404./1947

Given i Helsingfors den 17 maj 1947.

Förordning om gränszon.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/47) följande:

1 §.

Till gränszonen höra, där ej ministeriet för inrikesärendena annorlunda bestämmer, vid landgränsen på en bredd av tre och vid havsgränsen fyra kilometer räknat från riksgränsen så ock från gränsen till det arrendeområde, som från riket överlåtits till annan stat, följande kommuner:

I Nylands län Degerby, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo;

I Kymmene län: Aspö, Vehkalahti, Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa, Lappee, Nuijamaa, Joutseno, Jääski, Ruokolahti, Rautjärvi, Simpele, Parikkala, Saari;

I Kuopio län: Uukuniemi. Kesälahti, Kitee, Tohmajärvi, Värtsilä. Tuupovaara. Ilomantsi, Pielisjärvi;

I Uleåborgs län: Kuhmo, Suomussalmi, Kuusamo; samt

I Lapplands län: Salla, Savukoski, Sodankylä och Inari kommuner från den på riksgränsen liggande skärningspunkten av Sodankylä och Inari kommuner till skärningspunkten för riksgränserna mellan Finland, Socialistiska Rådsrepulikernas Förbund och Norge.

Den bakre gränsen för gränszonen utmärkes på jordområdet medelst förbudstavlor vid de allmänna vägarna och farlederna samt i bosättningscentra ävensom inom vattenområdet geom bojar eller andra lämpliga märken.

2 §.

Inom gränszonen äro gällande stadgandena i lagen om gränszon och denna förordning.

3 §.

Efterlevnaden av stadgandena i lagen om gränszon och denna förordning över vakas av polis- och gränsbevakningsmyndigheterna.

4 §.

Envar äger ställa sig till efterrättelse de bestämmelser, order och förbud, som av polis- och gränsbevakningsmyndigheterna inom ramen för dessas befogenhet utfärdas för efterlevnaden av stadgandena i lagen om gränszon och denna förordning.

5§.

Tillstånd till färdsel och vistelse meddelas, då för detta framlägges godtagbart skäl, på ansökan finsk medborgare av ehefen för det polisdistrikt, för vars område tillstånd äskas, antingen för viss tid eller tillsvidare. Polisinrättningen i Helsingfors kan likväl bevilja tillstånd för Porkala arrendeområdes gränszon åt person vars hemort är Helsingfors stad.

Utlänning beviljas tillstånd till färdsel och vistelse av statspolisens huvudavdelning, men lokal polismyndighet är likvä skyldig att mottaga ansökan om tillstånd, som ingivits av utlänning och ofördröjligen jämte eget utlåtande befordra densamma till statspolisen.

Person, vars hemort befinner sig inom gränszonen, meddelas tillsvidare tillstånd till färdsel och vistelse även inom gränszon, som faller inom angränsande polisdistrikt.

Färdsel- och vistelsetillstånd bör medhavas vid färdsel inom gränszonen.

6 §.

Person, som äger giltigt pass för inresa till eller utresa från landet, får utan att anskaffa färdsel – och vistelsetillstånd vid ankomst till landet eller utresa från detta utan avbrott i resan färdas genom gränszonen.

Inom gränszonen är genomresa utan färdsel- och vistelsetillstånd tillåten endast vid de punkter, som av ministeriet för inrikesärendena anvisats och under av detta fastställda villkor.

7 §.

Finner polis- eller gränsbevakningsmyndighet, att vid färdsel- och vistelsetillstånd anbragt fotografi är sådant, att tillståndsinnehavaren med stöd av detta ej kan väl igenkännas, eller är tillståndet eljest i bristfälligt skick, och göres därom anteckning i detsamma. är tillståndsinnehavaren skyldig att inom två månader förnya detta.

8 §.

Överlåtelse av färdsel- och vistelsetillstånd åt annan samt mottagande för användning av färdsel- och vistelsetillstånd, som utgivits åt annan person, är förbjudet.

9 §.

Länsstyrelse kan efter vederbörandes hörande återkalla finsk medborgare meddelat färdsel- och vistelsetillstånd, då skälig anledning därtill föreligger. Med avseende å utlänning fattas beslut om sådan åtgärd av statspolisens huvudavdelning.

Anser lokal polischef, att någon gjort sig skyldig till brott, som avses i strafflagen 42 kap. 2 § eller att han brutit mot stadgandena i lagen om gränszon eller denna förordning eller mot bestämmelser av myndighet, som grunda sig på dessa, kan han omedelbart vidtaga i 1 mom. avsedda åtgärder. Dessa skola likväl ofördröjligen i fråga om finsk medborgare underställas länsstyrelse och beträffande utlänning statspolisens huvudavdelning till fastställelse.

10 §.

Särskilt tillstånd för innehav och bruk av skjutvapen och – förnödenheter samt sprängämnen ävensom tillstånd att utomhus innehava och använda fotografiappa rat och – förnödenheter, beviljas, då för tillstånds erhållande anföres godtagbart skäl, finsk medborgare av chefen för det polisdistrikt, för vars område tillståndet. sökes, antingen för viss tid eller tillsvidare. Utlänning beviljas tillstånd av statspolisens huvudavdelning.

Tillstånd fordras icke för transport som resgods genom gränszonen av förenämnda föremål inneslutna i fodral.

Tillståndet bör medhavas vid innehav och användning utomhus inom gränszonen av det i tillståndet förutsatta föremålet.

Tillståndet kan, där skäl därtill föreligga, återkallas av den polismyndighet, som beviljat detsamma.

11 §.

Fönster, som vetta mot gränsen, skola vid användning av inre belysning i byggnader hållas mörklagda, om ljusen kunna synas till andra sidan av gränsen.

Användning av ljus utomhus under den mörka tiden av dygnet i omedelbar närhet av gränsen är förbjuden.

Det är förbjudet att tända öppen eld utomhus på kortare avstånd än 500 meter från gränsen.

Gränsbevakningsmyndighet äger rätt att beroende av de lokala förhållandena med. giva lättnader från bestämmelserna i denna paragraf.

12 §.

Beträffande skogsavverkning samt röjning av skog och nyodlingar på kortare avstånd än 500 meter från gränsen, lantbruks- och annat arbete i omedelbar närhet av densamma samt flottning av trävara, användning av farkost eller båt och fiske på de vattenområden, vilka ansluta sig till gränsen, bör på förhand underrättelse givas åt närmaste gränsbevakningsmyndighet, som även äger rätt att med avseende å tid och sätt för arbetets utförande samt färdset på vattenområdet utfärdar anvisningar och inskränkande bestämmelser, utöver vad i detta hänseende i övrigt är stadgat eller överenskommet mellan Finland och dess grannstater.

13 §.

Utsläppande av husdjur på bete utan oavbrutet vallande av desamma på de stallen, där gränsstängsel icke uppförts eller där djuren av andra orsaker kunna inkomma på främmande rike tillhörigt eller av Finland till annan stat utarrenderat område, är förbjudet.

14 §.

Ställer sig vederbörande icke till efterrättelse de villkor, vilka med stöd av lagen om gränszon eller denna förordning uppställts i tillståndsresolutioncn eller vad ho nom eljest med stöd av denna förordning ålagts, kunna dessa genomföras på åtgärd av lokal polismyndighet och på vederbörandes bekostnad. Kostnaderna kunna hos vederbörande uttagas i den ordning, som är stadgad angående utmätning för allmänna utskylder.

15 §.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen bör anskaffa stabens för gränsbevakningarna utlåtande angående fastställande av riktning för väg, förrän densamma- förordnar om förrättande av sådan undersökning för byggande av landsväg inom gränszonen, varom stadgas i 70 § väglagen den 3 maj 1927 (165/27).

Länsstyrelse äger likaså anskaffa stabens för gränsbevakningarna utlåtande, förrän densamma bestämmer att inom gränszonen bör uppgöras i 74 eller 78 § av väglagen förutsatt plan för byggande av kommunal väg eller byaväg.

16 §.

Ändring i lokal polischefs beslut kan sökas medelst besvär, som bör inlämnas hos länstyrelse, och i statpolisens huvudavdelnings beslut medelst besvär hos ministeriet för inrikesärendena inom trettio dagar efter det vederbörande erhållit kännedom om beslutet.

Var, som icke nöjes åt länsstyrelses beslut, kan söka ändring i detsamma hos ministeriet för inrikesärendena genom besvär, som bör dit inlämnas inom trettio dagar efter det vederbörande erhållit kännedom om beslutet.

17 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av ministeriet för inrikesärendena.

18 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1947.

Helsingfors den 17 maj 1947.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Minister för inrikesärendena
Yrjö Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.