1./1947

Given i Helsingfors den 10 januari 1947.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 8 och 16 §§ förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflag (39/89) erhålla följande ändrade lydelse:

8 §.

Finnes någon ligga död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har någon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandengiva eller giva anledning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndighet genast i trovärdiga personers närvaro och vid behov med anlitande av läkares bistånd verkställa undersökning i saken och, därest dödsorsaken icke med säkerhet kan fastslås på grund av yttre besitktning, till länsstyrelsens avgörande hänskjuta frågan om, huruvida rättsmedicinsk obduktion för fastställande av dödsorsaken eller fullständig obduktion skall verkställas eller icke, innan begravning eller eldbegängelse får äga rum.

Förordnande om verkställande av rätt smedicinsk obduktion kan meddelas förutom av länsstyrelse av domstol, häradshövding, person, som förordnats att förvalta domsaga, försäkringsdomstolen eller polismästare.

Närmare föreskrifter om lämnande av i 1 mom. nämnt läkarbistånd eller om verkställande av rättsmedicinsk obduktion samt om arvoden för dem och om övriga kostnader ufärdas genom förordning.

16 §.

Under allmänt åtal höra alla de brott, vilka ej i lag eller författning äro uttryckligen undantagna. Innefattar en och samma handling flere brott och hör något av dem under allmänt åtal, skall sådant åtal ock för de övriga brotten äga rum, ändå att de eljest vore därifrån undantagna.

I brottmål må förlikning med målsägande ej ligga i vägen för åtalsrätt, som allmän åldagare efter lag tillkommer. Vill målsägande förlikas om skadestånd. have lov därtill.

Har i 8 § avsett. förordnande om rättsmedicinsk obduktion icke utfärdats av vederbörande domstol utan av annan enligt. samma paragraf därtill berättigad myndighet, bör den myndighet, som meddelat förordnandet, därest efter verkställd obduktion anledning därtill föreligger, vidtaga åtgärder för sakens hänskjutande till domstol.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1947.

Helsingfors den 10 januari 1947.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Minister för inrikesärendena
Yrjö Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.