403./1947

Given i Helsingfors den 17 maj 1947.

Lag om gränszon.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §.

För upprätthållande och effektivisering av gränsfreden samt den allmänna ordningen och säkerheten inom gränsområdet kan vid riksgränsen, så ock vid gränsen till område, som från riket utarrenderats åt annan stat, med nedan i 11 § stadgade inskränkningar genom förordning bildas en särskild gränzon. Gränzonen är invid landgräns tre och invid havsgräns fyra kilometer bred, men ministeriet för inrikesärendena kan, beroende på de lokala förhållandena, även fastställa en smalare zon.

Gränszonens bakre gräns skall utmärkas i terrängen vid allmänna vägar och farleder. I bosättningscentra och på vattenområde utmärkes den på erforderliga punkter.

2 §.

I denna lag stadgade inskränkningar kunna genom förordning bringas i kraft antingen över hela gränszonen eller i något avsnitt därav.

3 §.

Inom gränzonen äro färdsel och vistelse ävensom utförande av allt slags arbete förbjudna på den invid gränslinjen löpande rågatan, sådan denna fastställts i avtal, som mellan Finland och dess grannstater ingåtts angående rikets och från riket åt annan stat utarrenderade områdens gränser, såframt annat icke överenskommits mellan Finland och vederbörande grannstat. Har om rågata icke överens kommits genom avtal, skall såsom rågata denna lags mening anses ett bälte av samma bredd som de rå gator eller uthuggna linjer, som för varje avsnitt av gränsen fastställts i rågångsprotokollen.

Förbudet i 1 mom. gäller likväl icke utförande inom rågatan av tjänsteförrättning, som innebär utövande av gränsbevakningstjänst eller verkställes under gränsbevakningsmyndigheternas tillsyn.

Om överskridande av gränsen vid vissa övergångsplatser är särskilt stadgat.

4 §.

Kränkning av gränsintegriteten eller gränsfreden genom handlingar, som rikta sig mot gränsen eller främmande stats område eller personer därstädes, är förbjuden. Genom förordning stadgas, vad slags verksamhet och uppträdande av annan art som skall anses äventyra gränsfreden och fördenskull vara förbjudet.

5 §.

Färdsel och vistelse inom gränszonen utan tillstånd av polismyndighet äro förbjudna för person, som fyllt femton år.

Vad i 1 mom. är stadgat. gäller likväl icke medlem av statsrådet eller riksdagen, ej heller statstjänsteman. som i tjänsteärenden färdas eller vistas inom gränszonen.

Färdsel- och vistelsetillstånd kan återkallas, då anledning därtill föreligger.

6 §.

Innehav och användande av skjutvapen och – förnödenheter, sprängämnen samt fotografiapparater och – förnödenheter utomhus inom gränszonen utan särskilt tillstånd av polismyndighet äro förbjudna. Tillstånd fordras likväl icke för skjutvapen och – förnödenheter, sprängämnen samt fotografiapparater och – förnödenheter, som innehavas på tjänstens vägnar.

I beslut om tillstånd kan intagas villkor om vad vederbörande har att iakttaga vid tillståndets begagnande.

Givet tillstånd kan återkallas. då anledning därtill föreligger.

Om allmänt återkallande av i denna paragraf avsett tillstånd. så ock om återkallande av i denna paragraf avsett, för visst avsnitt av gränzonen gällande tillstånd stadgas genom förordning.

7 §.

Jordägare är skyldig att tillåta uppförande av gränsstängsel invid kanten av rågatan.

8 §.

Myndighet, som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av stadgandena i denna lag samt med stöd av densamma utfärdade bestämmelser. äger rätt att avbryta och förhindra verksamhet, som i enlighet med denna lag är förbjuden.

9 §.

Anträffas person, som enligt denna lag bör innehava färdsel- och vistelsetillstånd, utan sådant inom gränszonen, kan han bort föras därifrån på egen bekostnad och för detta ändamål anhållas.

10 §.

Var som bryter mot stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma ut färdade föreskrifter, straffes, såframt strängare straff för gärningen icke finnes stadgat annorstädes i lag, med böter eller fängelse i högst två år.

Skjutvapen och – förnödenheter, sprängämnen, fotografiapparater samt filmer och plåtar, som olovligen innehafts eller använts, så ock fotografier, som olovligen tagits, kunna dömas förbrutna till staten.

11 §.

Vad ovan är stadgat, må icke tillämpas med avseende å gränsen mellan Finland och Sverige, ej heller med avseende å gränsen med Finland och Norge.

12 §.

Närmare föreskrifter angående verkstäl ligheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §.

Denna träder i kraft den 1 juni 1947.

Färdsel- och vistelsetillstånd. som ut färdats före denna lags ikraftträdande, förblir fort farande i kraft såsom i tillståndet bestämts, men även beträffande sådant tillstånd gäller i övrigt, vad i denna lag och med stöd av densamma utfärdade föreskrifter är stadgat.

Under en tid av tre år från denna lags i kraftträdande kunna resor utan tillstånd av polismyndighet till kommun, som gränsar till rikets gräns, genom förordning inskränkas eller förbjudas. Beträffande sådant tillstånd gäller i tillämpliga delar, vad om färdsel- och vistelsetillstånd i denna lag är stadgat.

Person, som fyllt femton år och som färdas eller vistas på område, dit resa får ske endast med ovan i 3 mom. avsett tillstånd, är skyldig att vid anfordran styrka sin identitet såsom i förordning bestämmes.

Helsingfors den. 7 maj 1947.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Minister för inrikesärendena
Yrjö Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.