328/1947

Given i Helsingfors den 30 april 1947.

Lag om riksdagsmannaarvode.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 70 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §.

Åt riksdagsman erlägges årsarvode, vars belopp utgör tvåhundrafyrtiotusen mark. Då arvodet erlägges som dagsarvode, är dess belopp sexhundrafemtio mark.

Riksdagsman, vars bostad befinner sig på längre avstånd än trettio kilometer från huvudbangården i Helsingfors, har därutöver rätt att i dagspenning erhålla etthundrafemtio mark om dagen för den tid riksdagen är församlad samt för varje dag han behövt för att resa till och från riksdagen.

Därjämte hava riksdagens talman och vicetalmän samt övriga riksdagsmän rätt att erhålla fribiljett å statsjärnvägarna, talmannen och vicetalmännen i första klass for den tid deras uppdrag varar och övriga riksdagsmän i andra klass för den tid deras riksdagsmannavärv fortgår.

2 §.

Riksdagsman uppbär i 1 § stadgat arvode från och med den dag, å vilken hans fullmakt godkänts eller riksdagen i fall, som omförmäles i 24 § 1 mom. riksdagsordningen, berättigat honom att intaga säte i riksdagen.

Arvode erlägges intill den dag, å vilken riksdagsmannavärvet på grund av att valperioden avslutas, riksdagsman avlider eller förklaras sitt uppdrag förlustig eller av någon annan orsak upphör.

Angående förlust i vissa fall av riksdagsmannaarvode eller del därav är stadgat i riksdagsordningen.

3 §.

Riksdagsmannaarvode och övriga riksdagsman tillkommande ersättningar erläggas på tider, som bestämmas av riksdagens kanslikommission. Av årsarvodet erlägges månatligen en tolftedel för varje full månad, för vilken riksdagsman enligt 2 § har rätt att uppbära arvode. För delar av månad uppbär riksdagsman i 1 § stadgat dagsarvode för varje dag.

Har arvode erlagts i förskott, må detta icke, för den händelse riksdagsmannavärv upphör mitt under valperiod, återfordras.

4 §.

Medlem i statsutskottet eller utskottet för utrikesärenden, vilken deltagit i utskottets möte efter avbrott i riksdagen eller efter dess avslutande, uppbäre utöver sitt årsarvode arvode för den tid utskottets arbete varat och han för resor i detta syfte använt. Arvodet utgör härvid trehundra mark om dagen.

Enahanda arvode tillkomme i riksdagsordningens 85 § omförmälda justeringsmän för den tid de efter avbrott i riksdagen eller efter dess avslutande använt till sitt arbete och för ändamålet företagna, resor. Efter valperiodens utgång vare justeringsmännens arvode för den tid, för vilken de icke erhålla i 1 § 1 mom. stadgat arvode, sexhundrafemtio mark om dagen.

För de dagar, för vilka i 1 och 2 mom. nämnt arvode erlägges, uppbär i 1 § 2 mom. avsedd riksdagsman ävensom justeringsman, vars bostad befinner sig på längre avstånd än trettio kilometer från huvudbangården i Helsingfors, även i 1 § 2 mom. stadgad dagspenning.

5 §.

Riksdagsman har rätt till ersättning för sina resekostnader till och från riksdagen. Enahanda ersättning för resekostnader erlägges för i 4 § nämnda resor.

I föregående moment stadgad ersättning för resekostnader utbetalas enligt räkning, som granskas av de personer riksdagens kanslikommission utsett.

6 §.

På förslag av statsutskottet besluter riksdagen angående beloppet av det anslag, varmed talmannen bör ersättas för de utgifter han under riksdagen vidkännes.

7 §.

Denna lag skall tillämpas från och med den 1 januari 1947, och genom densamma upphäves lagen den 23 mars 1928 om riksdagsmannaarvode (106/28).

Helsingfors den 30 april 1947.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Eino Pekkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.