoteksrättighet tilldelas, minst 15,000 och högst 400,000 mark;

b) då privilegium å stamapotek överföres på grund av överenskommelse mellan den förra och den nya innehavaren, minst 75,000 och högst 750,000 mark.

Fotostatkopia, vars storlek är högst 18 X 25 cm, 30 mark för varje blad, samt fotostatkopia, vars storlek är högst 36 X 25 cm, 60 mark för varje blad. Då fotostatkopia är större än 36 X 25 cm, skall i stämpelskatt erläggas 6 mark för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 500 mark för bro- och färjritning, som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 100 mark för andra ritningar, vilka överhuvud kunna användas endast för komplettering av handlingar.

Handelsresande, bevis för honom, på sätt i 66―68 §§ stadgas.

Identitetsbevis åt utlänning för resa till utlandet, för kortare tid än sex månader 2,000 mark, för högst ett år 4,000 mark.

Inresetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 5,000 mark.

Kartavstick eller -utdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteriingenjör, om lösen för avsticket eller utdraget utgör högst 200 mark, 60 mark, samt för varje belopp av 100 mark eller del därav, varmed lösen överstiger 200 mark, ytterligare 30 mark.

Körkort, utfärdat av polisinrättning 1,000 mark och av länsman 900 mark. Då person, som har körkort, beviljas rätt att framföra motorfordon av annat slag än vartill körkortet berättigar, skall sådant å körkortet utskrivet tillägg beläggas med stämpel, av polisinrättning utfärdat till 500 mark och av länsman utgivet till 450 mark.

Mutsedel 1,500 mark eller, då sådan utgives åt utlänning eller utländsk sammanslutning eller åt sådan inhemsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning, 10,000 mark.

Naturalisationsbrev, för vinnande av medborgarrätt, om sökanden icke tidigare varit finsk medborgare och ej heller härstädes åtnjuter asylrätt, beroende av hans inkomster och förmögenhet, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,000 och högst 150,000 mark.

Pass, som i Finland utfärdas åt finsk medborgare för resa till utlandet, för högst sex månader 1,000 mark, för högst ett år 2,000 mark, för längre tid 3,000 mark; samt ytterligare för varje text på främmande språk i passet 100 mark.

Patentbrev 2,000 mark.

Registerutdrag, för varje ark:

1) ur fartygsregister, jordregister och stiftelseregister 140 mark;

2) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register, om utdraget utges av patent- och registerstyrelsen, 200 mark, eljest. 150 mark; samt

3) ur understödskassaregister, register över religiösa samfund och föreningsregister 60 mark.

Resekort, utfärdat av polisinrättning 500 mark och av länsman 450 mark.

Resolution se Beslut.

Skattebrev, beroende av lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet, minst 500 och högst 25,000 mark.

Utslag se Beslut.

Varuförpassning 100 mark.

Vistelsebok för utlänning samt resolution, varigenom utlännings vistelsetillstånd, som grundar sig härpå, förlänges, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 5,000 mark.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 5,000 mark.

Öppet brev eller annan handling å titel eller värdighet, utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för den, som innehar ordinarie stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befattning enligt föreskrift av statsrådet, minst 300 och högst 250,000 mark;

2) för den, som ej innehar i 1 punkten nämnd tjänst eller befattning, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,000 och högst 500,000 mark.

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


3) fastställande av staten, folkpensionsanstalten, landskap, kommun, församling, kommunalt samhälle eller registrerat trossamfund tillkommande skatt eller avgift eller grunden för dess beräknande eller ock debitering eller utmätning av sådan skatt eller avgift, eller anstånd med betalning eller annan lättnad vid dess erläggande eller restitution, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, därest icke besvär över skatt till staten föranleder upphävande av lägre myndighets utslag eller ändring därav till den skattskyldiges förmån, ej heller i ärende, som angår beviljande av tullförmån eller restitution med stöd därav, förlängning av stadgad tid för tullklarering eller för tullfri införsel eller för utförsel, som berättigar till tullrestitution eller återbetalning med stöd därav, annan speciallättnad i fråga om tull eller andra av tullverket uppburna skatter och avgifter eller förhandsuppgift angående tull, som påföres införd vara;


35) avslagsresolution på ansökan om samt beslut om återkallande av inresetillstånd, vistelsebok, vistelsetillstånd, utlänning för resa utomlands tilldelat identitetsbevis och arbetstillstånd.


13 §.

Handling, som av sakägare inlämnas till eller företes för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, häradsrätt, ägodelningsrätt eller rådstuvurätt, skall, såvitt icke i 14 och 15 §§ samt 4―7 kap. är annorlunda stadgat, oberoende av omfattning eller antal blad beläggas med stämpel till följande belopp:

i 1 gruppen 75 mark
" 2 " 50 "
" 5 " 20 "

Fria från ovan i 1 mom. föreskriven stämpelskatt äro:

duplett av handling;

i samma ärende utgiven, i 6 § avsedd expedition; samt

handlingar i ärenden, i vilka i 6 § stadgad stämpelskatt för expeditioner icke uppbäres.

14 §.

För nedannämnda handlingar, anmälningar och vinster skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:

Aktiebrev, enligt 33―37 §§.

Anmälan om överlåtelse av beviljad patenträtt 3,000 mark.

Anmälan om ångpanna eller ångkärl för registrering:

1) ångpanna eller pannanläggning å fartyg 200 mark, därest eldytan är högst 50 m2; 500 mark, om eldytan är högst 200 m2; och 1,000 mark, om eldytan överstiger 200 m2;

2) landångpanna eller ångkärl 400 mark.

Anmälan till handelsregistret:

1) då firma första gången anmäles för registrering: av öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag samt ömsesidigt bolag och skadeförsäkringsförening 1,200 mark, av andelslag 800 mark och av övriga 400 mark;

2) då prokura, inrättande av filial eller ändring till handelsregistret anmäles: 200 mark.

Butiksintyg, av Oy Alkoholiliike Ab utfärdat, enligt 65 a §.

Fordringsbevis se Skuldsedel.

Inträdesbiljetter till nöjestillfällen, enligt 60―65 §§.

Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, förutom gåvobrev och testamente, enligt 16―32 §§.

Obligation, enligt 38―44 §§.

Räkning, då den för erhållande av betalning inlämnas till domstol eller utsökningsmyndighet, såsom skuldsedel enligt 45―53 §§.

Skogsavverkningskontrakt, då det för vinnande av inteckning inlämnas till domstol, enligt hela beloppet av det överenskomna priset för avverkningsrätten och nyttjanderätten till skogen, 30 penni för varje fulla 100 mark.

Framgår vederlaget för avverknings- och nyttjanderätten ej ur kontraktet, belägges detsamma med stämpel enligt rättens prövning.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis, enligt 45―53 §§.

Spelkort, enligt 58 §.

Warrant 200 mark.

Vinst, enligt 59 §.

Värdepapper, som säljas eller bytas, enligt 54―57 §§.

Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelgivaren själv eller av annan person, för varje fulla 100 mark:

då den är utställd på högst 3 månader; 10 penni;

då den är utställd på högst 6 månader, 20 penni; samt

då den är utställd på längre tid än 6 månader, 30 penni.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, bör beläggas med ovan stadgad stämpel, innan den här till acceptering eller betalning företes eller till annan person gives eller överlåtes.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för vinnande av inteckning eller betalning ingives till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall angående dess beläggande med stämpel iakttagas, vad ovan om skuldsedel sagts.

Överlåtelsehandling beträffande kronorusthåll, kronohemman eller annan kronolägenhet, vid ansökan om immission, samt beträffande kronoboställe eller därav bildad odlings- eller bostadslägenhet eller annat område, vid ansökan om överlåtelse av arrenderätt, då överlåtelsehandlingen för fastställande av överlåtelsen ingives till myndighet, såsom Överlåtelsehandling rörande fastighet, med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 16―30 §§.

26 §.

Överlåtelsehandling beträffande arrendetomt med därtill hörande byggnader i stad eller köping belägges, då överlåtelsen av arrenderätt anmäles hos kommunal myndighet, med stämpel till belopp, som är stadgat angående beläggande med stämpel av köpebrev rörande fastighet. Därvid skall också i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad i 17, 18, 20―25 §§ samt 30 § 1 och 4 punkterna är stadgat.

30 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:

1) då tillträdare är landskap, kommun, församling eller registrerat trossamfund;

2) då överlåtelsen sker enligt lagstiftningen angående inlösen av legoområden eller annars till sådant områdes legotagare, som med stöd av sagda lagstiftning skulle hava lösningsrätt till det överlåtna området, eller på grund av kolonisationslagen, lagen om snabbkolonisation av den förflyttade befolkningen eller jordanskaffningslagen;

3) då lägenhet eller tillskottsjord, som på åtgärd eller genom förmedling av staten, kommun, andelslag eller allmännyttigt kolonisationsaktiebolag bildats eller vars anskaffande och bildande staten eller kommun underlättat genom lån, första gången överlåtes till kolonisationsändamål;

4) då kommun eller av socialministeriet godkänd allmännyttig sammanslutning för bostadsanskaffning överlåter förvärvad tomt och på denna uppförd byggnad till ett för ändamålet grundat, statslån tilldelat bostadsaktiebolag; samt

5) då överlåtelsehandlingen rör område, som till den obesuttna befolkningen hörande person inköpt för anläggande av nylägenhet eller för anskaffande av tillskottsjord.

34 §.

Skola enligt fattat beslut för aktiebolag bildas fonder utöver aktiekapitalet eller dessa ökas sålunda, att aktieägarna till bolaget inbetala medel utan att därför erhålla aktiebrev, bör protokollet för den bolagsstämma, där sådant beslut fattats, eller saken rörande avhandling beläggas med stämpel, motsvarande 2 procent av summan av de belopp, som enligt beslutet skola uppbäras.

55 §.

Vid försäljning eller byte av värdepapper skall erläggas stämpelskatt:

1) då försäljningen sker genom förmedling av fondbörs, 1 mark för varje fullt belopp av 100 mark eller del därav av köpeskillingen; och

2) då överlåtelsen sker utan förmedling av fondbörs, 1 mark 20 penni för varje fullt belopp av 100 mark eller del därav av köpeskillingen eller bytesvärdet.

Statsrådet är berättigat att höja ovan i 1 mom. 1 punkten nämnd skatt till högst 10 mark och i 2 punkten nämnd skatt till högst 12 mark. Den stämpelskatt, som skall erläggas vid överlåtelse av aktier i bostadsaktiebolag, må likväl höjas till högst 5 mark.

Överlåter kommun eller av socialministeriet godkänd allmännyttig sammanslutning för bostadsanskaffning första gången aktier i ett av densamma grundat, statslån tilldelat aktiebolag, vilka aktier den själv tecknat, är överlåtelsen fri från stämpelskatt.

58 §.

För spelkort, i Finland tillverkade eller till landet införda, erlägges i stämpelskatt 100 mark för varje kortlek.

59 §.

För vinst, som utfallit vid dragning av penninglott eller premieobligation, erlägges i stämpelskatt vid lyftandet av densamma, då vinsten utgör 5,000―50,000 mark, 15 procent och, då vinsten överstiger 50,000 mark, 25 procent av vinstens belopp.

Vid i samband med idrottstävlingar med vederbörligt tillstånd föranstaltad vadhållning skall för ändamålet inrättat bolag före vinstutdelningen i stämpelskatt innehålla 15 procent av det belopp, som skall i vinster utdelas, om sagda belopp stiger till högst 50,000 mark, och 25 procent, om det i vinster utdelade beloppet överskjuter 50,000 mark.

60 §.

För inträdesbiljetter till sådana här nedan nämnda allmänna nöjestillfällen, vid vilka inträdesavgift uppbäres av alla eller en del besökande, skall stämpelskatt erläggas med följande procenttal av den å biljetten angivna inträdesavgiften:

1) vid danstillställning 50 procent, förutom då sådan anordnats av registrerad ideell förening eller av sammanslutning eller anstalt, som tjänar endast allmännyttiga ändamål, 40 procent;

2) vid biografföreställning, enligt vad statens filmgranskningsbyrå med hänsyn till den konstnärliga och moraliska halten hos de filmer, som skola förevisas, för varje film besluter, vid vilka förevisas

a) uteslutande i Finland framställda filmer, 20, 25 eller 35 procent:

b) uteslutande från utlandet införda filmer, 35, 40 eller 45 procent;

3) vid automobil- och motorcykeltävlingar 20 procent;

4) vid konserter och konstnärliga dansföreställningar, vid vilka den uppträdande eller den, som huvudsakligen uppträder, eller ackompanjatören är främmande lands medborgare, ävensom vid operetter, i vilka de uppträdande huvudsakligen äro främmande lands medborgare, 15 procent;

5) vid revy-, cirkus-, tivoli-, illusions- och dockteaterföreställningar samt vid de i 10 § punkt 11 f under rubriken Beslut nämnda yrkesmässiga uppvisningar i konstgymnastik, kraftprov och idrott ävensom vid boxningsuppvisningar och -tävlingar, vid vilka professionella boxare uppträda, 25 procent; samt

6) vid kabaré- och varietéföreställningar samt vid övriga tillställningar, som nämnas i 10 § punkt 11 f under rubriken Beslut, förutom ovan under punkt 5 angivna, 50 procent.

61 §.

Stämpelavgiften för varje i 60 § nämnt slag av nöjestillfällen utgör minst 1 mark.

62 §.

Där vid biografföreställning förevisas i Finland framställd, minst 2,500 meter lång helaftons ljudfilm, som fyller skäliga konstnärliga och tekniska krav, nedsättes skatten för de i 60 § 2 punkten nämnda föreställningarna med 5 procent av inträdesavgiften.

Om vid biografföreställning såsom fyllnadsbild förevisas sådan i Finland framställd, minst 200 meter lång ljudfilm, som bör anses för vetenskaplig eller undervisningsfilm eller åskådliggör landets näringsliv, eller sådan minst 200 meter lång nyhetsöversikt, av vilken minst 100 meter är i Finland fotograferad och framställd och vars i utlandet framställda del är klippt, försedd med ljud och kopierad i Finland, nedsättes skatten jämväl med 5 procent av inträdesavgiften.

Ovan i 2 mom. nämnd fyllnadsfilm berättigar till skattenedsättning endast då den fyller skäliga fordringar med avseende å kvalitet och framföres i samband med en till namnet angiven film.

64 §.

Omfattar nöjestillfälle olika slag av nöjen, skall stämpelskatt erläggas för det slag av nöje, som beskattas högst. Då vid biografföreställning förevisas till olika skatteklasser hörande filmer, skall stämpelskatt likväl erläggas i enlighet med programmets huvuddel.

65 §.

I detta kapitel stadgad stämpelskatt erlägges icke:

1) för biografföreställning, varvid förevisas endast vetenskapligt eller undervisningsfilmprogram;

2) för biografföreställning, som militärmyndighet anordnar uteslutande för militärpersoner och deras familjemedlemmar i kasärnbyggnad;

3) för tillfälle, som skola eller annan läroanstalt eller dess elevkår eller elevförening anordnar, utan att av personer, som icke höra till samma eller liknande anstalt, uppbära inträdesavgift;

4) för sådant av registrerad ideell förening eller av sammanslutning eller anstalt, som tjänar endast allmännyttiga ändamål, anordnat nöjestillfälle, vars huvudsakliga program omfattar tal, föredrag, deklamation, sång- och musikprestationer, skådespel eller annat därmed jämförligt, men dans endast efter programmets slut under högst en och en halv timme: ej heller

5) för fribiljett.


10 a kap.

Oy Alkoholiliike Ab:s butiksintyg.

65 a §.

För rätt att använda av Oy Alkoholiliike Ab utfärdat butiksintyg, varigenom person hänvisats såsom kund till viss alkoholbutik, erlägges per kalenderår i stämpelskatt 300 mark.

Utgives i stället för förlorat eller förslitet butiksintyg under kalenderår nytt butiksintyg, skall för dess användande erläggas i 1 mom. stadgad skatt.

Oy Alkoholiliike Ab kan, om stämpelskatten för föregående kalenderår erlagts, berättiga innehavare av butiksintyg att under januari och februari månader använda butiksintyg, oaktat stämpelskatt för det löpande kalenderåret ännu ej erlagts.


66 §.

Önskar utlänning, som icke beviljats rätt att i Finland idka näring, eller i utlandet stadigvarande bosatt finsk medborgare antingen för egen räkning eller i annans namn här till salu bjuda eller försälja varor att omedelbart eller senare tillhandahållas, vare skyldig att för åt honom utgivet bevis erlägga stämpelskatt med 6,000 mark för varje kalendermånad eller del därav, under vilken han ärnar utöva dylik verksamhet.

69 §.

Handling, som enligt denna lag är underkastad stämpelskatt, förutom inträdesbiljett till nöjestillfälle, skall beläggas med stämpelmärken.

Finnes icke stämpelmärke av stämpelskatten motsvarande valör och kan icke beloppet med märken av mindre värden jämt erläggas, må närmast högre stämpelvalör användas.

70 §.

Skall för handling erläggas högre stämpelskatt än 50,000 mark, kan skatten inbetalas i penningar till lantränteri. I detta fall bör inbetalningen vederbörligen kvitteras genom anteckning å den stämpelskatt underkastade handlingen. Har handlingen icke företetts å lantränteriet, skall särskilt kvitto över betalningen vidfästas handlingen på åtgärd av den, som enligt 73―76 §§ äger draga försorg om stämpelskattens erläggande.

Finansministeriet kan även i andra fall på ansökan tillåta, att stämpelskatten erlägges i penningar till lantränteriet.

Likaså kan finansministeriet på ansökan och under fastställda villkor tillåta, att handlingar, i stället för att förses med stämpelmärken, avstämplas med för ändamålet godkänd maskin och influten stämpelskatt vid bestämda tidpunkter inbetalas till lantränteriet.


Denna lag träder i kraft den 10 april 1948.

Helsingfors den 25 mars 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Finansminister
Ralf Törngren.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.